Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Blended Learning

Projecttitel: Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Blended Learning
Vakgroep/Dienst:
Logistieke Dienst Onderwijs Faculteit Wetenschappen (WE53)
Promotor: Prof. Paul Matthys
Projectmedewerkers: Pieter De Clercq, Sandra Vangestel, Katrien Goossens, Prof. Dirk Verschuren, Prof. Wim Vyverman, Prof. Luc Lens, Prof. Wim Bert

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Blended learning is één van de strategische projecten die opgenomen werd in het Strategisch Plan 2013 van de UGent. De faculteit Wetenschappen springt graag mee op de gecreëerde dynamiek rond dit thema. Het voorliggende project heeft als doel ‘blended learning’ verder te promoten en te ondersteunen binnen de faculteit Wetenschappen. Algemeen wordt bedoeld met ‘blended learning’: een geïntegreerde combinatie van traditionele onderwijs- en leertechnieken en webgebaseerde online-benaderingen. Zo zal een deel van de initiële kennisverwerving verlopen via ICT-ondersteuning (weblectures en Curios-taken) en kunnen de vrijgekomen begeleidingsuren worden ingezet in kennisverwerking en toepassing, hierbij ondersteund door de elektronische leeromgeving. Op deze manier wordt de student uitgedaagd zelfstandig een deel van de kennisverwerving op zich te nemen en tijdens de contacturen gerichte vragen te stellen rond de leerinhoud. Wij starten met een aantal pilootprojecten, die hieronder verder toegelicht worden.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

1. Pilootproject in de ecologie (praktijkassistent Katrien Goossens)
Het doel van dit pilootproject is de kennisoverdracht te verbeteren door vragen aan te bieden in Curios als studiebegeleidende tool van bij de aanvang van de lessen. Deze zullen ingezet worden in de volgende opleidingsonderdelen:

  • Aquatische ecologie (Prof. Wim Vyverman)
  • Limnologie (Prof. Dirk Verschueren)
  • Ecologie (Prof. Luc Lens)

De studenten zullen gevraagd worden deze interactieve quiz vóór het laatste werkcollege op te lossen. Studenten kunnen op eigen tempo tijdens of na het studeren zichzelf testen door delen van de quiz op te lossen. Aan de hand van de feedback bij de quiz-vragen zullen de studenten naar de betreffende cursusdelen verwezen worden of tips krijgen om tot het juiste antwoord te komen. Aangezien de resultaten van de studenten door de begeleider van het werkcollege bekeken kunnen worden, zal deze gerichter bepaalde leerstofonderdelen tijdens het werkcollege kunnen hernemen. Tijdens het werkcollege kan hiervoor een selectie van dezelfde of gelijkaardige vragen aan bod komen, waardoor er meer ruimte voor discussie en overleg beschikbaar wordt.

Aan het einde van de hoorcolleges wordt er voor ieder van de bovenstaande vakken, één werkcollege gereserveerd als herhalingsmoment. Deze werkcolleges zijn opgebouwd uit een multiple-choice quiz die samen met de studenten wordt opgelost. De studenten worden gevraagd zich hierop voor te bereiden en tijdens het werkcollege de cursus te gebruiken voor het zoeken naar de correcte oplossing. Via deze quiz krijgt de student de kans om vóór het examen hiaten in zijn/haar kennis bloot te leggen. Tijdens deze quiz is er ruimte voor discussie en overleg tussen studenten en is het mogelijk om sommige delen van de leerstof, zij het beperkt, te herhalen.

Onderstaande delen van het project dienen afgerond te worden in het voorjaar van 2014:

  • Selectie van de vragen
  • Uitwerking van de feedback bij foutieve antwoorden
  • Input van vragen, antwoorden en feedback in Curios
  • Evaluatie

2.    Pilootproject in de nematologie (Prof. Wim Bert)

In het opleidingsonderdeel “Nematode systematics and molecular phylogenetics” komen een aantal basis-concepten (homologie, monofylie, parafylie, enz. ) aan bod die essentieel zijn om dit opleidingsonderdeel te begrijpen. De studenten kennen de definities van deze concepten maar blijken ze in de praktijk niet altijd te begrijpen of te kunnen toepassen. Daarom zal elk concept afzonderlijk uitgelegd worden met behulp van weblectures, wat de student in staat zal stellen op eigen tempo en wanneer hij het wil zich deze concepten eigen te maken. Bovendien zullen in Curios, aansluitend op de weblecture, een aantal oefeningen ontwikkeld worden. Door dezelfde concepten steeds vanuit een andere invalshoek aan te bieden kan de student testen of hij effectief inzicht heeft in deze basisbegrippen.

De Cel onderwijsinnovatie zal instaan voor de aanmaak van Curios-vragen met feedback, de uitwerking van een leerpad in Minerva en zal deze nieuwe leervorm evalueren bij docenten en studenten. Daarnaast zullen de projectmedewerkers onderwijsinnovatie good practices verspreiden via een Broodje Martinnovatie en webpagina’s aanmaken rond blended learning. Ook zal er een workshop rond de opname van weblectures met behulp van Camtasia Studio georganiseerd worden.  Tevens zal de Cel Onderwijsinnovatie instaan voor de opnames van weblectures, die de Curios-vragen vooraf gaan.