Algemene info

Toelichting bij de doelstellingen en de opdracht van de kwaliteitscellen onderwijs

De Raad van de faculteit Economie en Bedrijfskunde besliste op 25 november 1998 twee kwaliteitscellen onderwijs op te richten met aan het hoofd telkens één onderwijsdirecteur. De ene kwaliteitscel betrof de opleiding Economische Wetenschappen, de andere de Toegepaste Economische Wetenschappen. De onderwijsdirecteurs en de decaan zetelden in beide kwaliteitscellen. De Faculteit achtte de oprichting van twee kwaliteitscellen verantwoord gelet op de verschillende aard van de opleiding en het verschillend profiel van de afgestudeerden. Door de aanstelling van twee onderwijsdirecteurs werd de eigenheid van de inbreng van de beide opleidingen gevaloriseerd. Evenwel werd op 24 februari 2010 met de invoering van OASIS, het onderwijsadministratie- en studenteninformatiesysteem, door de faculteitsraad beslist om naar analogie met de andere faculteiten aan de UGent voortaan één onderwijsdirecteur aan te stellen, m.n. prof. dr. I. De Beelde. Bijgevolg is er thans sprake van één kwaliteitscel onderwijs economische en toegepaste economische wetenschappen.

De kwaliteitscel is o.m. bevoegd voor de onderwijsevaluatie. Teneinde de discretie maximaal te waarborgen kan de kwaliteitscel onderwijs  m.b.t. de onderwijsevaluatie werken via een interne evaluatiecommissie (zie verder onder ‘procedure’). De kwaliteitscel onderwijs is tevens belast met het algemeen voorbereidend werk met betrekking tot de onderwijspolitiek van de faculteit: wetenschappelijk meten van de studiebelasting, bepalen van de infrastructurele noden van het onderwijs, het “benchmarken” van het opleidingsaanbod van de faculteit, o.a. door het verzamelen van informatie over opleidingen aan andere binnen- en buitenlandse universiteiten, het adviseren over de strategische keuzes van de faculteit m.b.t. het onderwijsaanbod. De kwaliteitscel onderwijs heeft uitsluitend een adviserende bevoegdheid naar de Faculteitsraad, die de uiteindelijke standpunten en beslissingen van de faculteit bepaalt.

De kwaliteitscel onderwijs is logistiek ondergebracht bij het decanaat en kreeg vanaf 1 maart 1999 ter ondersteuning een beleidsmedewerker toegewezen. De onderwijsdirecteur, de facultaire vertegenwoordiger in de Onderwijsraad, de opleidingscoördinator HIR en de beleidsmedewerker vormen het Bureau van de kwaliteitscel onderwijs. Anderzijds is er de vergadering van de voltallige kwaliteitscel, waar alle opleidingen binnen de Faculteit in vertegenwoordigd zijn.


Samengevat kan men in het algemeen stellen dat de kwaliteitscel verantwoordelijk is voor:

  • toezicht op de kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
  • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
  • toezicht op de begeleiding van het onderwijs;
  • de ondersteuning bij de opstelling van de studiegids;
  • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
  • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van de evaluatie van het onderwijs door de studenten;
  • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijsvisitaties.

De onderwijsdirecteur is het centrale aanspreekpunt voor onderwijsaangelegenheden; in overleg met de decaan coördineert hij, voor de economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen, het onderwijsgebeuren van de faculteit. In de rapportering aan de faculteitsraad treedt de onderwijsdirecteur steeds op als voorzitter van de kwaliteitscel onderwijs ETEW, d.w.z. dat de adviezen die hij verstrekt steeds deze zijn van de kwaliteitscel onderwijs. Hij bepaalt de agenda van de KCO-vergaderingen, bereidt deze voor en zet een aantal acties op in samenwerking met de beleidsmedewerker.

Samenstelling

Bachelor/Master

UGent

Internationaal