Interreg IVb North Sea Region: Frames

Het Frames (Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety) onderzoek focust op de rol van niet-overheidsactoren in overstromingsbeheer, en specifiek op hoe deze vruchtbaar kunnen samenwerken met overheden en bijdragen aan duurzaam waterbeheer in een context van toenemende onzekerheid en een stijgend overstromingsrisico. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoe actorennetwerken geactiveerd kunnen worden om zo te zoeken naar nieuwe duurzame coalities en ruimtelijke oplossingen voor een veerkrachtig overstromingsbeheer. Hierbij gaat aandacht uit naar de rol van de overheid in het ondersteunen, stimuleren en complementeren van deze acties.

Het project volgt een research in action-aanpak, waarbij living labs worden opgezet (i.s.m. prov. Oost-Vlaanderen, projectpartner in het Interreg-project) binnen het Denderbekken. Hierbij wordt eerst een regionale analyse uitgevoerd waarbij het lokale actornetwerk in beeld wordt gebracht, evenals hoe deze actoren kijken naar de trade-offs in beslissingen rond overstromingen en hun eigen en de anderen hun rol in overstromingsbeheer. Aan de hand van focusgroepen en rondetafels, die gevoed worden met kennis rond mogelijke oplossingen en acties uit de verschillende pilootprojecten, wordt een traject doorlopen van probleemstelling, het zoeken naar synergiën en kansen, en uiteindelijk oplossingen en acties binnen overstromingsgevoelige gebieden onder verschillende scenario’s. Verkregen innovaties zullen daarbij uitgetest worden in de praktijk. Daarmee zal dit project de mogelijkheden verkennen waarop gemeenschappen en beleidsmakers kunnen co-evolueren in het bouwen aan veerkracht tegen overstromingen identificeren en analyseren.

Meer info op: http://www.northsearegion.eu/frames

AMRP contactpersonen voor dit project zijn Luuk Boelens en Barbara Tempels.

Periode: 3 jaar

logo-frames.jpg

logo-pov-cmyk.jpg