Stage EW

Studenten EW die hun Bachelor opleiding afgewerkt hebben, kunnen in (de zomervakantie vóór aanvang van) het Master programma een stage opnemen. Deze stage kadert binnen een keuzevak van 6 studiepunten.

De opleiding Economische wetenschappen

Deze opleiding is gericht op de macro-economische analyse. Studenten EW onderzoeken de gedragingen en interacties tussen consumenten, ondernemingen, financiële instellingen en de overheid, uiteraard in een internationaal kader. In essentie bestudeert de opleiding hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren ...), wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving, en hoe problemen in dat verband het best kunnen worden opgelost.

In de Engelstalige masteropleiding Economics heeft de student de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzevak. Deze éénjarige Master start met een gemeenschappelijk deel waarin micro-economie en macro-economie verder worden verdiept, met nadruk op de toepassing op actuele vraagstukken. Tevens worden de kwantitatieve vaardigheden verder geoefend in econometrie. Het vervolgtraject bestaat uit twee majors: Financial institutions and markets en Economic policy

Wat zijn de voorwaarden voor de stage?

 • De stageopdracht moet inhoudelijk aansluiten bij de opleiding.
 • De stage omvat een duidelijk afgebakend takenpakket waarbij de student een concrete uitdaging of probleemstelling vanuit de organisatie aanpakt.
 • De stage verloopt onder supervisie van een expert in het vakgebied.
 • Indien telewerk is toegestaan door het bedrijf, moet de student minstens 3 dagen per week fysiek aanwezig zijn op de stageplaats.
 • Er zijn geen zakelijke, vriendschappelijke of familiale banden tussen student en stagegever.
 • Max. 1 student per afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, afhankelijk van takenpakket en begeleiding.
 • Een stage is steeds onbezoldigd. Een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld maaltijden of verplaatsingen kan wel.

Duur en periode van de stage

 • De stage heeft een werkbelasting van 20 à 30 werkdagen.
 • De stage kan voltijds of deeltijds ingevuld worden. De maximale spreiding die toegestaan wordt is 3 dagen per week gedurende 10 weken, dit om de continuïteit van de stage te bewaken.
 • De stageperiode is flexibel en wordt gekozen in functie van de mogelijkheden van de student en de stagegever. De meest voor de hand liggende maanden voor deze stage zijn juli, augustus en september aangezien dit de lesvrije periodes zijn. Studenten die afwijken van het modeltraject kunnen ook in andere periodes stage lopen.

Begeleiding en evaluatie van de stage

Uw organisatie duidt een stagementor aan die de student zal begeleiden binnen zijn stageopdracht door concrete opdrachten voor te bereiden, binnen de krijtlijnen van de eerder goedgekeurde stage-inhoud, en de uitvoering ervan op te volgen. Regelmatige feedback aan de student is essentieel om zijn prestatie te evalueren en eventueel bij te sturen.

Bij vragen of problemen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagecoördinator van de UGent. Gedurende de stage zal de stagecoördinator een tussentijds contactmoment voorzien met de stagementor en de student om het verloop van de stage te bespreken.

Op het einde van de stage vult de stagementor een uitgebreid evaluatieformulier in. Daarin wordt zowel gepolst naar de output die gepresteerd werd, als naar competenties en attitudes. We moedigen daarbij aan om de eindevaluatie met de student door te nemen, zodat hij/zij zich bewust is van zijn evolutie, gewaardeerde sterke punten en werkpunten.

Als laatste component van de evaluatie zal de student een stagerapport schrijven. Daarin werkt hij/zij één of enkele stageopdrachten uit, waarbij de link gelegd wordt met de opleiding. Wanneer er confidentiële informatie wordt opgenomen in het stagerapport kan er een non-disclosure agreement opgesteld worden.

Voorbeelden van stageopdrachten

Een aantal richtinggevende voorbeelden vindt u hieronder:

 

 • Financiële analyses (bijv. bij de Nationale Bank, private banken, studiediensten van vakorganisaties of werkgeversfederaties)
 • Meehelpen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van sociaal-economisch beleid (bijv. bij IMF, de Wereldbank, de OESO, politieke kabinetten, ...)
 • Analyse van macro-economische effecten van beleidsmaatregelen (bijv. bij de Nationale Bank, Planbureau of studiediensten)
 • Rapport over de positie van een bepaald land in de wereldeconomie
 • Rapport of literatuuroverzicht over indicatoren van het concurrentievermogen
 • Analyse van de socio-economische impact van strengere energieprestatienormen van woningen
 • Analyse van de impact van ontwikkelingshulp op de migratiestromen
 • Analyse van de gevolgen van de Brexit
 • Analyse over de determinanten van de productiviteit
 • Literatuuroverzicht over de successen en mislukkingen van budgettaire saneringen in de OESO-landen
 • Analyse over de evolutie van de toegevoegde waarde en de tewerkstelling in de industrie
 • Analyse over de impact van vluchtelingenstromen in het bestemmingsland
 • Analyse over de kosten en de baten van Kopenhagen als Europese fietshoofdstad
 • Analyse van de lokale of gewestelijke impact van een groot (buitenlands) investeringsproject
 • Opstellen, onderhouden of aanpassen van een sociaal-economische gegevensbank
 • Analyse van de evolutie van de exportmarktaandelen van België in vergelijking met de buurlanden
 • Analyse over de evolutie van de innovatie-inspanningen van de Belgische ondernemingen
 • Analyse over de evoluties op de Belgische arbeidsmarkt
 • Analyse over de werking van de Europese Monetaire Unie
 • Analyse over de voltooiing van de Europese Monetaire Unie
 • Analyse van het handelsbeleid van de Europese Unie

Hoe een stage aanbieden?

Neem contact op met de stagecoördinator om de inhoud af te stemmen en uw aanbod te publiceren.

Contract en verzekeringen

Er wordt steeds gebruik gemaakt van de stageovereenkomst van de UGent.

De student is tijdens de stage verzekerd via volgende polissen:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen: voor medische kosten indien de student het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval op weg van en naar de stage-activiteiten
 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid: voor schade door de student veroorzaakt tijdens de uitvoering van de stage, voor zover er sprake is van een niet-gewoonlijk voorkomende lichte schuld in hoofde van de stagiair. Deze aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen deze polis. De persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair, namelijk voor bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld, is niet gedekt binnen deze polis.
 • Reisbijstand: voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een stage-activiteit naar het buitenland gaan. Daarnaast zijn ziekenfonds en mogelijke extra verzekeringen nodig.
 • Arbeidsongevallen: zo is de student verzekerd voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Contact

Tine Claeys - - 09/264.33.22