Stage Handelsingenieur

Studenten Handelsingenieur die hun Bachelor opleiding afgewerkt hebben, kunnen in (de zomervakantie vóór aanvang van) het Master programma een stage opnemen. Deze stage kadert binnen een keuzevak van 6 studiepunten.

De opleiding Handelsingenieur

Studenten Handelsingenieur worden opgeleid om informatiesystemen op te zetten, bedrijfsdata (statistisch) te analyseren, processen te modelleren en verschillende oplossingsmethoden te beheersen. Op die manier is men in staat om bedrijfsproblemen te analyseren, op te lossen en daadwerkelijk te implementeren in een reëel bedrijfsproces, vertrekkend vanuit een abstract model.

Het Master programma bestaat uit 120 studiepunten (equivalent van 2 jaar) waarbij de student één van onderstaande afstudeerrichtingen kiest:

In deze Master wordt de gekozen afstudeerrichting volledig in het Engels gedoceerd waardoor de opleiding vanaf dan de naam 'Business Engineering' krijgt. Hier heeft de student de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzevak.

Wat zijn de voorwaarden voor de stage?

 • De stageopdracht moet inhoudelijk aansluiten bij de opleiding.
 • De stage omvat een duidelijk afgebakend takenpakket waarbij de student een concrete uitdaging of probleemstelling vanuit de organisatie aanpakt.
 • De stage verloopt onder supervisie van een expert in het vakgebied.
 • Indien telewerk is toegestaan door het bedrijf, moet de student minstens 3 dagen per week fysiek aanwezig zijn op de stageplaats.
 • Er zijn geen zakelijke, vriendschappelijke of familiale banden tussen student en stagegever.
 • Max. 1 student per afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, afhankelijk van takenpakket en begeleiding.
 • Een stage is steeds onbezoldigd. Een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld maaltijden of verplaatsingen kan wel.

Duur en periode van de stage

 • De stage heeft een werkbelasting van 20 à 30 werkdagen.
 • De stage kan voltijds of deeltijds ingevuld worden. De maximale spreiding die toegestaan wordt is 3 dagen per week gedurende 10 weken, dit om de continuïteit van de stage te bewaken.
 • De stageperiode is flexibel en wordt gekozen in functie van de mogelijkheden van de student en de stagegever. De meest voor de hand liggende maanden voor deze stage zijn juli, augustus en september aangezien dit de lesvrije periodes zijn. Studenten die afwijken van het modeltraject kunnen ook in andere periodes stage lopen.

Begeleiding en evaluatie van de stage

Uw organisatie duidt een stagementor aan die de student zal begeleiden binnen zijn stageopdracht door concrete opdrachten voor te bereiden, binnen de krijtlijnen van de eerder goedgekeurde stage-inhoud, en de uitvoering ervan op te volgen. Regelmatige feedback aan de student is essentieel om zijn prestatie te evalueren en eventueel bij te sturen.

Bij vragen of problemen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagecoördinator van de UGent. Gedurende de stage zal de stagecoördinator een tussentijds contactmoment voorzien met de stagementor en de student om het verloop van de stage te bespreken.

Op het einde van de stage vult de stagementor een uitgebreid evaluatieformulier in. Daarin wordt zowel gepolst naar de output die gepresteerd werd, als naar competenties en attitudes. We moedigen daarbij aan om de eindevaluatie met de student door te nemen, zodat hij/zij zich bewust is van zijn evolutie, gewaardeerde sterke punten en werkpunten.

Als laatste component van de evaluatie zal de student een stagerapport schrijven. Daarin werkt hij/zij één of enkele stageopdrachten uit, waarbij de link gelegd wordt met de opleiding. Wanneer er confidentiële informatie wordt opgenomen in het stagerapport kan er een non-disclosure agreement opgesteld worden.
Voorbeelden van stageopdrachten

Voorbeelden van stageopdrachten

Een aantal richtinggevende voorbeelden van stageopdrachten per afstudeerrichting vindt u hieronder.

Finance

 • Toepassing/implementatie van financiële regulering (Solvency II, Basel III, MiFid, …) en meewerken aan bijhorende rapportering.
 • Analyse van beleggingsportefeuilles, kredietaanvragen, Global Advisory Letters, …
 • Inhoudelijke voorbereiding van dossiers met het oog op ondersteuning bij adviesverlening: bv. uitvoeren van financiële analyses (liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, kasstroom) in het kader van investeringskredieten, bepaling kredietlimieten, …
 • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van financiële producten (aandelen, beleggingsfondsen, …).
 • Grondige analyse van financiële informatie/dossiers.
 • Meewerken aan de uitwerking van nieuwe rapporteringsmodellen of businessplan in financiële context.
 • Financiële actualiteit opvolgen, analyseren en samenvatten/rapporteren.
 • Waardering van ondernemingen, opbouw van waarderingsmodellen.
 • Voorbereiding jaarlijkse risicoanalyse van optieposities.
 • Analyseren en verbeteren van risicomanagement technieken die bedrijven hanteren om hun financiële risico’s in te dekken.
 • Analyseren van de huidige IT-governance structuur en mechanismen van organisaties.
 • Modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.
 • Toepassen van Business Process Management technieken in een organisatie.

Operations Management

 • Verbeteren en optimaliseren van productieproces en voorraadbeheer.
 • Analyse van goederenstroom (van grondstof tot eindproduct) en het transport naar de afnemers.
 • Analyseren van project- en portfoliodata (planning, risk and control).
 • Beheren van resources voor projecten.
 • Optimaliseren van project parameters (contracten, cash flows, ...).
 • Analyseren van de enteprise-architectuur van een organisatie voor een betere strategische afstemming.
 • Analyseren van de enterprise-architectuur van een organisatie voor het implementeren van nieuwe technologieën.
 • Analyseren van de enterprise-architectuur van een organisatie voor het implementeren van technologie/data-gedreven innovaties.
 • Analyseren van de impact van technologie/data gedreven innovatie op het buiness model en/of operating model van organisaties.
 • Analyseren van de huidige IT-governance structuur en mechanismen van organisaties.
 • Modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.
 • Toepassen van Business Process Management technieken in een organisatie.
 • Analyseren, verbeteren en beheren van dienstregelingen voor resources in een organisatie (vervoer, diensten, healthcare, ...).
 • Analyseren en verbeteren van de allocatie van resources.
 • Production and inventory management.
 • Supply chain planning.
 • Logistics systems design and planning.
 • Voorbereiden audits voor het behalen van een kwaliteitscertificaat (bv. ISO 9001, ISO 14001, …).
 • Opzetten van control charts voor het monitoren van variatie in een productieproces.
 • Opzetten van een effectieve en efficiënte steekproefstrategie voor kwaliteitscontrole.
 • Optimaliseren van het aankoopbeleid gegeven kortingsstructuur en transportkosten.

Data Analytics

 • Oplossen van kennisproblemen aan de hand van business intelligence en data mining (‘big data’).
 • Analyse van sociale media data en webdata en op basis hiervan conclusies en aanbevelingen formuleren.
 • Modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.
 • Toepassen van Business Process Management technieken in een organisatie.

Hoe een stage aanbieden?

Neem contact op met de stagecoördinator om de inhoud af te stemmen en uw aanbod te publiceren.

Contract en verzekeringen

Er wordt steeds gebruik gemaakt van de stageovereenkomst van de UGent.

De student is tijdens de stage verzekerd via volgende polissen:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen: voor medische kosten indien de student het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval op weg van en naar de stage-activiteiten
 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid: voor schade door de student veroorzaakt tijdens de uitvoering van de stage, voor zover er sprake is van een niet-gewoonlijk voorkomende lichte schuld in hoofde van de stagiair. Deze aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen deze polis. De persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair, namelijk voor bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld, is niet gedekt binnen deze polis.
 • Reisbijstand: voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een stage-activiteit naar het buitenland gaan. Daarnaast zijn ziekenfonds en mogelijke extra verzekeringen nodig.
 • Arbeidsongevallen: zo is de student verzekerd voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Contact

Tine Claeys - - 09/264.33.22