Bovenlokale samenwerking

Bovenlokale samenwerking is geen evidentie in de ruimtelijke planning. Gemeentelijke grenzen hebben doorgaans een lange geschiedenis, en de verantwoordelijkheid en uitvoering van ruimtelijk ligt voornamelijk op lokaal bestuursniveau. Toch kan bovenlokale samenwerking cruciaal zijn voor een goede ruimtelijke ordening. In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil het Departement Omgeving bezien op welke wijze zij bovenlokale samenwerking kan bevorderen, en heeft AMRP de opdracht geven om hierover onderzoek te doen. AMRP doet dit onderzoek langs twee sporen: enerzijds via een Community of Practice dat de sterktes en zwaktes van huidige samenwerkingsverbanden verkent, en anderzijds via een En een actor-relationele verkenning naar de thema’s waarop bovenlokale samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst opportuun zouden zijn. AMRP heeft hierbij het uitgangspunt dat bovenlokale samenwerking niet alleen vanuit overheden dient te komen, maar ook vanuit bedrijven en burgerbewegingen, dat bovenlokale samenwerking moet volgen uit lokale noden en urgenties, en dat bovenlokale samenwerking gestoeld moet zijn op concrete thema’s en uitdagingen. Casusgebieden zijn de regio rond Aalst en de Rupelstreek.

Contactpersonen bij AMRP: Luuk Boelens en Beitske Boonstra
Looptijd: maart – november 2018