Internationalisation at Home (I@H)

Internationalisaton@Home-projecten hebben tot doel om niet mobiele studenten een internationale ervaring te geven.
De faculteit streeft er naar dat al haar studenten internationale en interculturele competenties verwerven. Om de opleidingen hierin te ondersteunen is het mogelijk om een financiële vergoeding aan te vragen bij de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Criteria

Om in aanmerking te komen voor financiering moet een voorstel van activiteit(en) aan zo veel mogelijk van de volgende criteria beantwoorden (niet noodzakelijk in volgorde van prioriteit) :

 • opleidings- of faculteitsoverschrijdend zijn maar gekaderd in het programma van minstens 1 opleiding.
 • een grote en/of brede groep eigen studenten van de bachelors en/of masters bereiken
 • een duidelijk aantoonbare internationale component hebben
 • multiculturaliteit en diversiteit bevorderen
 • de activiteiten lenen zich tot structurele inbedding in de opleiding/faculteit/instelling.
 • contacten en samenwerking tussen en met buitenlandse studenten bevorderen
 • de internationale studenten van de opleiding samen met de Vlaamse studenten bereiken en/of onderlinge contacten stimuleren
 • niet gefinancierd kunnen worden via andere middelen

Voorbeelden

Mogelijke activiteiten zijn m.a.w.

 • Het ondersteunen van inkomende docenten/gastsprekers (accommodatie, vervoerskosten….) die niet via Erasmus of de UGent-raamakkoorden kunnen komen. Het lesgeven in een internationale of multiculturele context door buitenlandse gastprofessoren beïnvloedt ook de eigen studenten. Het actief aantrekken van en strategisch inplannen van inkomende docentenmobiliteit kan een belangrijke component vormen in het I@H-beleid.
 • Activiteiten ter bevordering van de acculturatie en academische integratie van buitenlandse studenten, met participatie van de eigen studenten
 • Initiatieven tot het organiseren van een “Summerschool”, een intensieve week/intensief programma/internationale week, internationale module. Hieronder verstaan we een in de tijd samengebracht onderdeel van een opleiding, waarin ruimte is voor verbreding en verdieping en waarvan het geheel binnen een opleiding tot meer flexibiliteit leidt. Dit betekent dat hierin ruimte is voor interdisciplinaire aspecten, internationale componenten, andere werkvormen,... en bij voorkeur ook met een gemengd docenten- en (zeker) studentencorps.
 • Het organiseren van onderwijs in vreemde talen (buiten de taalopleidingen) kan, als het op een bepaalde manier wordt aangepakt, onderdeel uitmaken van een I@H-politiek met o.m. aandacht voor cultuur en specifieke competentieontwikkeling (interculturele attitudes en communicatievaardigheden).
 • Het organiseren van brede internationale debatsessies met actieve betrokkenheid van zowel UGent- als internationale studenten. Dit behelst o.m. de mogelijkheid voor studenten om zelf intercultureel competent te worden, maar ook het (actief) betrekken van allochtone studenten bij onderwijsactiviteiten en andere onderwijsaspecten.
 • Ontwikkelen van een virtuele internationale klas, electronic twinning, etc …

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier:

 • Omschrijving van de activiteit
 • Bij gastspreker: Naam, instelling + land, periode, onderwerp/vak, aantal uren
 • Opleiding / studenten die bereikt worden
 • (Geraamde) kostprijs

Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap. Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.
Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.


Terugbetalingsdossier

Voor de terugbetaling dienen de facturen, samen met bewijs van betaling en eventueel overboekingsformulier, te worden bezorgd aan A. Sandrap.

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap