Wat wint de student bij een stage?

De stage biedt een eerste omstandige confrontatie met het werkveld. Zij biedt de student de mogelijkheid om de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te toetsen. De student heeft de mogelijkheid om voor een stage-opdracht te opteren die zo dicht als mogelijk aansluit bij zijn profiel. Tegelijk leren studenten alert te zijn voor een aantal essentiële succesfactoren in de uitvoering van een opdracht.

De stage is het centrale luik van een globaal afstudeerproject dat nog twee andere luiken omvat: een training in communicatievaardigheden en de redactie van een eindrapport. De communicatietraining heeft directe praktische waarde omdat het de student voorbereidt op het solliciteren voor stage-opdrachten bij de verschillende stageplaatsen. In hun stageverslag rapporteren de studenten over de uitvoering en de resultaten van hun opdracht en reflecteren zij over hun eigen prestatie en de bestuurlijke implicaties van hun opdracht.  Zij krijgen uitgebreide feedback van de stagebegeleiders over hun functioneren in de organisatie.

De stage biedt de student eveneens een realiteitsgetrouw inzicht in de verschillende functie-inhouden en types van jobs en ondersteunt op die manier de latere loopbaankeuze.