Evaluatie van de stageperiode

De stagementor geeft zijn appreciatie voor de prestatie van de student via een evaluatieformulier. Naast de vraag of de student het gewenste product of de verwachte output heeft geleverd, zowel qua kwaliteit als kwantiteit, worden ook attitudes en inzichtelijke aanpak beoordeeld.

Eind juni wordt de stagementor uitgenodigd om deze evaluatie te bespreken met de begeleider vanuit de opleiding en de student. In dit afrondend gesprek wordt gestreefd naar een evenwichtige eindbeoordeling die zoveel mogelijk rekening houdt met alle relevante factoren.