Stage Handelswetenschappen

De master Handelswetenschappen wordt afgerond met een stage die aansluit bij de specifieke afstudeerrichting van de student: fiscaliteit, management en informatica, commercieel beleid, finance en risicomanagement of personeels- en organisatiemanagement.

Deze stage loopt gedurende 11 weken waarbij de student gedurende vier dagen per week als medewerker binnen uw organisatie aan de slag gaat.

De opleiding Handelswetenschappen

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de wijze waarop zij zaken doet. De student krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Door inzicht in de algemene economische principes, begrijpen ze de wetmatigheden die marktspelers beheersen.

In het masterjaar kiest de student een functioneel domein om zich in te verdiepen:

Dat de stage een groot opleidingsonderdeel vormt in het masterjaar (12 van de 60 studiepunten), weerspiegelt het cruciale belang ervan bij het behalen van het academisch diploma van Master of Science in de handelswetenschappen.

Wat zijn de voorwaarden voor de stage?

 • De inhoud moet aansluiten bij de afstudeerrichting van de student.
 • De inhoud van de stage is vooral inhoudelijk verdiepend in plaats van louter oriënterend. Min. 50% is vakinhoudelijk/analytisch werk binnen het afstudeerdomein.
 • De stage verloopt onder supervisie van een expert in het vakgebied.
 • Indien telewerk is toegestaan door het bedrijf, moet de student minstens 3 dagen per week fysiek aanwezig zijn op de stageplaats.
 • Er zijn geen zakelijke, vriendschappelijke of familiale banden tussen student en stagegever.
 • Max. 1 student per afdeling/onderneming. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, afhankelijk van takenpakket en begeleiding.
 • Een stage is steeds onbezoldigd. Een vergoeding voor bvb. maaltijden of verplaatsingen kan wel.

Duur en periode van de stage

De stage betreft een periode van elf weken waarin de student vier dagen per week binnen de gebouwen van uw organisatie werkt.
We streven steeds naar vier dagen per week, waardoor de vrije dag ev. uitzonderlijk eens op een feestdag wordt opgenomen.
Is uw bedrijf gedurende een lange(ere) periode gesloten? Dan komt u niet in aanmerking als stageplaats.

Voor academiejaar 2024-2025 loopt deze van 10 maart t.e.m. 23 mei 2025. Een beperkt aantal studenten loopt stage van 30 september t.e.m. 13 december 2024.

Begeleiding en evaluatie van de stage

De stagementor zorgt, als begeleider vanuit de onderneming, voor de algemene begeleiding door concrete opdrachten voor te bereiden, binnen de krijtlijnen van de eerder goedgekeurde stage-inhoud, en voor de opvolging van de uitvoering ervan. Regelmatige feedback aan de student is essentieel om zijn prestatie te evalueren en eventueel bij te sturen. De stagementor geeft na afloop van de stage zijn beoordeling van de stagiair volgens de categorieën van de eindevaluatie. In het volledige proces stimuleren we dialoog met de stagiair. Zo is de student zich bewust van zijn prestatie, evolutie, gewaardeerde sterke punten en werkpunten.

De stagebegeleider van de opleiding zal zelf in de loop van de stageperiode een gesprek inplannen met de stagiair om na te gaan hoe het met de student en zijn stage loopt. De stagementor kan ook zelf contact opnemen indien dit nodig blijkt.

Als laatste component van de evaluatie zal de student een stagerapport schrijven. Daarin werkt hij/zij een of enkele stageopdrachten uit, waarbij de link gelegd wordt met de opleiding Handelswetenschappen (a.d.h.v.  academische theorieën, wetteksten en/of conceptuele denkkaders). Wanneer er confidentiële informatie wordt opgenomen in het stagerapport kan er een non-disclosure agreement opgesteld worden.

Voorbeelden van stageopdrachten

Een aantal richtinggevende voorbeelden per afstudeerrichting vindt u hieronder.

 

Fiscaliteit

 • (Voorbereiden) adviesverlening aan klanten, collega's of directie door bestuderen wetten, KB's, arresten, adviezen CBN
 • Opmaken details van bv. verworpen uitgaven, verslag van (quasi-)inbreng, ontbinding
 • Voorbereiding jaarrekening en fiscale optimalisatie
 • Controleren jaarrekeningen en bijhorende verslagen schrijven
 • Berekening en opmaak aangiftes BTW, PB, VenB
 • Bijwonen fiscale controle
 • Volledige afsluiting boekjaar
 • Grondige (financiële) analyse van een dossier
 • Bijwonen van gesprekken met klanten of leveranciers, met oog op ondersteuning bij adviesverlening
 • Optimalisatie van de processen op fiscaal, juridisch of boekhoudkundig vlak
 • Meewerken aan de uitwerking van nieuwe rapporteringsmodellen, businessplan of strategische planning op fiscaal, juridisch of boekhoudkundig vlak

Finance en risicomanagement

 • Grondige analyse van financiële informatie/dossiers
 • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van financiële producten (aandelen, beleggingsfondsen,...)
 • Financiële actualiteit opvolgen, analyseren en samenvatten/rapporteren
 • Inhoudelijke voorbereiding van dossiers met het oog op ondersteuning bij adviesverlening: bv. uitvoeren van financiële analyses (liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, kasstroom) in het kader van investeringskredieten, bepaling kredietlimieten,...
 • Analyse van beleggingsportefeuilles, kredietaanvragen, Global Advisory Letters,...
 • Waardering van ondernemingen, opbouw van waarderingsmodellen
 • Toepassing/implementatie van financiële regulering (Solvency II, Basel III, MiFid,...) en meewerken aan bijhorende rapportering
 • Voorbereiding jaarlijkse risicoanalyse van optieposities
 • Analyseren en verbeteren van risicomanagement technieken die bedrijven hanteren om hun financiële risico's in te dekken.
 • Analyseren en in kaart brengen van de verzekeringsbehoeften van kleine, middelgrote en grote ondernemingen met uitwerking van specifieke cases;
 • Meewerken aan de uitwerking van nieuwe rapporteringsmodellen of businessplan in financiële context.

Management en informatica

 • Verzamelen van vereisten of opstellen van bedrijfsregels
 • Modelleren van bedrijfsprocessen
 • Uitvoeren van functionele analyses met UML,ERP,SOA
 • Implementeren en testen op IT projecten
 • Assisteren bij IT projectbeheer
 • Meedraaien op lopende IT consultancy projecten
 • Uitvoeren van IT audits
 • Optimaliseren van zoekmachines (SEO, ofwel 'Search Engine Optimisation')
 • Oplossen van kennisproblemen aan de hand van business intelligence en data mining ('big data')
 • Grondig voorbereiden en formuleren van beleidsadviezen over actuele IT topics, zoals Business-IT alignment, Green IT, IT outsourcing, CRM, spam controle, enzovoort

Commercieel beleid

 • Uitwerken van een communicatiebeleid rond nieuwe producten en productlijnen
 • Opvolgen van een reclamecampagne vanaf analyse, briefing, competitie tussen de verschillende externe reclamebureaus tot het eindresultaat
 • Uitschrijven van een marketingplan (bijvoorbeeld concurrentieanalyse, portfolioplanning, analyseren van het distributielandschap)
 • Analyse van de verkoopcijfers
 • Onderzoek naar nieuwe marketingtechnieken
 • Marktonderzoek: opstellen vragenlijsten, data-analyse, rapportering resultaten.
 • Samenvatten, synthetiseren van marktinformatie (bijvoorbeeld voor rapporten voor persberichten en persartikels) en vandaaruit plannen en acties opmaken
 • ROI analyse voor een specifieke actie
 • Maken van verkoopanalyses op basis van de interne database

Personeels- en organisatiemanagement

Organisatiestrategie en HR strategie

 • Voorstellen van wijzigingen in strategische en tactische doelstellingen, wijzigingen in het businessmodel
 • Ondersteuning bij de opmaak van een strategisch beleidsplan
 • Uitbouw van performance management systemen binnen organisaties: EFQM, Balanced Scorecard, kwaliteitszorgsystemen
 • Ontwikkelen van KPI's voor HRM en/of uitzetten van een HRM boordtabel
 • MVO en duurzame organisatiestrategie

Rekrutering en selectie

 • In kaart brengen hoe sollicitanten het selectieproces ervaren en welke redenen er zijn om zich vroegtijdig uit dit proces terug te trekken of een jobaanbieding niet te aanvaarden
 • Evaluatie van rekrutering en selectie: uitwerken en interpreteren van concrete metrics om het succes van een wervingsactie te bepalen

Employer branding

 • Imagomanagement: uitwerken van concrete acties om de percepties van de organisatie als werkgever bij interne en/of externe doelgroepen te verbeteren
 • Uitwerken of doorlichten van een sociale media strategie voor de organisatie

Employee performance management

 • De ontwikkeling van een sterk employee performance management systeem: resultaatgericht plannen, opvolgen en evalueren van medewerkers
 • Evalueren van het systeem van motivatie en van remuneratie. Voorstellen tot aanpassing

Competentiemanagement

 • In kaart brengen van de competenties bij functieomschrijvingen en hieruit opleidingsplannen distilleren
 • Een trainingsprogramma kunnen uitbouwen met professionele aanpak voor analyse van de trainingsnoden en evaluatie van de transfer naar de werkvloer

Personeelszorg

 • Analyse van ziekteverzuim en exit cijfers met als doel de opbouw van retentiebeleid
 • Programma's opzetten om stress en burn-out te voorkomen

Institutioneel en maatschappelijk kader van P&O:

 • Werking sociaaleconomisch overleg en onderhandeling met vakbonden.
 • HR en maatschappij: leeftijdsbewust HR, gender en HR, HR en diversiteit, gender en leiderschap
 • Nieuwe werken, sociale innovatie, geluk op het werk, zelfsturende teams

Hoe een stage aanbieden?

Studenten dienen hun stage voor te leggen tegen 15 november van het academiejaar waarin ze stage lopen. De beste periode om een stage kenbaar te maken is bijgevolg tussen mei en oktober.

Alle stagevacatures worden inhoudelijk geëvalueerd, alvorens we deze aan de studenten bekend maken via het online leerplatform.

Vul onderstaand document aan en bezorg dit aan stage.eb@ugent.be.

Bied een stage aan

Contract en verzekeringen

Er wordt steeds gebruik gemaakt van de stageovereenkomst van de UGent.

De student is tijdens de stage verzekerd via volgende polissen:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen: voor medische kosten indien de student het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval op weg van en naar de stage-activiteiten
 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid: voor schade door de student veroorzaakt tijdens de uitvoering van de stage, voor zover er sprake is van een niet-gewoonlijk voorkomende lichte schuld in hoofde van de stagiair. Deze aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen deze polis. De persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair, namelijk voor bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld, is niet gedekt binnen deze polis.
 • Reisbijstand: voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een stage-activiteit naar het buitenland gaan. Daarnaast zijn ziekenfonds en mogelijke extra verzekeringen nodig.
 • Arbeidsongevallen: zo is de student verzekerd voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Contact

Tine De Decker - - 09/264.33.72 - Commercieel beleid en Personeels- en organisatiemanagement
Evert Teerlinck - - 09/264.33.52 - Fiscaliteit en Management en informatica
Lynn De Wandele - Lynn.DeWandele@ugent.be - 09/264.34.57 - Finance en risicomanagement