Voorbeelden stageopdrachten

 1. Diverse aspecten van het selectieproces van nieuwe medewerkers doorlichten, voor Stad & OCMW Sint-Niklaas
 2. De effectiviteit van de communicatie met de lokale besturen via de diverse gebruikte media nagaan, voor vzw Vonk
 3. De determinanten bij leerlingen onderzoeken in hun keuze voor beroeps- en technisch onderwijs, voor Stad Gent, Dienst Werk
 4. Beleidsaanbevelingen formuleren voor de Vlaamse Overheid op basis van het proefproject Testrijders met betrekking tot elektrisch autodelen, voor Bond Beter Leefmilieu
 5. Aanbevelingen formuleren bij het opzetten van burgerparticipatieprocessen, en twee afgewerkte projecten evalueren inzake burgerparticipatie, voor IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied
 6. De nood aan een nieuw horecaplan onderzoeken en op grond hiervan aanbevelingen formuleren over de vorm en de inhoud ervan, voor Stad Antwerpen, Ondernemen en Stadsmarketing
 7. Meewerken aan drie projecten in verband met jongerenparticipatie, voor Stad Kortrijk, Strategisch Team
 8. Een impactmeting uitvoeren van de verschillende trajecten voor leidinggevenden aangeboden door het team In Vivo, voor FOD Beleid en Ondersteuning
 9. Projectmandaatfiches uitwerken voor de thema's automatische kentekenplaatherkenning, burgerparticipatie, mobiel zorgteam, stille ruimte en flexplek, voor Politiezone Gent
 10. Een onderzoek doen naar de percepties van directieleden en diensthoofden ten aanzien van de Directie Federale Wegpolitie, en de gepercipieerde hindernissen voor een efficiëntere dienstverlening beschrijven, voor Federale Wegpolitie
 11. Een kwalitatief onderzoek voeren naar het effect van Inspectie 2.0 als hefboom voor kwaliteitsontwikkeling, voor Onderwijsinspectie Vlaanderen
 12. Op grond van een bevraging van de organisaties die een verkiezingsmemorandum hadden opgesteld aanbevelingen formuleren voor een beleid rond externe relaties, voor VLD-studiedienst
 13. Een voorstel uitwerken voor de inrichting van een Lokaal Loket Kinderopvang en een subsidiedossier hiervoor opmaken, en de werking van het Huis van het Kind evalueren, voor Stad en OCMW Poperinge
 14. Een beleidsanalyse maken van de impact van Europese maatregelen op de werksituatie van jongeren, voor Ambrassade
 15. Onderzoeken hoe de partij in de aanloop naar de verkiezingen in de media voorkomt, voor de sp.a-fractie in het Vlaams Parlement
 16. Een overzicht opmaken van de beleidsmaatregelen in de domeinen werk, innovatie, economie, en sport in de lopende regeerperiode, voor Kabinet Muyters
 17. Meewerken aan het opstellen van een vormings-, trainings- en opleidingsplan, en van de digitale leerstrategie van de Vlaamse overheid, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 18. Onderzoek doen naar het draagvlak voor alternatieve financieringsvormen voor vzw Business Improvement District Gent
 19. Optreden als co-assessor bij selectiegesprekken, de selectieprocedure voor veiligheidsbegeleiders verder uitwerken, en meewerken aan de jobbeurs 'Werken bij de overheid', voor Dienst Vreemdelingenzaken
 20. Een dienstverleningsconcept voorbereiden voor de integratie van de sociale dienst in de stadhuissite, voor Stad Izegem
 21. De parlementaire werkzaamheden opvolgen, een analyse van de partijstandpunten in de aanloop naar de verkiezingen maken en een analyse van de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met het oog op een nota omtrent bijzondere tegemoetkomingen en omtrent de rol van data op sociale media in de asielprocedure, voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 22. Op basis van gesprekken met medewerkers de bestaande lijst van procesbeschrijvingen updaten en vernieuwingen voorstellen, voor Gemeente Maldegem
 23. Een methodologie ontwikkelen voor de impactmeting van stadsvernieuwingsprojecten op basis van het project Clarenhof, voor Stad Mechelen
 24. Dagelijkse bulletins bijhouden over veranderingen in de overheid en mogelijkheden tot digitalisering in de overheid onderzoeken, voor Ernst & Young Public Sector
 25. Een vergelijkende studie maken van de wijze waarop patenten financieel gewaardeerd worden en meer bepaald als onderpand aanvaard worden voor leningen, voor de Europese Commissie
 26. Een onderzoek uitvoeren naar het beleid, de samenstelling en de werking van de gemeentelijke diensten economie, voor Unizo
 27. Een analyse maken van de risico's en de beheeracties verbonden met de persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap, voor VAPH
 28. Optimaliseren van aspecten van het inkoopproces van het War Heritage Institute en een training over de Vlaamse Overheid uitwerken en geven aan Deloitte medewerkers, voor Deloitte Consulting & Advisory
 29. Helpen een projectgroep voorbereiden en lanceren voor de uitwerking van een crisismethodologie voor de AD Kwaliteit en Veiligheid, en het verminderen van papiergebruik door verdere digitalisering onderzoeken, voor FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 30. Een Customer Journey Map opmaken en een tevredenheidsonderzoek uitvoeren over de dienstverlening, en een infofiche opmaken voor de verhuis van de sociale dienst, voor Gemeente Langemark-Poelkapelle
 31. De organisaties waarmee de handelskamer in contact komt in kaart brengen, voor Belgian-Luxemburg Chamber of Commerce, Londen
 32. Onderzoeken hoe de zichtbaarheid van het dienstenaanbod kan vergroot worden, voor Provincie West-Vlaanderen
 33. Een representativiteitsrapport opstellen voor de thema-audit sportinfrastructuur bij lokale besturen, voor Audit Vlaanderen
 34. Vanuit een evaluatie van Topsportactieplan Vlaanderen IV aanbevelingen doen voor Topsportactieplan Vlaanderen V, voor Sport Vlaanderen, Afdeling Topsport
 35. Een monitoringinstrument uitwerken voor registratie- en kwaliteitsgegevens van intermediaire dienstverlenende organisaties en ondernemingen, voor Departement Werk en Sociale Economie
 36. Via interviews verborgen drempels voor kandidaten met buitenlandse afkomst in de selectieprocedures opsporen en aanbevelingen voor remediëring formuleren, voor Stad & OCMW Sint-Niklaas
 37. Een onderzoek uitvoeren over de connectiviteit tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten via havens en luchthavens, voor Belgische ambassade Washington DC
 38. Het beleidsproces analyseren en verbetervoorstellen formuleren, voor KLJ Groene kring
 39. Diverse opdrachten rond luchtkwaliteit en alternatieve energie, voor Provincie Antwerpen, Kabinet gouverneur
 40. Het hoofdstuk "Scanning en analyse" van het zonaal veiligheidsplan helpen opmaken en een strategisch seminarie mee helpen uitwerken, voor Politiezone Kruibeke-Temse
 41. Een aanzet leveren tot de uitbouw van een verbeterd performantiemeetsysteem, voor Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
 42. Een verkennend onderzoek uitvoeren naar het Quadruple Helix model voor samenwerking tussen de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers, voor Kenniscentrum Vlaamse steden
 43. De mogelijkheden van Jobfeed onderzoeken voor de captatie van vacatures, voor Stad Gent, Dienst Werk
 44. Het gebruik van sociale media door personeelsleden onderzoeken en richtlijnen hierrond opstellen, voor Gevangenis Gent
 45. Het ondernemingsplan actualiseren en een stappenplan uitwerken voor de periode 2019-2021, voor vzw Voedsaam
 46. Een nota uitwerken over de positionering van de organisatie binnen een aantal maatschappelijke debatten, voor Cavaria
 47. De netwerkvergadering van het European Network of Integrity Practitioners praktisch en inhoudelijk helpen voorbereiden en een mindmap opstellen over integriteit in organisaties ten behoeve van de contactpersonen integriteit in de diverse entiteiten, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 48. Een planmatige aanpak helpen uitwerken voor de patiëntenparticipatie binnen de afdeling pediatrie en voor de deelname van jongeren aan geneesmiddelenonderzoek, voor Health Innovation and Research Institute, UZ Gent
 49. Een vergelijkende studie maken over de integratie van vervoersdiensten in een digitaal platform, en over deelmobiliteit, in drie Vlaamse centrumsteden en in Brussel, voor Deloitte
 50. Een procedurehandboek opstellen voor de relocatie van bewoners van illegale woningen naar een nieuwe woonplaats, voor de sociale huisvestingsdienst van de gemeente Magsaysay, Filippijnen
 51. Het kindvriendelijke horecabeleid evalueren en een verder actieplan uitwerken, voor Stad Gent, Dienst Economie
 52. De mogelijkheden en limieten van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bestuurlijke handhaving en drugpreventie onderzoeken, voor Politiezone Roeselare, Hooglede, Izegem
 53. De mogelijkheden en beperkingen van vrijwilligerswerk voor de stad onderzoeken met het oog op een eventuele aanstelling van een vrijwilligerscoördinator., voor Stad & OCMW Sint-Niklaas
 54. Een bevraging organiseren naar de gebruiksvriendelijkheid van de website van Vrijwilligerspunt Gent, voor Stad Gent, dienst welzijn en gelijke kansen
 55. Nagaan welke indicatoren voor de levenskwaliteit van zorgbehoevenden best opgenomen worden in het wettelijk verplichte beleidsplan, voor vzw De Lovie
 56. Meehelpen aan het opstellen van operationele doelstellingen en van het meerjarenbeleidsplan, en de stand van zaken opmaken in de operationalisering van de strategische doelen 2018, voor Hulpverleningszone Gent centrum
 57. Meehelpen aan het opmaken van de bijdrage aan het Vlaamse regeerakkoord 2019-2025, het principe van prestatiebegrotingen in Nieuw-Zeeland onderzoeken, en een studiedag mee helpen voorbereiden, voor Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid
 58. Via enquêtes met diverse types partnerorganisaties een voorzet geven voor de uitwerking van een stakeholdersmanagement, voor Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
 59. Een beleidsnota schrijven over de relaties met de stakeholders op het vlak van klimaatverandering, digitalisering, en protectionisme, voor Kamer van Internationale Koophandel
 60. Diverse aspecten uitwerken inzake communicatie van het nieuwe optimalisatiedecreet woningkwaliteitsbewaking, voor Wonen Vlaanderen
 61. Documenten opmaken op vraag van Vlofin die de financiële directeurs van lokale besturen kunnen ondersteunen bij het aangaan van verbintenissen met derden, voor BDO Gent
 62. De interne communicatiekanalen in kaart brengen en een intern communicatieplan opstellen, voor Algemene inspectie van de federale en lokale politie
 63. De structuur doorlichten van het netwerk van organisaties voor jeugdhulp ‘Samen1Plan Gent’, en deze toekomstgericht evalueren , voor Stad Gent, Dienst welzijn en gelijke kansen
 64. Een impactanalyse maken van twee specifieke doelstellingen, met name rond milieu en arbeidsmarkt, voor Interreg Vlaanderen-Nederland
 65. Onderzoek doen naar verschillende aspecten van crisismanagement en crisiscommunicatie en aanbevelingen hierover formuleren, voor Securitas
 66. Aspecten van belangenbehartiging verzorgen en netwerkevenementen organiseren, voor VOKA Oost-Vlaanderen
 67. De inzetbaarheid van zelfsturende teams en horizontale organisatiestructuren onderzoeken in het licht van de gemeentelijke fusie, voor Gemeente Aalter
 68. Een rapport opmaken over de gemeentelijke bestuursakkoorden in de regio, voor Veneco
 69. Onderzoeken waarom een aantal gemeenten/politiezones nog geen dienst burenbemiddeling oprichtten, en welke de bevindingen zijn van gemeenten/politiezones die dit wel deden, voor de Federale dienst van de gouverneur provincie Antwerpen
 70. Marktonderzoek doen bij een aantal aankoopdossiers en een Standard Operating Procedure voor sterilisatie voorstellen, voor FOD Volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu
 71. De appreciatie van het elektronische platform voor procesvoering bevragen bij advocaten en administratieve overheden en aanbevelingen formuleren, voor de Raad van State
 72. Een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop sollicitanten de selectieprocedure ervaren, voor Agentschap Wegen en Verkeer
 73. De vier strategische doelstellingen rond nabije politiezorg vertalen in een Balanced Score Card, voor Politiezone Gent
 74. Een marktstudie uitvoeren over de klimaat- en milieusector in Argentinië, voor Flanders Investment & Trade, Buenos Aires, Argentinië
 75. Een leidraad uitwerken voor toekomstige burgerparticipatieprojecten, voor Stad Mechelen, Dienst strategie en ontwikkeling