Organisatie en steun

Besteding van de financiële middelen van de Europese Commissie voor het organiseren en bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit binnen het kader van Erasmus.

Criteria

Doel: optimale voorwaarden creëren om studenten en hoger onderwijspersoneel in staat te stellen gedurende een bepaalde periode bij een instelling voor hoger onderwijs of een relevante organisatie in een ander aan Erasmus deelnemend land scholing te volgen of onderwijs te verzorgen.


Bij de organisatie van mobiliteit kan het onder meer om de volgende activiteiten gaan (onderstaande lijst is niet uitputtend):

  • treffen van voorzieningen voor het selecteren van studenten en personeelsleden die in aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten
  • verzorgen van voorbereidende taalcursussen voor studenten en personeelsleden die naar het buitenland gaan
  • verstrekken van informatie en bieden van ondersteuning aan studenten en personeelsleden (kennismaking met gastinstelling/-organisatie, studieadviezen voor studenten, hulp bij praktische zaken als huisvesting, sociale zekerheid, verblijfsvergunningen en reis- en vervoerskwesties, begeleiding van gaststudenten door tutor/mentor, enz.)
  • vastleggen van afspraken op inhoudelijk en organisatorisch vlak met partnerinstellingen (bijvoorbeeld, voor studenten: erkenning van in het buitenland doorgebrachte studieperiodes; voor onderwijsgevenden: opneming van cursussen in het reguliere studieprogramma van de gastinstelling; regelingen voor beoordeling van studenten en cursussen, enz.; hiervoor kunnen bezoeken aan partnerinstellingen nodig zijn)
  • steun bieden aan de ontwikkeling en het gebruik van het Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS) en het Diplomasupplement (DS).
  • treffen van regelingen voor het volgen van de eigen studenten tijdens de studieperiode in het buitenland, onder meer via bezoeken aan partnerinstellingen of -organisaties
  • verzamelen van feedback van teruggekeerde studenten en personeelsleden en deze feedback ter beschikking stellen van gegadigden voor een verblijf in het buitenland (daartoe zou onder meer hulp geboden kunnen worden aan plaatselijke studentenverenigingen of capabele studenten van verschillende vakgroepen bij activiteiten op het gebied van voorlichting of begeleiding en advies ten behoeve van vertrekkende of gaststudenten) treffen van specifieke regelingen om optimale kwaliteit van bedrijfsstages voor studenten te waarborgen

Administratieve verplichtingen

Aanvraagdossier

  • Omschrijving van de activiteit
  • (Geraamde) kostprijs

Gelieve uw dossier te bezorgen aan A. Sandrap. Uw dossier zal door de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) behandeld worden.
Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.


Terugbetalingsdossier

Voor de terugbetaling dienen de facturen, samen met bewijs van betaling en eventueel overboekingsformulier, te worden bezorgd aan A. Sandrap.

De budgethouder is verantwoordelijk voor de gemaakte uitgaven.
De uitgaven kunnen plaatsvinden tussen 1/10/2019-30/09/2020.
Voor terugbetaling van reis- en verblijfskosten wordt de UGent reglementering gehanteerd inzake hotelmaxima en dagvergoedingen.

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap