Education

The research group on Mechanics of Materials and Structures is involved in several educational courses offered Ghent University:

Bachelor Courses

Ingenieursproject I

Leren uitvoeren van projectwerk in samenwerking met medestudenten. Schriftelijk rapporteren en mondeling presenteren van de resultaten van het projectwerk

Ingenieursproject II

In het kader van dit project verwerft de student inzicht in het werktuigkundig tekenen en het computerondersteund ontwerpen van mechanische onderdelen. De student moet niet alleen in staat zijn een werktuigkundig plan te lezen, maar moet ook aan de hand van de moderne CAD-technieken zelf in staat zijn om eenvoudige mechanische constructies geometrisch te ontwerpen. Basiselementen van het ontwerp moeten rekentechnisch bepaald worden, gebaseerd op de kennis verworven in de cursussen Mechanica van materialen, Machineonderdelen en Mechanische productietechnologie.

More info

Materiaaltechnologie

Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten begrip bij te brengen van het verband tussen enerzijds materiaalgedrag en anderzijds materiaaleigenschappen. In alle ingenieurswetenschappen worden ontwerpen gerealiseerd door gebruik te maken van materialen. Door de student vertrouwd te maken met de mechanismen en concepten die aan de basis liggen van het materiaalgedrag zal hij/zij met kennis van zaken een optimale materiaalkeuze leren maken.Ten slotte zal de student inzicht verwerven hoe eigenschappen tijdens de processing van het materiaal kunnen gestuurd worden door in te grijpen op de structurele karakteristieken van het materiaal.

Materialen

De cursus Materialen heeft als doel het aanbrengen van de structuur van materialen en de hieruit voortvloeiende gebruikseigenschappen. Veelgebruikte materialen uit de groepen van metalen, kunststoffen, composieten en keramieken worden besproken. De cursus beoogt tevens het verwerven van inzicht in het materiaalselectieproces.

More info

Materialenleer

Inzicht verwerven in het materiaalselectieproces. Beheersen van technische termen die betrekking hebben op eigenschappen van materialen. Kwantificeren van eigenschappen van materialen door beproeving. Bespreken van veelgebruikte materialen in de groep van de metalen, de kunststoffen, de composieten en de keramieken.

More info

Mechanica van Materialen

Het vak heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de fenomenologische benadering van het mechanisch materiaalgedrag en de wiskundige modellering ervan als opstap naar een aantal technische vakken uit verschillende ingenieursdisciplines. De hoofdstukken met een * worden enkel gevolgd door de studenten die het vak voor zes studiepunten nemen.

More info

Master courses

Modellering van mechanisch materiaalgedrag

Het vak "Modellering van mechanisch materiaalgedrag" situeert zich in het laatste jaar van de Master Werktuigkunde, optie Mechanische Constructie. Het vak brengt de student een basiskennis bij van de modellering van mechanisch materiaalgedrag, meer specifiek schademechanica, lineaire visco-elasticiteit en plasticiteit.

Composieten

Deze cursus is bedoeld als een inleiding tot de technologie en de mechanica van met vezels versterkte materialen. Deze materialen verschillen in meer dan één aspect van de klassieke isotrope materialen, zoals bijvoorbeeld de metalen en de kunststoffen. De cursus handelt over de technologie, de mechanica en sommige specifieke aspecten van vezelversterkte materialen. Daar de cursus tevens een inleiding wil vormen voor andere dan materiaalkundige richtingen, is hij  voornamelijk beperkt tot de meest gebruikte vezelversterkte kunststoffen.

More info

Master thesis

LOOKING FOR A CHALLENGING AND PRACTICAL MASTER THESIS TOPIC ?

Our team offers topics to make your Master thesis in our MaTCh department at UGent.
Get advantage of developing your thesis project with us:

  • Put in practice essential concepts of mechanics and composites materials
  • Learn state-of-the-art CAE simulations demanded by industry
  • Combine simulation and experimentation
  • Cooperate and interact with companies


For some examples of previous master theses, click here