Voorbeelden stageopdrachten

 1. Instrumenten helpen ontwikkelen voor de optimale werking van de lokale samenwerkingsverbanden 'Huizen van het Kind', voor Kind en Gezin, Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning
 2. Een advies schrijven over het begeleiden van bewonersinitiatieven rond leefstraten, voor Stad Antwerpen, Dienst Stadsmakers
 3. De werking van de zes werkgroepen in de 'Taskforce Wonen' doorlichten, voor Stad Gent, Dienst Wonen
 4. Twee aspecten van het project "Allemaal digitaal" evalueren, voor Stad Kortrijk, @llemaal digitaal
 5. Meewerken aan de opmaak van de bestuursovereenkomst met de minister van Justitie, voor FOD Justitie
 6. Aanbevelingen formuleren over de implementatie van het project van de afslanking van de provincies, voor Agentschap Binnenlands Bestuur
 7. De facetten exploreren die fusieonderhandelingen in de regio G28+ (Gent en 27 gemeenten errond) zouden faciliteren of belemmeren, voor Stad Gent, Internationale relaties en netwerken
 8. Een voorzet geven voor de opmaak van een Europees, Federaal en Vlaams verkiezingsmemorandum, voor Horeca Vlaanderen
 9. De effectiviteit van de bestaande gemeenteraadscommissies, de samenwerking met intercommunales en andere organisaties, en de samenvoeging van de huishoudelijke reglementen van stad en OCMW bestuderen, voor Stad Aalst
 10. Een overzicht maken van de Facebook-pagina's van de lokale afdelingen met het oog op harmonisering en het Lentecongres helpen voorbereiden, voor JongCD&V
 11. Een overzicht maken van de bestaande overheidsinitiatieven voor de promotie van digitale competenties van de burger en een omgevingsanalyse maken van buitenlandse voorbeelden van levenslang leren, voor Departement Werk en Sociale Economie
 12. Diverse taken uitvoeren ter verbetering van de communicatiewerking, voor Belgische Ambassade Parijs
 13. Onderzoeken voor welke HR-vraagstukken steden en gemeenten de hulp inroepen van een externe HR-partner, voor Hudson
 14. Een nota maken voor de uitbouw van een nieuwe mappen- en archiefstructuur en de huidige indicatoren in de gemeentelijke rapporteringen oplijsten en toetsen op hun bruikbaarheid, voor Gemeente Aalter
 15. Input verzamelen en aftoetsen bij beleids- en directeursplatformen in functie van het memorandum voor de komende parlementsverkiezingen, voor OVSG, onderwijskoepel van steden en gemeenten
 16. Meewerken aan de organisatie van een evenement in het kader van de opstart van een netwerk voor jonge ambtenaren, voor CD&V/Unitas
 17. Het bestaande onthaalproces voor nieuwe werknemers analyseren en een nieuw proces ontwerpen, voor Informatie Vlaanderen
 18. Een onderzoek voeren naar het bereik en de kwaliteit van de visuele communicatie, voor Stad Lokeren, dienst communicatie en stadspromotie
 19. Een document opstellen met beleidsaanbevelingen gericht op het verbeteren van de procedure in de nieuwe transwet, voor Cavaria
 20. Een policy brief opstellen waarin ‘Health in All Policies’ (HiAP) aanbevolen wordt aan andere federale overheidsdiensten, voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid voedselketen en Leefmilieu
 21. Een meetinstrument om gemeenten toe te laten hun centrumbeheer te ontwikkelen en te monitoren mee helpen uitvoeren met betrekking tot twee gemeenten, voor Resoc Midden-West-Vlaanderen
 22. De resultaten van een aantal controlesteekproeven analyseren en suggesties doen voor het toekomstige gebruik ervan, voor Kind en Gezin, Afdeling Kinderopvang
 23. Een beleidsadvies maken voor de renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden, voor Stad Antwerpen, Bedrijvenloket
 24. De mogelijkheden exploreren van ICT-systemen die tijdbesparende technieken toelaten om de gegevens voor rapporteringen te verzamelen, voor OCMW Ieper
 25. Het ontsluiten van de reeds beschikbare informatie rond netwerkorganisaties en -leiderschap in de vorm van een webpagina, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 26. Een leidraad voor de gemeenten opstellen die schematisch de stappen weergeeft voor de planning van een noodoefening, voor Federale dienst Noodplanning, gouverneur provincie Antwerpen
 27. Projecten inventariseren die op een participatieve manier inzetten op sociale cohesie en inclusie in plattelandsgemeenten en de aanzet geven van een inspiratieboek, voor Provincie Oost Vlaanderen, dienst landbouw en platteland
 28. De dienst Urbanisme helpen bij het eenduidig definiëren van zijn werking, zowel intern, extern als tussen zijn stakeholders, voor Belgocontrol
 29. Een stappenplan opmaken voor het gunnen van overheidsopdrachten in het kader van het vervoer op maat, en een analyse maken van de ervaringen van de kant van Nederlandse vervoersbedrijven hierbij, voor Dep Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Haven en Waterbeleid
 30. Nagaan of het voorbeeld van Stad Gent een stimulans kan vormen voor duurzaam aankoopbeleid van omliggende gemeenten en steden, voor Wereldsolidariteit
 31. Een screening uitvoeren van alle sectorconvenanten met betrekking tot competentiebeleid en een aantal sectororganisaties bevragen over hun visie op de sectorconvenanten, voor Departement Werk en Sociale Economie
 32. Stakeholders en medewerkers bevragen om het relatief nieuwe initiatief van het Wijk-werken te verbreden en te optimaliseren, voor Stad Gent, Dienst Werk
 33. De meest prominente internationale indexen en rankings oplijsten samen met de indicatoren die de plaats van een land of regio erin verklaren, voor Kabinet van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport