Biomedische ingenieurstechnieken

Biomedisch ingenieur: wat, hoe, iets voor mij?

In deze video, samengesteld door de opleiding in samenwerking met de studenten(vereniging), wordt in een aantal rubrieken toegelicht wat "biomedical engineering" inhoudt: hoe zien de bachelor en master eruit, waarom kiezen studenten voor de richting, waar komen afgestudeerden terecht, kan ik op Erasmus... Ook onze studentenvereniging BEAM (Biomedical Engineering and More) stelt zich voor.

De opleiding in een notendop

 • Hoe kan ik aan deze opleiding starten (toelating)?

  Je start de bachelor nadat je het eerste jaar burgerlijk ingenieur hebt voltooid (of voldoende ver in je traject bent gevorderd om vakken uit de 2e bachelor op te nemen). Overstappen vanuit een andere bachelor in de ingenieurswetenschappen kan desgevallend met een aangepast traject waarbinnen je de ontbrekende opleidings-specifieke vakken dient op te nemen.

  De bachelor met afstudeerrichting biomedische ingenieurstechnieken vormt de ideale voorbereiding voor de aansluitende master.

  Toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding vanuit een andere richting vind je hier.

 • Situering

  De doelstelling van de opleiding is het opleiden van breed gevormde burgerlijk ingenieurs, waarbij we de specifieke ingenieursvakken aanvullen met basisvakken uit de levenswetenschappen. Onze studenten krijgen derhalve een brede en multidisciplinaire wetenschappelijke vorming in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biomedische en levenswetenschappen en verwerven polyvalente technisch-wetenschappelijke kennis en vaardigheden in basis ingenieursdisciplines zoals (stromings)mechanica, materiaaltechnologie, elektrotechniek, systeem- en signaalanalyse, dataverwerking, waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. Deze vaardigheden worden dan toegepast binnen het multidisciplinaire domein van de biomedische ingenieurswetenschappen (biomechanica, biomaterialen, bio-elektronica). De opleiding zet sterk in op samenwerken en communicatie, en heeft een uitgesproken internationaal profiel met een aanbod van 30 credits in het Engels in de bachelor.

 • Opbouw van de opleiding (plichtvakken, leerlijnen, ...)
  1. Bachelor
   Een volledig overzicht van alle vakken kan je vinden in de figuur of in de studiekiezer. VakkenBachelor.png

   Krijg je graag wat toelichting te zien en te horen bij de opbouw van de opleiding en de inhoud van de vakken, kan je deze videofragmenten bekijken:   - Inhoud vakken bachelor - voorzitter opleidingscommissie

   - Inhoud vakken bachelor - studenten

   Naast generieke ingenieursvakken starten we vanaf de 2e bachelor met basisvakken in de levenswetenschappen, met het vak van "Genoom tot organisme" in het 3e semester, "Modellering van Fysiologische Systemen" in het 4e semester en "Kwantitatieve analyse van cellen en weefsels" in semester 5. Ingenieursvakken worden progressief meer toegepast op het menselijk lichaam en in de biomedische ingenieursdiscipline met vakken zoals Biomechanica, Biopolymeren, Medische Fysica, Elektronische systemen en instrumentatie voor biomedisch ingenieurs of Medische signaalverwerking en statistiek. Ingenieursproject 2 en het vakoverschrijdend project worden vanzelfsprekend ook biomedisch ingevuld.

  2. Master

   Een volledig overzicht van alle vakken kan je vinden in de figuur of in de studiekiezer.VakkenMaster.png

   Krijg je graag wat toelichting te zien en te horen bij de opbouw van de opleiding en de inhoud van de vakken, kan je dit videofragment bekijken:   -Inhoud master “ voorzitter opleidingscommissie"

   De master omvat 66 credits plichtvakken, 30 credits aan keuzevakken en 24 credits die zijn voorbehouden voor de master thesis.

   De plichtvakken zijn een mix van ingenieurs-technische en interdisciplinaire vakken in zowel gevestigde domeinen van de biomedische ingenieurswetenschappen als in opkomende domeinen zoals de neuro-ingenieurswetenschappen, robotica of data-analyse en kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van het medisch beslissingsproces.

   De 30 credits aan keuzevakken biedt de student de mogelijkheid om zijn/haar curriculum volgens een eigen traject in te vullen. Dit kan binnen één van onze vooropgestelde specialisatiedomeinen (Biomechanica en biomaterialen, Sensoren en medical devices, Neuro-engineering of Stralingsfysica) maar studenten kunnen ook een geheel eigen traject samenstellen.

   Doorheen de 2 masterjaren zijn 41 credits voorbehouden voor projectmatige vakken. Doorheen het eerste jaar is er het vak Biomedical product development. Daarin ontwerpen en realiseren de studenten een prototype van een product dat een concrete oplossing moet bieden voor een medisch probleem. Doorheen het traject reflecteren de studenten ook over de bescherming van intellectuele eigendom, vermarkten van het product of het opzetten van een spin-off. In het 2e semester van het 1e jaar nemen de studenten een numeriek projectvak op, waarbij ze de keuze hebben uit 2 biomechanisch georiënteerde vakken, of een vak dat aansluit bij de neuro-wetenschappen. In het 1e semester van het 2e jaar werken de studenten aan een project in een ziekenhuis onder begeleiding van een arts. Doorheen het 2e jaar wordt gewerkt aan de masterthesis.

   Studenten kunnen een specialisatie-vermelding krijgen op het diplomasupplement indien ze minimaal 18 credits aan vakken uit één specifieke cluster opnemen, en ook een masterproef afleggen binnen het domein van die specialisatie.

 • Waar komen onze afgestudeerden terecht?

  Onze studenten komen terecht in een zeer brede waaier van sectoren. Een aantal van onze studenten opteert voor een carrière als onderzoeker en gaat aan de slag als PhD student aan een binnen-of buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. De overgrote meerderheid van onze afgestudeerden gaat echter aan de slag in de industrie bij multinationals (bvb. Siemens, Medtronic, Abbott, Johnson en Johnson, Glaxo-Smith-Klein), KMO's (Materialise, MÃbius) of startups in de biomedische sector, maar ook daarbuiten (bvb. Arcelor-Mittal). Een aantal komt terecht in een technisch-leidinggevende functie of als medisch stralingsfysicus in een ziekenhuis, bij consultancy bedrijven of bij de overheid (bvb. Sciensano).

  Via een LinkedIn pagina trachten we contact te houden met onze alumni. In dit videofragment wordt ook nog wat ingegaan op de carrièremogelijkheden

  Bekijk ook zeker deze getuigenis van Mattias Verhelst, aan de slag bij Siemens

Enkele bijzonderheden

 • Interuniversitaire master

  De bachelor wordt integraal in Gent georganiseerd, maar de aansluitende master is interuniversitair in een samenwerking met de VUB. In de praktijk is het zo dat het overgrote deel van de lessen in Gent doorgaat; een beperkt aantal vakken wordt in een samenwerking UGent - VUB aangeboden, en 2 specialist-vakken worden vanuit de VUB gedoceerd; studenten volgen dan de lessen mee in Brussel, of indien mogelijk wordt gewerkt met livestreaming. Er wordt sowieso over gewaakt dat er een minimum aan mobiliteit is voor de studenten en de professoren. Je diploma zal zijn ondertekend door de rectoren van de UGent en de VUB. De samenwerking biedt toegang tot een nog ruimer netwerk van onderzoekers en specialisten in de brede disciplines van de biomedische ingenieurswetenschappen, en geeft studenten de kans om de sfeer op te snuiven op een andere campus dan de UGent. Een beetje Erasmus@home als het ware!

 • Studentenkring BEAM (biomedical engineering and more)

  Als opleiding vinden wij het zeer belangrijk om de studenten actief te betrekken bij de opleiding. Onze studentenkring BEAM speelt hierin een zeer belangrijke rol. De website van BEAM vind je hier.

  In dit videofragment lichten studenten de activiteiten van BEAM wat meer toe

 • Lessen in het Engels in de bachelor

  De opleiding heeft ervoor gekozen om reeds in de bachelor een pakket van 30 credits aan Engelstalige vakken op te nemen. Op die manier wordt domein-specifieke terminologie, die zeer vaak Engelstalig is, meteen in het Engels aangereikt en verloopt de overgang naar een volledig Engelstalige master wat meer geleidelijk. Een bijkomend voordeel is dat we op deze manier een pakket aan Engelstalige vakken ter beschikking hebben die deel kunnen uitmaken van voorbereidings- of geïndividualiseerde curricula van buitenlandse studenten die instromen in de master.

 • Erasmus

  Het is vanzelfsprekend mogelijk om een semester of zelfs een volledig jaar in het buitenland te studeren via Erasmus-uitwisseling. De opleiding heeft samenwerkingsakkoorden met uitstekende buitenlandse universiteiten zoals bvb. de Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, de NTNU in Trondheim, de EPFL of de Universiteit van Bern, of Macquarie University in Sydney. Uitwisseling is gereserveerd voor het 2e masterjaar.

 • Stages

  Net zoals in alle andere opleidingen kunnen ook binnen de biomedische de studenten een stage uitvoeren in binnen- of buitenland, en deze als keuzevak mee opnemen in het curriculum voor een maximum van 6 credits. Typische stageplaatsen zijn in ziekenhuizen (Maria Middelares, Roeselare, UZ Gent, ...) of binnen bedrijven (bvb. HiCT, Cochlear, Medtronic, MÃbius, Materialise, ...). Ook stage-opdrachten in het kader van ontwikkelingshulp of binnen projecten met een belangrijke sociale dimensie (bvb. Humasol) kunnen worden opgenomen. Stages worden doorgaans in de zomervakantie opgenomen tussen de 3e bachelor en 1e master, of tussen 1e en 2e master, maar in bijzondere gevallen kan van die periode worden afgeweken.

 • Masterproeven

  Onze studenten kunnen jaarlijks kiezen uit een zeer gevarieerd en bijzonder ruim aanbod aan een 150-tal onderwerpen voor afstudeerwerken aan de UGent of de VUB, al dan niet in samenwerking met een bedrijf. Onderwerpen omvatten de verschillende disciplines. In het geval studenten toch hun gading niet vinden binnen de aangeboden onderwerpen gaan we als opleiding graag op zoek naar een onderwerp in samenspraak met de studenten.

Meer info