Projecten onderwijsinnovatie 2014

Opname van weblectures en incorporatie in leerpaden van praktische oefeningen Algemene Chemie

camera.gifVakgroep/Dienst: Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
Promotor: Prof. Isabel Van Driessche

Het project omvat de opnames van weblectures ter aanvulling en vervanging van inleidingslessen voor de praktische oefeningen Algemene Chemie. De weblectures zullen ingezet worden als voorbereiding voor de praktische oefeningen chemie aan de studenten van Ba1 chemie, biochemie-biotechnologie, geologie, biologie, farmacie, fysica en sterrenkunde en bio-ingenieurs.
Het project omvat vier onderdelen:

 • Uitwerking van de scenario’s van de weblectures en leerpaden
 • Opname van de weblectures
 • Incorporeren van de weblectures in het onderwijs, opstellen van een leerpad
 • Evaluatie op basis van feedback van studenten en ervaring van de assistenten

Lees meer...

  Blended learning: gevisualiseerde uitwerking van aansluiting theorie/oefeningen ter ondersteuning van werkcolleges chemische thermodynamica volgens het voorbereiding/feedback model

  blendedlearning2_120px.jpgVakgroep/Dienst: Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
  Promotor: Prof. Zeger Hens

  De oefeningen in chemische thermodynamica worden in twee niveaus aangebracht. Eendimensionale oefeningen, waarin steeds één enkel aspect van de cursus wordt behandeld, worden aangebracht via een oefeningenboek dat opgaven en uitgewerkte oplossingen bundelt. Tijdens de werkcolleges wordt de meeste tijd vrijgemaakt voor meer complexe, geïntegreerde oefeningen. Hiervoor krijgen de studenten op voorhand de opgaven en een oplosstrategie ter beschikking. De studenten worden gevraagd om met behulp van het oefeningenboek en de opgaven/oplosstrategieën te werken binnen het voorbereiding/feedback model. Ondanks deze ondersteuning stellen we vast dat verschillende studenten de eindcompetenties van het vak in verband met het oplossen van oefeningen niet halen. Dit heeft enerzijds te maken met een gebrek aan inzicht in het oplossen van meer complexe oefeningen, anderzijds met hardnekkige misconcepties rond het toepassen van de theorie.

  Lees meer...

  SimulApps: een educatief platform voor simulaties binnen fysica, biologie en chemie

  google-tablet.jpgVakgroep/Dienst: Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
  Promotor: Prof. Katrien Strubbe

  Reeds verscheidene jaren worden Java-applets (kleine simulaties die gratis online worden verspreid) gebruikt in lessen wetenschappen . Evenwel zijn er allerlei evoluties in de ICT-wereld die er voor zorgen dat deze simulaties ofwel niet meer beschikbaar zijn (vb. op tablets) ofwel moeilijker toegankelijk zullen zijn (vb. in webbrowsers doordat html5 Java vervangt). Om deze evoluties voor te zijn willen wij bestaande Java applets herschrijven in html5 en bijhorende apps ontwikkelen die bruikbaar zijn op de verschillende tabletplatforms (Android, Ipad , WIndows 8, …).

  Lees meer...

  Ontwikkeling van een multimedia demonstratiesysteem ter ondersteuning van het bacheloronderwijs Fysica

  labview_120px.gifVakgroep/Dienst: Vakgroep Vastestofwetenschappen (WE04)
  Promotor: Prof. Bartel Van Waeyenberge

  In de Fysica staan waarnemingen en experimenten centraal. Uit waarnemingen worden wetmatigheden afgeleid en met deze wetmatigheden kunnen nieuwe waarnemingen voorspeld worden. Daarom nemen demonstraties een belangrijke plaats in in het fysica-onderwijs en dit al van bij het ontstaan van de discipline.
  Demonstraties kunnen aan hoorcolleges een belangrijke didactische meerwaarde geven. Het live aantonen van relaties tussen grootheden of het demonstreren van niet voor de hand liggende fenomenen zijn heel instructief en kunnen gebruikt worden als start voor de opbouw van een theorie of als synthese van een afleiding. Het maakt aan studenten duidelijk dat soms abstracte begrippen en grootheden in fysica wel degelijk een betekenis hebben. Daarenboven geven demonstraties de mogelijkheid om een onderbreking in het hoorcollege in te bouwen zonder dat hierbij de focus van de les verloren gaat.

  Lees meer...

  Geautomatiseerde feedback en quotering voor oplossingen van programmeeropgaven met bijzondere aandacht voor meertaligheid en programmeerstijl

  pythia.jpgVakgroep/Dienst: Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica (WE02)
  Promotor: Prof. Peter Dawyndt

  Als interactieve leeromgeving voor de evaluatie van programmeeroefeningen, zoeken we met project Pythia naar een geautomatiseerde manier om feedback te geven aan studenten die leren programmeren. Op basis van de ervaringen uit vorige twee academiejaren, plannen we om in een derde fase de mogelijkheden van SPOJ nog verder te ontwikkelen op het vlak van gradueel scoren van ingediende oplossingen op basis van geautomatiseerde regelgebaseerde procedures samen met probleem-specifieke code-analyse in combinatie met het aanleveren van feedback naar de student toe, optimalisering van het beheer van (ondertussen 300+) programmeeropgaven via GitHub, en het aanbieden van alle opgaven in het Engels (naast het Nederlands).

  Lees meer...

  Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Blended Learning

  blendedlearning_120px.jpgVakgroep/Dienst: Logistieke Dienst Onderwijs Faculteit Wetenschappen (WE53)
  Promotor: Prof. Paul Matthys

  Blended learning is één van de strategische projecten die opgenomen werd in het Strategisch Plan 2013 van de UGent. De faculteit Wetenschappen springt graag mee op de gecreëerde dynamiek rond dit thema. Het voorliggende project heeft als doel ‘blended learning’ verder te promoten en te ondersteunen binnen de faculteit Wetenschappen. Algemeen wordt bedoeld met ‘blended learning’: een geïntegreerde combinatie van traditionele onderwijs- en leertechnieken en webgebaseerde online-benaderingen. Zo zal een deel van de initiële kennisverwerving verlopen via ICT-ondersteuning (weblectures en Curios-taken) en kunnen de vrijgekomen begeleidingsuren worden ingezet in kennisverwerking en toepassing, hierbij ondersteund door de elektronische leeromgeving. Op deze manier wordt de student uitgedaagd zelfstandig een deel van de kennisverwerving op zich te nemen en tijdens de contacturen gerichte vragen te stellen rond de leerinhoud. Wij starten met een aantal pilootprojecten, die hieronder verder toegelicht worden.

  Lees meer...

  Uitwerking project winnaar Studentenwedstrijd: Actualiteitsplan: boeiende lessen, leerrijke debatten

  actualiteit_120px.jpgVakgroep/Dienst: Logistieke Dienst Onderwijs Faculteit Wetenschappen (WE53)
  Promotor: Prof. Paul Matthys

  Hoewel sommige professoren op regelmatige basis links leggen naar de actualiteit, wordt er soms te weinig aandacht besteed aan recente ontwikkelingen, ontdekkingen en discussiepunten binnen de verschillende wetenschapsdomeinen. Dergelijke “hot topics” zijn niet alleen boeiend, ze wijzen studenten ook op het nut, de toepassingen en de mogelijkheden van de bestudeerde leerstof. Daarnaast maken ze de student bewust van het feit dat wetenschap dynamisch is, dat kennis groeit en ideeën evolueren. Een inzicht dat hen mogelijks aanzet om ook na hun studies de ontwikkelingen binnen hun wetenschapstak verder te volgen. Bovendien kunnen thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, het nut van genetisch gemanipuleerde gewassen, het belang van biodiversiteit… aanleiding geven tot interessante discussies die, wanneer ze op een gecontroleerde manier plaatsvinden, de ideale methode vormen om studenten te leren wetenschappen correct te argumenteren. Een bijkomend voordeel van dergelijke debatten is dat ze de student zinvolle inzichten verschaffen in wetenschappelijke thema’s waarrond een verdeelde publieke en/of politieke opinie heerst.

  Lees meer...

  Communicatieplan Onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

  Broodje MartinnovatieVakgroep/Dienst: Logistieke Dienst Onderwijs Faculteit Wetenschappen (WE53)
  Promotor: Prof. Paul Matthys

  Met dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen verder in de schijnwerpers plaatsen. We proberen daarbij de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, de docenten maar ook de studenten, bij dit proces te betrekken. We streven daarbij naar laagdrempelige, participatieve acties zoals een wedstrijd rond onderwijsinnovatie voor studenten en een aantal lunches rond onderwijsinnovatie (Broodje Martinnovatie), waarbij sprekers hun praktijkervaringen rond een welbepaald thema naar voor brengen.

  Lees meer...