Adaptive learning pakket in Bachelor Chemie

Projecttitel: Aanbieden van een adaptive learning pakket in het Bacheloronderwijs Chemie en evaluatie van de effectiviteit.
Vakgroep/Dienst: Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
Promotor: Prof. Dr. Isabel Van Driessche, Prof. Dr. Klaartje De Buysser
Projectmedewerkers: Els Bruneel, Monitoren: Karen Saerens, Sylvie Vanderkerken

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Algemene chemie is een basisopleidingsonderdeel in quasi alle 1ste bacheloropleidingen die de faculteit aanbiedt. Bij de instroom van studenten in dit eerste bachelorjaar worden we geconfronteerd met een groot niveauverschil in voorkennis voor het vak algemene chemie. Binnen het reguliere lessenpakket is het niet altijd mogelijk deze verschillen op te vangen.
adaptive_learningHet monitoraat vormt een zeer nuttige en effectieve manier om hier te remediëren. Persoonlijk aangepast onderwijs is echter om praktische redenen meestal niet haalbaar. Om de tijd van student en monitor zo optimaal mogelijk te benutten willen we een adaptief lessenpakket uittesten.
Bij adaptief leren wordt het aangeboden lesmateriaal continu aangepast aan de noden van de student. Op basis van de antwoorden van de student wordt nagegaan welke concepten de student beheerst en waar nog verdere studie nodig is. Op deze manier wordt de ontwikkeling gevolgd en nieuwe hoofdstukken aangeboden. Er worden ook vragen gesteld die polsen naar verworven kennis om zo indien nodig een aantal zaken terug op te nemen.
De software zal hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, ingezet worden binnen het kader van het monitoraat, bij die studenten waar blijkt dat groepssessies niet voldoende vooruitgang opleveren en meer intensieve begeleiding wenselijk is.
Hierbij voorzien we dat hoofdzakelijk studenten 1°ba biochemie-biotechnologie, chemie, geologie, biologie en fysica en sterrenkunde van het pakket zullen gebruik maken.
Het project omvat vier onderdelen:
•    Selectie van hoofdstukken uit de aangeboden software door de docent.
•    Identificatie van studenten
•    Aanbieden en gebruik van het pakket
•    Evaluatie van de effectiviteit en tijdsbestedings-efficiëntie op basis van feedback


Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Doel van dit onderwijsinnovatieproject is om de niveauverschillen in de kennis van instromende studenten wat betreft de basisbegrippen chemie te remediëren.

Dit kan bestaan uit een tekort aan kennis van de begrippen zelf of uit een onvoldoende competentie om deze kennis toe te passen in een oefening.

Er zijn commerciële pakketten op de markt die gebruik maken van adaptief leren die hierop inspelen. Via een voorselectie is er 1 pakket geselecteerd dat we nu willen evalueren op zijn effectiviteit door het kosteloos aan te bieden aan een selectie studenten en de resultaten intensief op te volgen.
De studenten die het pakket aangeboden krijgen zullen op 3 wijzen geselecteerd worden.

  • Studenten die onvoldoende voorkennis bezitten om de leerstof te volgen zoals ze wordt aangeboden in de lessen en de cursus op basis van hun voorgaande onderwijscurriculum. (via invulformulier bij de start van de praktische oefeningen, aantal uur chemie <1)
  • Studenten die de groepssessies van het monitoraat volgen en nood blijken te hebben aan meer begeleiding.
  • Studenten die na een algemene ondervraging na 6 lesweken, aangeven nood te hebben aan extra ondersteuning.

Praktisch voorzien we 6 fasen in de uitvoering:

  1. Selectie van de geschikte hoofdstukken uit het totaalpakket (oktober 2014-januari 2015).
  2. Selectie van studenten (oktober 2014- juni 2015)
  3. Aanbieden en gebruik van het pakket (oktober 2014-september 2015)
  4. Evaluatie van de effectiviteit en tijdsbestedings-efficiëntie op basis van feedback (januari 2015-september 2015)
  5. Evaluatie van de eerste selectie en uitbreiding van het pakket met eigen input (juni 2015-september 2015)
  6. Gebruik en reëvaluatie

Het uiteindelijke doel is het maken van een gefundeerde keuze of we het pakket al dan niet aanraden aan de studenten.

Tegelijkertijd verwachten we door het intensieve gebruik ook zelf tot nieuwe inzichten in de leerprocessen van de student te komen. Dit kan in een later stadium bijdragen aan een verdere uitbreiding van de leerpaden die worden aangeboden via minerva.