Voorbeelden stageopdrachten

 1. Methodes van identificatie van taxivergunningen op het voertuig exploreren en een advies terzake formuleren, voor Stad Antwerpen, bedrijvenloket
 2. Een situatieschets en conceptnota opmaken over het nieuwe werken, voor OCMW Sint-Niklaas
 3. Overzichten opmaken van elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van de interne controle en de opmaak van het meerjarenplan, voor Gemeente Brakel
 4. De samenwerking binnen het functionele luchtruimblok FABEC doorlichten en aanbevelingen formuleren, voor Belgocontrol
 5. Een strategische nota opstellen over de diplomatieke, administratieve en technische samenwerkingsverbanden tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en regio's in Azië ter ondersteuning van de export, voor Brussels Invest & Export
 6. Een onderzoek voeren naar energie-efficiënte bedrijven in de Vlaamse voedingssector, voor Bond Beter Leefmilieu
 7. Nagaan hoe aan de structuurfondsen wordt vormgegeven binnen een context van multi-level governance in functie van een betere doorstroming naar de lokale besturen, voor Europees Parlement
 8. Het profiel van de vrijwillige medewerkers in kaart brengen en aanbevelingen formuleren voor de uitbouw van een betere en meer diverse vrijwilligersploeg, voor Vlaamse Dienst Speelpleinwerking
 9. Een stakeholdersanalyse uitvoeren en twee overlegvergaderingen in verband met het netwerk van stakeholders organiseren, voor Project Gentse Kanaalzone
 10. De mogelijkheden van de tool 'Gebiedsgebonden samenwerking' onderzoeken, voor Lokale politie Neteland
 11. Een onderzoek voeren naar diverse aspecten van OCMW-verenigingen als zorgbedrijven, voor IDEA Consult
 12. Een onderzoek voeren naar elementen in de vraag en het aanbod van kindvriendelijke horeca, en naar voorbeelden in het beleid van andere steden, voor Stad Gent, Dienst economie
 13. Een inzicht verwerven in de gemeentelijke en provinciale geldstromen met betrekking tot planschade, voor Afdeling AJB, Ruimte Vlaanderen
 14. Het effect nagaan van de eigen ondersteunende diensten op de tevredenheid over de fysieke kenmerken en faciliteiten van de werkplek, en via die weg op de werktevredenheid, voor Agentschap Facilitair Bedrijf
 15. Een actieplan voor de verbetering van de dienstverlening in het stadhuis opmaken en een conceptnota rond citymarketing schrijven, voor Stad Harelbeke
 16. De discussie over participatie van kinderen en jongeren in het stedelijk jeugdbeleid versterken en verrijken, voor Jeugddienst Brugge
 17. Nagaan hoever de stad staat in de overgang van een hiërarchische structuur naar een netwerkorganisatie, voor Stad Kortrijk, Mens en Samenleving
 18. Een duidelijke takenmatrix uitschrijven voor de dienst van logistiek, en een beleidsdag helpen voorbereiden over het thema, voor Federale Politie West-Vlaanderen
 19. Meewerken aan de inhoudelijke voorbereiding en aan de organisatie van het congres 'Europa linksaf', voor Sp.a Studiedienst
 20. De invloed van 'Supplementary Protection Certificates' op innovatie en marktwerking in de agrochemische sector onderzoeken, voor Europese Commissie, DG Internal Market, ...
 21. Onderzoeken of het voor Vlaamse steden en gemeenten mogelijk is om naar het voorbeeld van het Nederlandse Molenwaard volledig plaats en tijd onafhankelijk te werken zodat een fysiek gemeentehuis zelfs overbodig wordt, voor VVSG
 22. De intra-Belgische overleg- en besluitvormingsstructuren in het kader van het internationaal klimaat- en energiebeleid analyseren, voor Dep Leefmilieu, Natuur, Energie, afdeling Internationaal Beleid
 23. Nagaan welke onderzoeksmethodiek het meest geschikt is om de extra werkdruk in de thuiszorg die die uitgaat van complexe doelgroepen, in kaart te brengen, voor VVSG - Netwerk Thuiszorg
 24. Een analyse maken van de rol van vzw Puur Gent in de promotie van Gent als winkelstad en een aanbevelingsnota schrijven voor een performant middenstandsbeleid, voor Stad Gent, Kabinet Schepen Christophe Peeters
 25. De graad van deelname onderzoeken door bewoners van de buitendorpen aan initiatieven van informele zorg, en hierover aanbevelingen formuleren, voor Emmen Revisited, Nederland
 26. Voorzetten geven over de functionele impactanalyse met betrekking tot de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad, voor De Ambrassade
 27. Drie projecten uitwerken rond flexibele planning en organisatie van de werksituatie, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 28. De verwachtingen en voorstellen van de (regio)coördinatoren ten aanzien van de externe visitatie in kaart brengen, voor Provincie West-Vlaanderen, Gebiedsgerichte werking
 29. De kansspelinrichtingen in kaart brengen en het probleem van de handhaving bestuderen, voor Stad Gent, Dienst economie
 30. Methoden en strategieën voorstellen om de interne en externe communicatie van de cel Foresight te helpen vorm geven, voor Digipolis Gent
 31. Een voorbereidende nota voor een themadag over inspraak van gedetineerden opstellen, en een competentieprofiel voor een vertegenwoordiger in het gedetineerdenoverleg, voor Gevangenis Gent
 32. Een bevraging afnemen bij de bezoekers van Wijkbeurzen om tot een eerste evaluatie te komen van deze vorm van informatieverstrekking over de wijkwerking, voor Stad Gent, Dienst Beleidparticipatie, Strategie & coördinatie
 33. Een overzicht van goede praktijken inzake diversiteitsbeleid opstellen voor consultatie op de website, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 34. De werkwijze van secretariaten van bestaande organisaties doorlichten in functie van hun fusie in een nieuwe organisatie, voor Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
 35. De werktijdsregistratie op punt helpen stellen via een interne audit en een agenda-analyse, en een klantentevredenheidsmeting uitvoeren, voor Compaan
 36. De ervaringen en visies van gemeenten en andere lokale actoren op bestuurlijke handhaving in kaart brengen en aanbevelingen formuleren, voor Provincie Antwerpen, Kabinet gouverneur
 37. Via diepte-interviews onderzoeken hoe maatschappelijk werkers en diensthoofden van de sociale dienst de integratie tussen gemeente en OCMW ervaren, voor Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
 38. Een vergelijking maken van de diverse regels en de effecten van urbanisme in kaart brengen, voor Belgocontrol
 39. Een nulmeting uitvoeren en op grond van een analyse van de resultaten aanbevelingen formuleren in functie van de integratie van gemeente en OCMW, voor Stad Mechelen, Dienst Strategie en ontwikkeling
 40. Het gebruikte analysekader voor de bepaling van gemeentelijke bestuurskracht verder verfijnen en de relatie ervan met de grootte van een gemeente onderzoeken, voor IDEA Consult
 41. Het provinciale windenergiebeleid evalueren in relatie tot het hogere beleid (Vlaams en federaal), voor Energielandschap Oost-Vlaanderen
 42. De communicatiekanalen, overlegmomenten, et cetera, in kaart brengen en evalueren in functie van een nieuw communicatieplan, voor Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede
 43. Een kritisch overzicht van strategieën voor kennisdelen uitwerken en voor de eerste implementaties zorgen, voor Departement werk en sociale economie
 44. Een draaiboek opstellen voor de integratie van het OCMW en een visie ontwikkelen voor het centrale onthaal, voor Gemeente Langemark-Poelkapelle
 45. Diverse opdrachten, voor Ernst & Young
 46. Een bevraging uitvoeren bij leerkrachten en directies over de nakende hervorming van het secundair onderwijs, voor Vlaams parlement, sp.a –fractie
 47. Mee helpen aan verschillende projecten, waaronder de bezoekerswebsite en een sensibiliseringscampagne over voeding, beweging en mentale gezondheid, voor Gevangenis Gent
 48. Onderzoek voeren naar de mogelijkheid van een geïntegreerde woonmaatschappij die zowel SMH's als SVK's omvat, voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Partyka
 49. In functie van het opleidingsaanbod van OVSG onderzoeken of gemeentelijke mandatarissen over de technische bagage beschikken om hun taak als bestuurder van gemeentelijk onderwijs waar te maken, voor Onderwijskoepel van de steden en gemeenten, OVSG
 50. Een evaluatie maken van 20 jaar lidmaatschap in Eurocities, voor Stad Gent, Internationale relaties en netwerken
 51. Nagaan hoe een duidelijke communicatie kan opgezet worden voor de personeelsleden over alle aspecten van de loonadministratie, voor PZ Gent, Directie Beheer, Dienst Personeel
 52. De mogelijkheden voor elektrische taxi's onderzoeken en aanbevelingen doen over stimuleringsmaatregelen door steden en gemeenten, voor Bond Beter Leefmilieu
 53. De werking van het systeem 'stadhuis op afspraak' doorlichten en een communicatieplan opstellen voor de verdere ondersteuning ervan, voor Stad Kortrijk, Mens en Samenleving
 54. De procedures voor aanwerving, examen en onthaal verder uitwerken, voor Stad Ieper, Personeelsdienst
 55. Een kwaliteitshandboek helpen opstellen voor werkopdrachten in het beleidsdomein Techniek, voor Stad Poperinge
 56. Aanbevelingen formuleren over de toepassing van een systeem van 'patient reported outcome measures', voor Algemeen Ziekenhuis AZ Zeno
 57. De mogelijkheden van regionale samenwerking en digitalisering van bibliotheken onderzoeken, en aanbevelingen hierover formuleren, voor Cultuurconnect
 58. Onderzoeken hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties geïntegreerd zijn of vertaald kunnen worden in het opleidingsaanbod van de universiteit, voor Afdeling Milieu, Universiteit Gent
 59. Een voorstel van informatiebeveiligingsplan opmaken in functie van de bescherming van patiënten- en personeelsgegegevens, voor Sint-Jozefskliniek Izegem
 60. Exploreren hoe het aantal mondelinge vragen in de Kamercommissies kan gereduceerd worden zonder de controle-functie in het gedrang te brengen, voor Bureau van de Kamervoorzitter
 61. Procesflows visualiseren als onderdeel van een project van risicobeheersing bij het waterbedrijf Pidpa, voor Deloitte Enterprise Risk Services
 62. Een nota opstellen over het trajectverloop van de vrijwillige fusies tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem en de gemeenten Meeuwen – Gruitrode en Opglabbeek, voor Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling beleidscoördinatie en kenniscentrum
 63. De werking van het thuisloket doorlichten en een communicatieplan en een systeem van kwaliteitsmeting opstellen voor de verdere ondersteuning ervan, voor Stad Kortrijk, Mens en Samenleving
 64. De coördinatoren van de Collectieve Autonome Dagopvang bevragen over de regels en procedures die best opgenomen worden in een werkbaar kwaliteitshandboek, voor VVSG - Netwerk Thuiszorg
 65. De verschillende stakeholders met wie het DGWL overlegt bij het opstellen van wetgeving, en hun relatieve belang in dit proces, systematisch in kaart brengen, voor Directoraat-generaal Wetgeving
 66. De netwerken rond de organisatie in kaart brengen en de meerwaarde van de interacties met deze netwerken onderzoeken, voor CM Midden-Vlaanderen
 67. Een inventaris en evaluatie maken van de werking van het Kmo-observatorium, voor FOD Economie, KMO-observatorium
 68. Het beheer en de organisatie van niet-operationele middelen op het gedecentraliseerde niveau doorlichten en verbeterpunten aanreiken, voor Federale politie, Dienst beleidsondersteuning
 69. Een rapport opstellen over de verwachtingspatronen van de lokale afdelingen ten aanzien van de centrale partijorganisatie, voor VLD-studiedienst
 70. Opstellen van een omgevingsanalyse, voor Wonen Vlaanderen
 71. Een gespreksleidraad opmaken en een trendanalyse maken van de stand van zaken in het non-discriminatiebeleid van een aantal administratieve entiteiten, voor Vlaams Agentschap Overheidspersoneel
 72. De effecten onderzoeken van de opname van sociale criteria bij stedelijke aankopen en een eerste verkenning doen van de mogelijkheden van Social Impact Bonds, voor Stad Gent, Dienst Werk
 73. Een algemeen memorandum maken voor de komende gemeenteverkiezingen, voor verdere concrete invulling door de lokale afdelingen , voor Horeca Vlaanderen
 74. Twee projecten helpen uitbouwen rond duurzaam opereren in de Vlaamse overheid, voor Agentschap Facilitair Management
 75. Tendensen op het vlak van lokaal gezondheidsbeleid opsporen op basis van een doorlichting van de databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur, voor Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
 76. Een gefaseerd actieplan opmaken als sluitstuk van het doorlopen traject omtrent bestuurskrachtmeting, voor Gemeente Kaprijke
 77. Een evaluatie/feedbackcyclus ontwikkelen voor het personeelsbeleid van de lokale overheid, voor WIVO