Blended learning: werkcolleges chemische thermodynamica

Projecttitel: Blended learning: gevisualiseerde uitwerking van aansluiting theorie/oefeningen ter ondersteuning van werkcolleges chemische thermodynamica volgens het voorbereiding/feedback model
Vakgroep/Dienst: Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
Promotor: Prof. Zeger Hens
Projectmedewerkers: Sofie Abe

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

blendedlearning2_400px.jpgDe oefeningen in chemische thermodynamica worden in twee niveaus aangebracht. Eendimensionale oefeningen, waarin steeds één enkel aspect van de cursus wordt behandeld, worden aangebracht via een oefeningenboek dat opgaven en uitgewerkte oplossingen bundelt. Tijdens de werkcolleges wordt de meeste tijd vrijgemaakt voor meer complexe, geïntegreerde oefeningen. Hiervoor krijgen de studenten op voorhand de opgaven en een oplosstrategie ter beschikking. De studenten worden gevraagd om met behulp van het oefeningenboek en de opgaven/oplosstrategieën te werken binnen het voorbereiding/feedback model. Ondanks deze ondersteuning stellen we vast dat verschillende studenten de eindcompetenties van het vak in verband met het oplossen van oefeningen niet halen. Dit heeft enerzijds te maken met een gebrek aan inzicht in het oplossen van meer complexe oefeningen, anderzijds met hardnekkige misconcepties rond het toepassen van de theorie.

Afgelopen jaar werd dit didactisch pakket verder uitgebreid met 6 weboefeningen waarbij de uitwerking van complexe oefeningen volledig wordt uitgelegd. De studenten kunnen deze op eigen tempo bekijken en er is één werkcollege voorzien als feedback moment waarop vragen en problemen behandeld worden. Via een bijhorende studentenbevraging werd duidelijk dat de combinatie van weboefeningen en feedback via een werkcollege als bijzonder stimulerend werd ervaren. Het doel van dit onderwijsinnovatieproject is om de aansluiting tussen theorie en oefeningen te verbeteren door op vergelijkbare manier gebruik te maken van de wervende kracht van weblectures. Hiertoe zullen we 6 specifieke elementen uit de hoorcolleges onder de vorm van een weblecture opnemen. Meer dan tijdens een eenmalige discussie in de hoorcolleges mogelijk is, willen we op die manier de aandacht vestigen op weerkerende problemen en misconcepties. Hierdoor kunnen de studenten zelfstandiger (en op eigen tempo) de aansluiting tussen theorie en oefeningen maken en kunnen ze meer doelgericht vragen stellen aansluitend op de hoorcolleges of tijdens werkcolleges.
Het project omvat zes onderdelen:

 • Selectie van de opgaven
 • Uitwerking van de scenario’s van de weblectures
 • Opnemen van de weblectures
 • Publicatie van de weblectures, voorafgaand aan de hoorcolleges waarin ze aan bod komen
 • Integratie van de weblectures in de hoorcolleges
 • Evaluatie op basis van feedback van studenten en ervaring van de lesgevers

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

In dit project willen we zes tot acht onderdelen uit de theorielessen, die essentieel zijn om de aansluiting met de oefeningen te maken, opnemen onder de vorm van weblectures en deze weblectures actief integreren in de hoorcolleges. Dit heeft verschillende voordelen:

 • De aandacht wordt getrokken op die onderdelen van de theorie die essentieel zijn voor het aanpakken van de oefeningen?.
 • De opnames kunnen meegenomen worden in de hoorcolleges, waarin ze actief door de lesgever besproken kunnen worden.
 • De studenten kunnen deze delen op eigen tempo en naar eigen inzicht bekijken en herbekijken in functie van hun studievoortgang.
 • Studenten gaan beter inzien wat ze niet begrijpen en welke misconcepties ze (onbewust) hebben overgehouden aan voorgaande cursussen.
 • Studenten gaan met meer succes complexere opgaven uitwerken.

Praktisch voorzien we 5 fasen in de uitvoering:

 1. Selectie van de onderdelen - hierbij kiezen we 6 tot 8 onderdelen die essentieel zijn voor de aansluiting tussen theorie en oefeningen en waarbij we uit ervaring weten dat studenten er moeilijkheden mee hebben en/of met misconcepties zitten. Hierbij gaat het om beperkte, afgewerkte gehelen.
 2. Uitwerken van scenario’s voor de weblectures - voor de geselecteerde onderdelen wordt in detail uitgewerkt hoe het geheel gevisualiseerd gaat worden. Dit zal gebeuren in samenwerking met de cel Onderwijsvernieuwing van de Logistieke Dienst Onderwijs - Faculteit Wetenschappen.
 3. Opname van de weblectures (januari/februari 2014) - de opname van de weblectures zal gebeuren via de cel Onderwijsvernieuwing van de Logistieke Dienst Onderwijs - Faculteit Wetenschappen.
 4. Gebruik van weblectures tijdens hoorcolleges (februari/mei 2014) - de weblectures zullen via Minerva beschikbaar gesteld worden en zullen actief gebruikt (tonen/bespreken) worden tijdens de hoorcolleges die gegeven worden aan de studenten 2e bachelor chemie en 2e bachelor chemische ingenieurswetenschappen. Voor de 1e master toegepaste natuurkunde zullen ze beschikbaar zijn, maar niet actief besproken worden.
 5. Evaluatie (juni 2014) - we voorzien een evaluatie van de aanpak op basis van feedback van studenten - af te nemen op het einde van de lessen - en ervaring van de lesgevers.