Historiek

De huidige faculteit Economie en Bedrijfskunde zag het levenslicht op 1 oktober 1998, maar het vakgebied economie leefde al langer aan de Universiteit Gent … De faculteit van de Rechtsgeleerdheid reikte al vanaf 1896 het diploma van ‘licentiaat in de Handels- en Consulaire wetenschappen’ uit. Tien jaar later werd onder hun vlag een bijzondere handelsschool opgericht (école spéciale de commerce). In 1934 werd dat de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen (HSHEW).

Van HSHEW naar FEB

Wijlen Prof. dr. André De Ridder ijverde voor een omvorming van de HSHEW tot een faculteit. Hij was een bekend kunstcriticus en titularis van statistiek en financiële economie. Met ingang van het academiejaar 1968-1969 werd aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent (RUG) de faculteit van de Economische Wetenschappen opgericht, tegelijk met de faculteit van de Diergeneeskunde. Net geen 25 jaar later, in december 1992, veranderde de naam naar ‘faculteit van de Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen’. De opdeling Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen groeide historisch en wekte verkeerdelijk de indruk dat de ene richting theoretisch zou zijn en de andere eerder toegepast of praktijkgericht. Dat terwijl het onderscheid hoofdzakelijk lag in het te bestuderen terrein: nl. de algemene economie of de bedrijfseconomie. Op 10 juli 1998 besliste de Raad van Bestuur om voor de huidige benaming te gaan, nl. de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB).

Bachelors en masters

Oktober 2004 was een mijlpaal in de geschiedenis van het onderwijslandschap. Dan ging de bachelor- en masterstructuur van start. De bestaande kandidatuur/licentiestructuur (2 x 2 jaar) werd vervangen door een bachelor (3 jaar) en master (1 of 2 jaar). Hierdoor organiseerde de faculteit bacheloropleidingen in de Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Daar bouwden de gelijknamige masteropleidingen op verder.


De faculteit Economie en Bedrijfskunde richtte ook een aanvullende opleiding in de Algemene Economie en een éénjarige master in de Bedrijfseconomie in. Deze verbredende masters richtten zich op niet-economen die hun kennis willen verruimen met een basiskennis economie om zo een sterker profiel te hebben op de arbeidsmarkt. De master in Fiscaliteit werd ondergebracht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid en de opleiding in Accounting werd afgeschaft. De specialisatierichtingen in Bank- en Financiewezen en Marketinganalyse werden in 2007-2008 omgevormd tot de Engelstalige master-na-masteropleidingen ‘Banking and Finance’ en ‘Marketing Analysis’. Dit om enerzijds in te spelen op het internationaal karakter van de arbeidsmarkt en anderzijds de interactie tussen de buitenlandse studenten en eigen studenten te bevorderen.

Integratie van de Hogeschool Gent

Op 1 oktober 2013 integreerden de academische opleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Publiek Management van de Hogeschool Gent in de faculteit Economie en Bedrijfskunde, die daardoor circa 2500 studenten en circa 130 personeelsleden rijker werd. Deze academische opleidingen aan de Hogeschool Gent vonden hun oorsprong in het Hoger Instituut voor Publieke Administratie dat in 1938 in Brussel werd opgericht. Dankzij de integratie bood de faculteit Economie en Bedrijfskunde sinds 2013 vijf reguliere, economische opleidingen aan: Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Publiek Management.

Constante evaluatie van programma’s

In 2014-2015 diende een nieuwe master Bestuurskunde en Publiek Management zich aan, na de integratie van ‘management van overheidsorganisaties’.

In 2015-2016 werden er na profileringsoefeningen nieuwe programma’s ingevoerd voor de bachelor en master van Handelswetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen. Voor Handelswetenschappen kregen ook de afstudeerrichtingen nieuwe namen. Verder werden de masters Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur hervormd naar Engelstalige masters; respectievelijk Business Economics en Business Engineering. Ook de verbredende master Bedrijfseconomie kreeg een nieuwe afstudeerrichting: Fiscaliteit.

Anno 2017 werd de master in Economische Wetenschappen de Engelstalige master in Economics. Daarnaast experimenteerde de faculteit met innovatieve onderwijsvormen zoals blended learning, lesgeven via een modulair systeem ... Door een constante evaluatie en bijsturing van dergelijke initiatieven, garandeerde de faculteit al snel een kwalitatief onderwijsaanbod.

Onderzoek

Ook inzake onderzoek kende de faculteit Economie en Bedrijfskunde sinds het begin van deze eeuw een sterke ontwikkeling. Aangestuurd door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werd in toenemende mate ingezet op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat moest uitmonden in kwaliteitsvolle (peer-reviewed) nationale en internationale publicaties en in doctoraten. Consistent, en kenmerkend voor ‘Gentse economen’, streefde de faculteit daarbij een hoge maatschappelijke en beleidsrelevantie na.

Het aantal door de faculteit toegekende doctoraten steeg van gemiddeld minder dan 5 per jaar in 2000-2002 naar gemiddeld meer dan 20 per jaar in 2014-2017. Ook het jaarlijks aantal internationale publicaties verviervoudigde. Niet alleen een uitbreiding van het aantal professoren en onderzoekers, maar ook een verdubbeling van de productiviteit lag aan de basis van deze sterke toename in de onderzoeksoutput van de faculteit. Naast de kwantiteit toonden ook kwaliteitsindicatoren een verbetering van het gepresteerde onderzoek. Zo werd in 2015 bijna 40% van de gepubliceerde artikels gepubliceerd in tijdschriften die tot de top 20% van hun vakgebied hoorden.

Naar inhoud specialiseerde de faculteit zich de voorbije twee decennia in haar economisch onderzoek op het vlak van arbeidseconomie en welvaart, ‘banking and finance’, macro-economie en beleid, internationale economie, en econometrie. Op bedrijfseconomisch terrein zijn sterke onderzoeksgroepen gegroeid rond marketing en marketing modelling, accounting en (entrepreneurial) finance, operations research and operations management, business informatics, entrepreneurship en innovatie, service management en human resource management en organisatie. De integratie van de academische opleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Publiek Management vormde de aanzet van groeiende onderzoeksactiviteit rond ‘public management and administration’.  

Ondersteunende dienstverlening

Studenten- en trajectbegeleiders, de facultaire studentenadministratie, bibliotheekmedewerkers, de Dienst Communicatie, de Dienst Internationalisering, de Stagedienst, de Cel Kwaliteitszorg, vakgroepsecretariaten … en andere ondersteunende diensten zorgen dag in dag uit voor de goede werking van de faculteit.

Locatie

De faculteit zat oorspronkelijk in de oude gebouwen van de rechtsfaculteit, in de Universiteitstraat. In het academiejaar 1978-1979 verhuisde de faculteit naar het huidige piramidegebouw aan de Hoveniersberg.

In 2006 huldigde Minister Fientje Moerman het nieuwe gebouw in de Tweekerkenstraat. Het bestaat uit het auditorium Quetelet (579 plaatsen), een moderne bibliotheek, een studentenfoyer en burelen voor decanale diensten.

In september 2013 werden drie gerenoveerde herenhuizen op het Sint-Pietersplein plechtig in gebruik genomen. Zij huisvestten de vakgroepen Financiële Economie, Accountancy en Bedrijfsfinanciering en Sociale Economie. Zo ontstond de Campus Tweekerken in het hart van de studentenwijk.

Het Mercator-gebouw, gelegen aan de Henleykaai, gaf onderdak aan de opleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde en Publiek Management.

Een internationale toekomst

Op 8 oktober 2017 vierde de Universiteit Gent zijn 200e verjaardag. De faculteit Economie en Bedrijfskunde zet zich in om de universiteit naar een hoger niveau te tillen en een grotere rol te spelen binnen de internationale context. Getuige de double degrees die de faculteit inrichtte met universiteiten van Omaha, Göttingen en Luik.

Decanen

In de afgelopen jaren droegen verschillende decanen bij tot de groei en bloei van de Gentse economie faculteit:

 • 1968 – 1970: Prof. dr. H. Picard
 • 1970 – 1972: Prof. dr. A. Devreker (was ook rector van 1973 tot 1977)
 • 1972 – 1974: Prof. dr. L. De Smet
 • 1973 – 1975: Prof. dr. A. Vlerick
 • 1976 – 1978: Prof. dr. L. De Smet
 • 1978 – 1980: Prof. dr. C. De Pelsemaeker
 • 1980 – 1984: Prof. dr. M. Van Vaerenbergh
 • 1984 – 1986: Prof. dr. J. Van Acker
 • 1986 – 1990: Prof. dr. F. Rogiers
 • 1990 – 1994: Prof. dr. J. Denduyver
 • 1994 – 1998: Prof. dr. H. De Maegd
 • 1998 – 2001: Prof. dr. M. De Clercq (was ook vicerector van 2001 tot 2005)
 • 2001 – 2008: Prof. dr. R. Paemeleire
 • 2008 – 2016: Prof. dr. M. De Clercq
 • 2016 – ... : Prof. dr. P. Van Kenhove

Eredoctoraten

Een indrukwekkende reeks buitenlandse geleerden kregen op initiatief van de FEB een eredoctoraat van de UGent als hulde aan hun wetenschappelijke verdiensten:

 • 01.03.1969 - Georges, Henry Bousquet, Universiteit Bordeaux, F
 • 28.02.1970 - Frits, Jacob de Jong, Rijksuniversiteit Groningen, NL
 • 06.03.1971 - Pieter Hennipman, Universiteit Amsterdam, NL
 • 24.02.1973 - H., C., Günter Schmölders, Universiteit Keulen, D
 • 21.03.1975 - Charles, P. Kindleberger, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA
 • 22.03.1977 - D., B., J. Schouten, Katholieke Hogeschool Tilburg, NL
 • 23.02.1979 - L., L. Waters, Indiana University, USA
 • 27.02.1981 - E. Thorbecke, Cornell University, Ithaca (NY), USA
 • 18.02.1983 - Leo, H. Klaassen, Erasmus Universiteit Rotterdam, NL
 • 08.03.1985 - Louis Emmerij, Institute of Social Sciences, Den Haag, NL
 • 06.03.1987 - George Foster, Graduate School of Business, Universiteit Stanford, USA
 • 10.03.1989 - Jean, H., P. Paelinck, Erasmus Universiteit Rotterdam, Directeur Nederlands Economisch Instituut, NL
 • 15.03.1991 - Richard, Julian Taffler, City University London, UK
 • 25.03.1994 - William, D. Bygrave, Babson College, Babson Park ( Massachusetts ), USA
 • 22.03.1996 - Robin Cooper Peter F. Drucker, Center of Management, Claremont Graduate School, USA
 • 20.03.1998 - Gary, L.Lilien, Pennsylvania State University, USA
 • 24.03.2000 - Horst Siebert, Universität Kiel, Voorzitter Institute of World Economics, D
 • 22.03.2002 - W. Skinner, Harvard Business School, USA
 • 19.03.2004 - T. Atkinson, Universiteit Oxford, UK
 • 24.03.2006 - Michael Wright, University of Nottingham, UK
 • 21.03.2008 - Arij, L., Bovenberg, Scientific Director Netspar, Universiteit van Tilburg, NL
 • 19.03.2010 - Luc Soete, directeur van UNU-MERIT, B
 • 23.03.2012 - Arnoud De Meyer, rector van de Singapore Management University, SG
 • 21.03.2014 - Shaker A. Zahra, Carlson School of Management, University of Minnesota, USA
 • 03.07.2017 - Olivier Blanchard, MIT, Peterson Institute, ex-chief economist van het IMF, USA