Docentenmobiliteit buiten Europa

De Afdeling Internationalisering beheert dit centraal budget met als doel het ondersteunen van studenten- en docentenmobiliteit in het kader van een ‘Cooperation Agreement’ (buiten de EU).

Voorwaarden

De faculteiten kunnen ondersteuning voorzien voor inkomende studenten- en docentenuitwisseling en uitgaande docentenuitwisseling.

Dit budget dient NIET voor uitgaande studentenmobiliteit. Dit budget wordt centraal beheerd en verdeeld in een selectiemechanisme op basis van een portfolio van de uitgaande student.

De inkomende studentenmobiliteit heeft betrekking op studie, verplichte stage aan de partnerinstelling of onderzoek in het kader van de Masterproef.

Bij docentenmobiliteit dient onderwijs centraal te staan, een onderwijsopdracht wordt dan ook verwacht van zowel inkomende als uitgaande docenten. Voor doctoraatsstudenten dient eveneens een onderwijscomponent (bijv. het volgen van een opleidingsonderdeel,  onderwijsondersteuning bij een lesopdracht, enz.) gekoppeld te worden aan het buitenlands verblijf wanneer men in aanmerking wil komen voor financiering. Een dergelijke onderwijsopdracht kan gecombineerd worden met activiteiten om de kwaliteit van de samenwerking met de betreffende instelling te bevorderen (‘benchmarking’).

In het algemeen wordt financieel tussen gekomen in de reiskosten voor uitgaande docenten. De faculteit kan er voor kiezen om ook een verblijfsvergoeding te voorzien voor inkomende studenten en docenten.

Toelage (reis- en verblijfkosten)

Uitgaande docenten

 • Reisvergoeding afhankelijk van afstand naar gastland (in het kader van een ‘Cooperation Agreement’). Hiervoor wordt volgende tabel gehanteerd:
Afstand naar gastland (km) Bedrag € / mobiliteit
100 – 499 180
500 – 1999 275
2000 – 2999 360
3000-3999 530
4000-7999 820
>= 8000 1100

 

 • Afstanden worden verplicht berekend met volgende tool
 • Er wordt geen maximum gezet op het aantal studenten/docenten er per jaar per akkoord kunnen gefinancierd worden.
 • Uitgaande docenten verbinden zich er toe dat de reisvergoeding die ze ontvangen in het kader van een ‘Cooperation Agreement’ de enige reisvergoeding is die ze voor hetzelfde verblijf ontvangen.

 

Inkomende studenten

 • verblijfsvergoeding tot max. 4 (maanden) x € 500 per student mogelijk, voor 2 studenten per jaar per ‘Cooperation Agreement’.
 • Indien ze langer dan vier maanden blijven, zullen ze zelf het beschikbare budget over de tijdsperiode dienen te spreiden. Wanneer het maximale bedrag niet voldoende blijkt te zijn, dient de student of de faculteit voor de bijkomende kosten in te staan. Enkel accommodatie en maaltijden kunnen als geldige uitgaven binnen de verblijfsvergoeding beschouwd worden.
 • Indien een inkomende student kan genieten van externe (Vlaamse of Europese) financiering, kan deze niet in aanmerking komen voor een (bijkomende) Birak-vergoeding.

 

Inkomende docenten

 • verblijfsvergoeding tot max. 3 (maanden) x € 870 mogelijk, verdeeld over 1 of 2 inkomende docenten per jaar per ‘Cooperation Agreement’
  • tot 1 week: max. € 500
  • tot 2 weken: max. € 700
  • tot 1 maand: max. € 870
 • Wanneer het maximale bedrag niet voldoende blijkt te zijn, dient de docent of de faculteit voor de bijkomende kosten in te staan. Enkel accommodatie en maaltijden kunnen als geldige uitgaven binnen de verblijfsvergoeding beschouwd worden.

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier

 • Partneruniversiteit/gastinstelling
 • Lesopdracht docent of opleiding student
 • Periode
 • Gevraagde reis- of verblijfsvergoeding

Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.

Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.


Terugbetalingsdossier

Uitgaande docenten

 • Voor de terugbetaling van de onkosten dient er een Activiteitenverslag docentenmobiliteit ingevuld te worden
 • Daarnaast dienen de facturen, samen met bewijs van betaling en eventueel overboekingsformulier, eveneens te worden bezorgd aan A. Sandrap.


De kosten gemaakt vóór 10 december 2020 moeten vóór diezelfde datum ingediend worden bij de Afdeling Internationalisering.
Bij het in gebreke blijven, worden de terugbetalingsaanvragen onontvankelijk verklaard en wordt niet terugbetaald.

Inkomende studenten en docenten
Wordt opgevolgd door de faculteit.

Onderzoek

 • Voor onderzoek kunnen vaak externe fondsen aangewend worden of kunnen stafleden aanspraak maken op persoonlijke fondsen inzake internationale activiteiten (bv. BOF, FWO).

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap