ESPON sustainable transport infrastructure in the stretegic urban region Eurodelta (stise)

De strategische stedelijke regio Eurodelta omvat de benedenloop van de stroomgebieden van de Rijn, de Maas en de Schelde. Het gebied bestaat uit een netwerk van metropolen met middelgrote steden en grensoverschrijdende regio's. Het is de toegangspoort voor goederen en personen naar Europa heeft het zich ontwikkeld tot een dichtbevolkt en economisch sterk gebied. Deze rol heeft economische welvaart gebracht, maar ook grote territoriale, milieu- en leefbaarheidsproblemen.

De strategische stedelijke regio Eurodelta staat voor grote uitdagingen: de energietransitie, de aanpassing aan de klimaatverandering, het opvangen van de economische en demografische groei, het verzekeren van de connectiviteit en toegankelijkheid van de stedelijke netwerken, en duurzaam landgebruik. Het koolstofvrij maken van het transport speelt een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Duurzame economische groei is een topprioriteit. De economie verschuift, van lineair naar circulair, van fossiel naar schoon, van industrieel naar kennis en naar meer gedeelde, gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten. De vergroening van de mobiliteit in de Strategische stedelijke regio Eurodelta (SURE) draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en aan aantrekkelijkere en duurzamere stedelijke regio's.

Doelstellingen:

 • de modal shift naar het vervoer van passagiers en goederen per spoor en over de binnenwateren
 • betere intermetropolitane verbindingen per spoor
 • een duurzamer grondgebruik (beperking van ongebreidelde stadsuitbreiding, hogere stedelijke dichtheden, functiemenging, en tevens integratie van groen-blauwe netwerken).

Dit project probeert een antwoord te geven op de volgende beleidsvragen:

 1. In welke mate zijn de lokale, regionale, nationale en internationale stromen van personen en goederen van invloed op de duurzame groei van de SURE-regio? Hoe zou het grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen zich kunnen ontwikkelen in de periode tot 2030 en 2050, rekening houdend met verschillende scenario's van maatschappelijke, economische en politieke trends?
 2. In welke mate dragen de huidige of verwachte vervoersinfrastructuur en het ruimtelijk beleid (nationaal aangevuld met regionaal) in de SURE bij aan de (vervoers)doelstellingen van de EU voor duurzame groei voor 2030 en 2050?
 3. Wat kan er beleidsmatig, maar ook met concrete acties worden gedaan om beter bij te dragen aan de (vervoers)doelstellingen van de EU voor duurzame groei voor 2030 en 2050? Met welke beleidsmaatregelen en acties, op welk niveau en op welke schaal?
 4. Hoe kan met name grensoverschrijdende en intermetropolitane samenwerking bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen?
  • Taak 1: Methodologisch kader en analyse van de behoeften
  • Taak 2: Analyse van het netwerk en het beleid van het SURE-gebied
  • Taak 3: Casestudies met betrekking tot drie grensoverschrijdende regio's
  • Taak 4: Beleidsaanbevelingen voor duurzame metropolitane groei
  • Taak 5: Voorstellen voor grensoverschrijdende en intermetropolitane samenwerking

Partners:

 • Tractebel Engineering S.A (lead)
 • UGent-amrp
 • Onderzoek, Advies en Consultancy voor Duurzaamheid B.V
 • Goudappel Coffeng B.V

Periode: 1 jaar