Erasmus Staff Training

Binnen het Erasmus programma is Staff Training mogelijk.

De Erasmustoelage voor Staff Training is bedoeld voor  niet onderwijzend personeel aan hoger onderwijsinstellingen met het doel opleiding te volgen in een onderneming, organisatie of instelling voor hoger onderwijs in een ander deelnemend land. Er zijn verschillende benamingen voor de opleidingen: kortlopende detachering, jobshadowing, studiebezoek, enz. De toelage beoogt niet de volledige kosten van het buitenlandse verblijf te dekken.

Procedure Staff Training

Om beroep te kunnen doen op een financiële tegemoetkoming moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • De training bedraagt minimum 2 dagen (exclusief de reistijd)  en maximum 2 maanden
 • Geen bilaterale overeenkomst vereist
 • Prioriteit voor personeelsleden die voor de eerste maal naar het buitenland gaan met een Erasmustoelage. Bij te veel aanvragen wordt een roulement van 3 jaar voorzien.
 • Het aantal mobiliteiten voor personeelsleden is beperkt tot 3 per persoon per academiejaar

Het personeelslid moet daarnaast een aanvraag indienen bij de FCI-voorzitter van de faculteit Wetenschappen, alvorens de mobiliteit plaatsvindt. Deze aanvraag wordt behandeld op de eerstkomende FCI-vergadering. Na goedkeuring is financiële steun mogelijk.

Na de mobiliteit dient het personeelslid zijn dossier in te dienen bij de International Relations Officer.

 • Grant Agreement (financieringsovereenkomst)
 • Workprogramme Agreement
 • Certificate of Attendance
 • Staff Participant Report (via mobility tool)
 • onkostenverklaring
  (documenten te bekomen bij de International Relations Officer)

Het volledige dossier wordt ingediend via een standaard onkostennota, getekend door de FCI-voorzitter, bij de Afdeling Internationale Betrekkingen (G. Cochez).

Toelage

EPOS kent voor een training een toelage toe die bestaat uit twee delen:

 • Reiskosten: een forfait van 125 EUR per mobiliteit
 • Verblijfskosten: een forfait van 75 EUR per dag

De dagvergoeding geldt vanaf de dag van vertrek tot en met de dag van terugkeer. Iemand die 5 dagen training volgt kan max. 7 dagvergoedingen krijgen, nl. 5 dagvergoedingen voor de dagen waarop de training gevolgd wordt, 1 dagvergoeding indien hij/zij de dag ervoor vertrokken is en 1 dagvergoeding indien hij/zij de dag erna terugkeert.

Contact

International Relations Officer: Anja Sandrap