Stage Toegepaste Economische Wetenschappen

Studenten TEW die hun Bachelor opleiding afgewerkt hebben, kunnen in (de zomervakantie vóór aanvang van) het Master programma een stage opnemen. Deze stage kadert binnen een keuzevak van 6 studiepunten.

De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen

Binnen de opleiding TEW worden studenten opgeleid om bedrijfsproblemen op een geïntegreerde manier aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op 3 domeinen, telkens met de focus op besluitvorming binnen de onderneming:

 

Wat zijn de voorwaarden voor de stage?

 • De stageopdracht moet inhoudelijk aansluiten bij de opleiding.
 • De stage omvat een duidelijk afgebakend takenpakket waarbij de student een concrete uitdaging of probleemstelling vanuit de organisatie aanpakt.
 • De stage verloopt onder supervisie van een expert in het vakgebied.
 • Indien telewerk is toegestaan door het bedrijf, moet de student minstens 3 dagen per week fysiek aanwezig zijn op de stageplaats.
 • Er zijn geen zakelijke, vriendschappelijke of familiale banden tussen student en stagegever.
 • Max. 1 student per afdeling. Uitzonderingen zijn mogelijk, afhankelijk van takenpakket en begeleiding.
 • Een stage is steeds onbezoldigd. Een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld maaltijden of verplaatsingen kan wel.

Duur en periode van de stage

 • De stage heeft een werkbelasting van 20 à 30 werkdagen.
 • De stage kan voltijds of deeltijds ingevuld worden. De maximale spreiding die toegestaan wordt is 3 dagen per week gedurende 10 weken, dit om de continuïteit van de stage te bewaken.
 • De stageperiode is flexibel en wordt gekozen in functie van de mogelijkheden van de student en de stagegever. De meest voor de hand liggende maanden voor deze stage zijn januari, juni, juli, augustus en september aangezien dit de lesvrije periodes zijn. Studenten die afwijken van het modeltraject kunnen ook in andere periodes stage lopen.

Begeleiding en evaluatie van de stage

Uw organisatie duidt een stagementor aan die de student zal begeleiden binnen zijn stageopdracht door concrete opdrachten voor te bereiden, binnen de krijtlijnen van de eerder goedgekeurde stage-inhoud, en de uitvoering ervan op te volgen. Regelmatige feedback aan de student is essentieel om zijn prestatie te evalueren en eventueel bij te sturen.

Bij vragen of problemen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagecoördinator van de UGent. Gedurende de stage zal de stagecoördinator een tussentijds contactmoment voorzien met de stagementor en de student om het verloop van de stage te bespreken.

Op het einde van de stage vult de stagementor een uitgebreid evaluatieformulier in. Daarin wordt zowel gepolst naar de output die gepresteerd werd, als naar competenties en attitudes. We moedigen daarbij aan om de eindevaluatie met de student door te nemen, zodat hij/zij zich bewust is van zijn evolutie, gewaardeerde sterke punten en werkpunten.

Als laatste component van de evaluatie zal de student een stagerapport schrijven. Daarin werkt hij/zij één of enkele stageopdrachten uit, waarbij de link gelegd wordt met de opleiding. Wanneer er confidentiële informatie wordt opgenomen in het stagerapport kan er een non-disclosure agreement opgesteld worden.

Voorbeelden van stageopdrachten

Een aantal richtinggevende voorbeelden van stageopdrachten per afstudeerrichting vindt u hieronder.

Marketing

 • Opvolgen van een reclamecampagne vanaf analyse, briefing, competitie tussen de verschillende externe reclamebureaus tot het eindresultaat
 • Uitschrijven van een marketingplan (bijvoorbeeld concurrentieanalyse, portfolioplanning, analyseren van het distributielandschap)
 • Analyse van de verkoopcijfers
 • Onderzoek naar nieuwe marketingtechnieken
 • Marktonderzoek: opstellen vragenlijsten, data-analyse, rapportering resultaten.
 • Samenvatten, synthetiseren van marktinformatie (bijvoorbeeld voor rapporten voor persberichten en persartikels) en van daaruit plannen en acties opmaken
 • ROI analyse voor een specifieke actie
 • Maken van verkoopanalyses op basis van de interne database

Accountancy

 • Meewerken aan de uitwerking van nieuwe rapporteringsmodellen, een businessplan of strategische planning
 • Opmaken details van bv. verworpen uitgaven, verslag van (quasi-)inbreng, ontbinding
 • Voorbereiding/bijwonen fiscale controle
 • Helpen bij de controle van jaarrekeningen en bijhorende verslagen schrijven
 • Berekening en opmaak aangiftes BTW, PB, VenB
 • Helpen bij afsluiting boekjaar/opmaken van de jaarrekening
 • Grondige (financiële) analyse van een dossier (bv. door kostprijsberekening)
 • Bijwonen van gesprekken met klanten of leveranciers, met oog op ondersteuning bij adviesverlening
 • Optimalisatie van de processen op boekhoudkundig vlak
 • Opmaak BTW listing
 • Inboeken van aan- en verkoopfacturen/financieel dagboek
 • Procedures (bv. van interne audit) beschrijven

Corporate Finance

 • Een grondige analyse van financiële informatie ter ondersteuning van bv. kredietbeslissingen en investeringsbeslissingen uitvoeren
 • Meewerken aan de uitwerking van een nieuw (intern) financieel rapporteringsmodel
 • Uitwerken van een waarderingsmodel
 • Waarderen van ondernemingen
 • Voorbereiden van een jaarlijkse risicoanalyse van optieposities
 • Analyseren en verbeteren van risicomanagementtechnieken die bedrijven hanteren om hun financiële risico’s in te dekken
 • Meewerken aan de uitwerking van een business plan
 • Analyseren van een concreet investeringsproject 
 • Zoeken naar overname-doelwitten en deze analyseren
 • Bepalen van de gewogen gemiddelde kapitaalkost
 • Optimaliseren van bestaande investeringsprocessen
 • Ontwikkelen van een financieel plan of financieel planningsmodel

Hoe een stage aanbieden?

Neem contact op met de stagecoördinator om de inhoud af te stemmen en uw aanbod te publiceren.

Contract en verzekeringen

Er wordt steeds gebruik gemaakt van de stageovereenkomst van de UGent.

De student is tijdens de stage verzekerd via volgende polissen:

 • Persoonlijke lichamelijke ongevallen: voor medische kosten indien de student het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval op weg van en naar de stage-activiteiten

 • Algemene burgerlijke aansprakelijkheid: voor schade door de student veroorzaakt tijdens de uitvoering van de stage, voor zover er sprake is van een niet-gewoonlijk voorkomende lichte schuld in hoofde van de stagiair. Deze aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen deze polis. De persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair, namelijk voor bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld, is niet gedekt binnen deze polis.

 • Reisbijstand: voor medische kosten, repatriëring, e.d. , voor studenten die in het kader van een stage-activiteit naar het buitenland gaan. Daarnaast zijn ziekenfonds en mogelijke extra verzekeringen nodig.

 • Arbeidsongevallen: zo is de student verzekerd voor arbeidsongevallen op de stageplaats.

Contact

Tine Claeys - - 09/264.33.22