Voorbeelden van weblectures aan de Faculteit Wetenschappen

 

Hieronder vindt u een (beperkt) overzicht hoe weblectures ingezet worden in het onderwijsproces in de Faculteit Wetenschappen. Weblectures worden ingezet zowel in hoorcolleges, werkcolleges en practica:

  • binnen het flipped-classroom model
  • als voorbereiding van de les
  • als herhaling van de les
  • als uitbreiding van de les
  • als vervanging van werkcolleges
  • demonstratievideo's als voorbereiding op practica, instructievideo's voor software
  • om feedback te geven op ingediende werkjes in de lerarenopleiding

Flipped-classroom

weblecture Stefaan CottenierWat: Professor Stefaan Cottenier richtte de cursus "Computational Materials Physics" in volgens het flipped classroom model. Volgens onderwijstips.ugent.be is “flipped classroom een pedagogisch model waarin de typische elementen van een traditionele les worden omgedraaid. De kennisverwerving gebeurt voorafgaand aan de les. De toepassing, analyse en/of evaluatie van die kennis vindt plaats tijdens de les. De studenten bekijken dus de leerstof voor ze naar de les komen.” 
Studenten werden gedurende een semester wekelijks verzocht een reeks videofragmenten te bekijken en de bijhorende opdrachten in te dienen. Tijdens de contactmomenten wordt dieper ingegaan op de ingeleverde opdrachten en eventuele knelpunten. Hier kan u één zo'n videofragment bekijken. De totale cursus omvat ongeveer 15 uur engelstalig videomateriaal, opgedeeld in fragmenten van typisch 10 minuten. Er werd ook een begin gemaakt met ondertiteling, om taalzwakkere studenten tegemoet te komen. De ondertiteling laat tevens toe om, naast de video, ook de uitgeschreven tekst aan de studenten aan te bieden. Ook de slides zelf, die in de videofragmenten aan bod komen, worden aan de studenten aangeboden. Het laat studenten toe snel zicht te krijgen op de inhoud van de videofragmenten en persoonlijke tekstuele annotaties te maken.

Professor Cottenier gaf op 24/10/2014 een seminarie over zijn ervaring rond de invoering van het flipped-classroom model in zijn cursus.

Professor Stefaan Cottenier gaf op 24 september 2015 een interessante lezing over flipping the classroom aan de TU Delft. U kan zijn verhaal hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=hi3RRSKA0fs

Voorbereiding van werkcolleges

Weblecture PyMol Nele VervaetDoel: de aansluiting tussen theorie en oefeningen bevorderen en leermaterialen ter beschikking stellen die de ruimtelijke structuur van biomoleculen weergeven.

Wat: Deze weblecture wordt ingezet binnen het vak ‘Algemene Biochemie: bouwstenen van het leven’ voor de studenten uit 1e Bachelor Biochemie en Biotechnologie. Deze weblecture dient als vervanging van de inleidingsles en wordt thuis door de studenten bekeken. De weblecture is zo'n 22 minuten lang en geeft een introductie tot het moleculair visualisatieprogramma PyMol. De studenten beschikken tevens over een uitgeschreven handleiding.  Lees hier de volledige beschrijving van dit onderwijsinnovatieproject

Promotor: Prof.Bart Devreese Praktijkassistent: Nele Vervaet

Bekijk hier de weblecturesWat: De inleidingslessen van de werkcolleges GIS, waarin uitleg over de software GIS wordt gegeven, werden opgenomen als weblectures.

Doel: Studenten bekijken deze weblectures thuis, zodat er meer tijd is tijdens de werkcolleges om de oefeningen te maken. In de leszaal zijn headsets en computers aanwezig, zodat de filmpjes opnieuw bekeken kunnen worden wanneer de studenten vragen hebben. Assistenten krijgen op deze manier niet steeds dezelfde vragen tijdens de les en kunnen verwijzen naar de weblectures. Er is meer tijd om studenten individueel te begeleiden.

Promotor: Prof. Philippe De Maeyer Praktijkassistent: Bart De Wit

Voorbereiding van practica

Dirk Poelman - practica fysica

Wat: Filmpjes ter voorbereiding van practica fysica.

Doel: De studenten beter voorbereiden voor practica.

U kan de volledige reeks weblectures bekijken door in te tekenen op de zephyr-cursus getiteld "PRACTICUMFYSICAFILMP - Practicum Fysica filmpjes".

Promotor: Prof. Dirk Poelman

practica Biochemie en Biotechnologie

Doel: De basistechnieken die in de practica van de bachelor Biochemie en Biotechnologie aan bod komen, ter beschikking te stellen van de studenten om zo de vereiste vaardigheden errond te versterken.

Wat: Instructievideo’s over basistechnieken in de geïntegreerde practica Biochemie en Biotechnologie. Bij de start van het academiejaar werden de 14 instructievideo’s aan de studenten aangeboden via de infosite van de opleiding op Minerva.
Onderstaande technieken werden geïllustreerd via één of meerdere instructievideo’s: bereiden van groeimedium, gebruik van de autoclaaf, droog steriliseren, massieve ent, massieve ent met wattenstaaf, - pipetteren, gieten van platen, SDS-PAGE, enten: steekent & streepent, maken van een steriele verdunningsreeks, gebruik van een verdeelpomp. Lees hier het volledige onderwijsinnovatieproject.
De opgenomen weblectures zijn te bekijken via Minerva door in te tekenen op de cursus met cursuscode "C003364", getiteld "Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen" - prof. dr. P. Vandamme, dr. M. Aerts, N. N., prof. dr. G. Berx

Promotor: Prof. Bart Devreese Praktijkassistent: Nele Vervaet

Bekijk hier de weblectures

Wat: De eerste inleidingsles van het practicum Biodiversiteit van dieren, waarin een overzicht van de praktische afspraken wordt gegeven, werd opgenomen als weblecture.

Doel: Studenten zullen op deze manier beter voorbereid naar het practicum komen, zodat ze meer tijd hebben tijdens de practica om dissecties uit te voeren.

Promotor: Prof. Dominique Adriaens Assistent: Niels Desmet

 

copy_of_screenshot.jpgWat: De 9 inleidingslessen van het practicum Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie werden opgenomen als weblecture. Tijdens het practicum worden de opdrachten overlopen en worden er instructies gegeven bij de uit te voeren dissecties.

Doel: Studenten komen op deze manier beter voorbereid naar het practicum en hebben meer tijd voor de dissecties. Bovendien kunnen ze de inleidingslessen opnieuw bekijken als voorbereiding op het praktische examen.

Promotor: Prof. Dominique Adriaens Praktijkassistent: Sandra Vangestel

Els Bruneel weblectures chemie

Wat: weblectures van praktische handelingen ter voorbereiding van de praktische oefeningen algemene chemie.  De weblectures worden ingezet als voorbereiding voor de praktische oefeningen chemie aan de studenten 1e bachelor chemie, biochemie-biotechnologie, geologie, biologie, farmacie, fysica en sterrenkunde en bio-ingenieurs.

Doel: de kennisoverdracht nodig voor het uitvoeren van praktische oefeningen verbeteren zodat de studenten beter voorbereid naar het practicum komen. Dit laat toe om 4 inleidingslessen te vervangen door extra tijd voor persoonlijke begeleiding en remediëring van de studenten in de practicumzaal.

In de filmpjes is te zien hoe de volgende praktische handelingen uitgevoerd worden: Pipetteren met pomp , Pipetteren met peer , Bunzenbrander gewoon , Bunzenbrander met debietregeling , Filter voor kationen , Colorimetrie , Titratie , Voorspoelen , Opwarmen van een stof , Maken van een verdunning , Ijs-zout mengsel voor vriespuntsverlaging


Promotor: Prof. Dr. Isabel Van Driessche Assistent: Els Bruneel, Leon Bergmans

Herhaling van de les

Weblecture Wim Bert - Fylogenie

Wat:                                                                                         

Doel:

U kan de volledige reeks weblectures bekijken door in te tekenen op de Minerva-cursus getiteld "Biosfeer: dieren". Deze reeks bestaat uit volgende weblectures: Wat zijn clades ? - Een fylogenetische boom construeren - Apomorfie en homologie - Mono- para- en polyfylie

Promotor: Prof. Wim Bert

moleculaire biologie 1

Wat: Enkele theoretische basisconcepten uit de cursus Moleculaire Biologie 1 werden opgenomen als weblecture, zodat studenten dit thuis kunnen herbekijken. Wanneer de materie besproken was in de les, werden de filmpjes op Minerva geplaatst.

Doel: Studenten beter voorbereiden op de mondelinge examens, want studenten hadden hier vaak problemen mee.

Promotor: Prof. Wim Declercq

Tet on and off

Prokaryote transcriptie controle elementen als toepassing in moleculair biologisch onderzoek (in vitro  en in vivo)

Uitbreiding van de les

wiskunde 1Wat: De examenvragen van de voorbije 3 jaar van de oefeningen van Wiskunde 1 werden opgenomen als weblectures met behulp van de Mimio-technologie. De praktijkassistent werkt de oefening uit op een witbord en legt verbaal de te volgen stappen uit om tot een oplossing te komen.

Doel: De studenten beter voorbereiden op het examen, want het is een zeer heterogene groep (verschillende opleidingen samen en verschillende wiskundige achtergrond: 4-9u wiskunde in secundair onderwijs).

 

Promotor: Prof. Christian Impens Praktijkassistent: Vera Lippens

Gedeeltelijke vervanging van werkcolleges

Weblecture Zeger Hens 2014henszeger.jpgWat: Tijdens de werkcolleges van Chemische Thermodynamica worden complexe geïntegreerde oefeningen behandeld. Een 6-tal oefeningen werden uitgewerkt als weblecture. Twee werkcolleges worden hierbij vervangen door zelfstudie, waarbij studenten deze weblectures thuis bekijken. Er is een afsluitend werkcollege, waarbij feedback wordt gegeven over de weblectures.

Doel: De studenten kunnen thuis zelfstandig en in hun eigen tempo aan deze oefeningen werken. Tijdens het feedback-werkcollege kan er diep ingegaan worden op individuele problemen van de studenten.

Promotor: Prof. Zeger Hens

 

 

 

 

Demonstratievideo's en instructievideo's

miekecatry.jpg

Wat: Voor het practicum Chemie werden een aantal basisvaardigheden opgenomen. In de filmpjes zie je de assistent bepaalde onderdelen van een proef uitvoeren.

Doel: Met deze demonstratievideo's kunnen de studenten zich beter voorbereiden op het practicum, omdat ze zich beter kunnen voorstellen wat er gaat gebeuren tijdens het practicum. Het resultaat is  dat er tijdswinst geboekt kan worden tijdens het practicum zelf.

 Promotor: Prof.  Praktijkassistent: Mieke Catry

 

 

peter dubruel

Wat: Het filmpje werd opgenomen voor het opleidingsonderdeel Polymers for Bio-related Applications en toont hoe een kunstheup gefixeerd wordt in het menselijk lichaam.

Doel: Om aan studenten toe te laten de onderwezen theorie nog eens rustig te bekijken. Daarnaast is het ook een tool om de practica en demo’s nog eens te herhalen.

Promotor: Prof. Peter Dubruel Praktijkassistent: Tim Van Gijseghem

 

 

ugentwedemo

Wat: In het kader van het opleidingsonderdeel Informatica: informatieverwerking en -verwerking kregen 200 studenten de opdracht om een youtube-filmpje te maken over een functionaliteit in Word, Powerpoint of Exel.

Doel: Basiskennis van courante gebruikerspakketten zoals Microsoft Office, Endnote of grafische toepassingen aanbrengen, want dit is soms onvoldoende voor een vlotte uitvoering van bepaalde opdrachten (bachelor- en masterproef).

Promotor: Prof. Dominique Adriaens, Prof. Peter Dawyndt

 

Bekijk hier de weblectures

Wat: Aanvulling van technische vaardigheden die bij het programmeren komen kijken, en een uitgewerkte rode-draad-oefening die incrementeel de nieuw aangebrachte vaardigheden in de praktijk brengt en die de studenten kunnen bekijken als voorbereiding op de werkcolleges. Binnen het opleidingsonderdeel programmeren (opleidingen geografie, geologie, chemie, biochemie en biotechnologie) wordt van de studenten verwacht dat ze de demonstratievideo's thuis op hun eigen tempo bekijken en dat ze de voorbeeldoefening doornemen vooraleer ze een nieuwe oefeningenreeks aanvatten. Er werd bewust gekozen gebruik te maken van een publiek-toegankelijk Youtube-kanaal omwille van de laagdrempeligheid en zichtbaarheid. Het kanaal bevat een 20-tal filmpjes met een maximum lengte van zo'n 15minuten, waardoor navigatie niet echt nodig is. De docent komt zelf niet in beeld.

Doel: Leren programmeren vraagt het ontwikkelen van een hele reeks vaardigheden, zowel op technisch vlak als op bij het leren om probleemoplossend te denken. Technische vaardigheden worden in een handboek vaak in woorden uitgelegd, maar de meeste studenten hebben daarnaast nood aan een demonstratie tijdens hoor- en/of werkcolleges. Aangezien het schier onmogelijk is om alle vaardigheden binnen het tijdsbestek van de hoor- en werkcolleges aan te brengen, en omdat een aantal vragen rond deze vaardigheden herhaaldelijk terugkeren vanuit de studentenpopulatie, worden een aantal videohandleidingen uitgewerkt en beschikbaar gesteld via YouTube (http://www.youtube.com/askpythia). Studenten kunnen daarnaast de online leeromgeving Pythia (http://www.pythia.ugent.be/) gebruiken waarin ze hun oplossingen voor verschillende reeksen programmeeropgaven kunnen indienen en daarop onmiddellijk feedback krijgen die hen helpt om waar nodig te remediëren.

Promotor: Prof. Peter.Dawyndt Praktijkassistent: Annick Van Daele

Feedback op ingediende werkjes

SLO feedbackWat: M.b.v. het schermannotatieprogramma Ink2go heeft de praktijkassistent van de Specifieke Lerarenopeleiding Biologie ingediende werkjes beoordeeld als videofragment.

Doel: Belangrijk voor de leraar is spe is dat hij op een goede manier feedback krijgt, aangezien hij later zelf feedback moet geven. De combinatie van de visuele informatie met de tekstuele commentaar verhoogt de kwaliteit. Doordat de feedback geregistreerd wordt, is deze
veel nauwgezetter (de lesgever wordt verplicht om goed na te denken over alles wat hij gaat zeggen). Daarenboven heeft de lesgever de ruimte om bepaalde nuances te leggen met zijn stem, iets wat met geschreven tekst niet kan. Een nadeel is wel dat het niet voor lange bestanden gebruikt kan worden.

Promotor: Prof. Dominique Adriaens Praktijkassistent: Arne Peleman

Deze weblectures bekijken via zephyr.ugent.be

Deze weblectures zijn ook te bekijken via zephyr.ugent.be.  Dan kan u precies zien hoe ze te integreren zijn in een Minerva-cursus. Dat doet u door op Zephyr in te schrijven op de cursus met cursuscode ‘WEBLECTURES’ en als cursustitel "Voorbeelden van weblectures - fac WE".

 

 

 

 

Demo...