Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie / begeleiding Kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Kandideer via het platform van Dunant Academie voor de opleiding tot 31 juli

Beschrijving

De permanente vorming ‘Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief’ heeft de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische kindertherapie tot doel. De opleiding vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek. Deelnemers leren de onderliggende conflicten en structuur van klachten te begrijpen vanuit specifieke psychoanalytische denkkaders, op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden. De theoretische vorming wordt daarbij expliciet gekoppeld aan het concrete klinische werk.

Inschrijvingsprocedure AJ 2024-2025

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de PEV “Psychoanalytische Begeleiding van kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” .Deze PEV heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de PEV “Psychoanalytische Therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op donderdag plaats. Heeft u vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar pevpat@ugent.be. 

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Hoe kandideren?

In deze kandidaatstelling upload je eveneens je CV (vooropleiding, deelname aan studiedagen, werkervaring…) en een motivatiebrief ten aanzien van de inrichter van de opleiding, Prof. Dr. Reitske Meganck. Bespreek in je motivatiebrief waarom je deze opleiding nu precies wil volgen, welke weg je reeds hebt afgelegd om je in de psychoanalyse te verdiepen en welke stappen je al dan niet ondernomen hebt in het starten met een eigen analyse.

Indien je hierover nog vragen hebt, gelieve ons te contacteren via pevpat@ugent.be

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent: https://dunantacademie.ugent.be/, instructies krijgt men hieromtrent via e-mail.

Inhoud

Praktische Informatie

Inschrijvingsgeld

Aacademiejaar 2024-2025: 2450,00 euro

Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Brussels Educatief Verlof 

Voor vragen over VOV of Brussels Educatief kan je contact opnemen via pevpat@ugent.be
VOV wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) .

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194. Hoe aanvragen?

 1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
 • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
 1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
 1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
 2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
 3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
 • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

De Werkvormen

De werkvormen bestaan uit enerzijds een luik 'theorie' en anderzijds een luik 'kliniek'

Een eerste luik van de vorming tot psychoanalytisch therapeut/begeleider bestaat uit een grondige lectuur van de theoretische basisteksten van in de eerste plaats Freud en Lacan, maar ook van de relevante secundaire literatuur. Deze lectuur geschiedt in de Permanente Vorming op twee manieren: het hoorcollege en het leeskartel.  Voor het eerste en tweede jaar ligt het accent op de studie van de basisauteurs Freud en Lacan, alsook op de diverse belangrijke postfreudiaanse en -lacaniaanse auteurs en techniek. In het derde en vierde jaar ligt het accent op de klinische toepassingen vanuit een freudo-lacaniaanse invalshoek, en dit in diverse klinische settings. 

Het tweede luik van de vorming heeft een sterk klinische inslag. We vormen ons in de kliniek door bezig te zijn met de kliniek. Dit is de reden waarom we van de studenten verwachten dat zij in de praktijk staan en ook zelf in analyse zijn. In de Permanente Vorming wordt het klinisch werk verder uitgediept middels het klinisch kartel, de klinische seminaries en het klinisch dagboek.  

Meer informatie volgt binnenkort in onze opleidingsbrochure. 

Theorie

 • Hoorcolleges
 • Leeskartels

Kliniek

 • klinische kartels
 • baby-observatie
 • klinische seminaries
 • individuele supervisies