Gedragscode voor studenten

Deze gedragscode geldt voor alle studenten die ingeschreven en/of aanwezig zijn op de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, inclusief tijdens stages.

 

 1. De studenten zijn onderworpen aan en volgen de algemene regelgeving van de Universiteit, zoals beschreven in het Onderwijs en Examenreglement (OER) tijdens alle opleidingsgebonden activiteiten.
 2. De studenten zijn op de hoogte van en volgen de verschillende interne reglementen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (e.g. E-mailetiquette FR 26/08/2015, FOER, …) tijdens de opleiding, inclusief deze gedragscode voor studenten.
 3. UFORA is het enige officiële communicatiekanaal. Alle informatie m.b.t. onderwijsregelateerde activiteiten wordt via UFORA gecommuniceerd. Van studenten wordt verwacht UFORA  regelmatig te raadplegen. 
 4. In communicatie met lesgevers, personeelsleden gebruiken studenten steeds hun UGent e-mailadres.
 5. Studenten zorgen ervoor dat ze tijdig aanwezig zijn in de les zodat de les op tijd kan starten en niet gestoord wordt.  
 6. De studenten zijn in het bezit van het correcte lesmateriaal (cursussen, rekenmachine, …) dat kenbaar gemaakt wordt aan de studenten.
 7. Er wordt met zorg omgegaan met de infrastructuur van de faculteit en de universiteit Gent. Alle studenten helpen mee om de campus en de universiteit proper te houden, onder andere door afval selectief te sorteren. Beschadiging van gebouwen of materiaal door onoordeelkundig of nalatig gedrag, vandalisme of het aanbrengen van graffiti kan aanleiding geven tot een sanctie. In het kader van de duurzaamheid wordt spaarzaam omgegaan met energie, onder andere door het uitdoen van verlichting en het sluiten van ramen en deuren in niet gebruikte lokalen.
 8. Studenten Economie en Bedrijfskunde gedragen zich onderling, ten opzichte van facultaire medewerkers, ten opzichte van de klanten van de faculteit en bij uitbreiding bij elk sociaal contact op een eerlijke, respectvolle en verantwoordelijke manier. Vooral tijdens collectieve leer- en lessituaties moet elk gedrag vermeden worden dat als storend, respectloos of asociaal kan ervaren worden.
 9. Als lid van een pluralistische universiteit met een grote aandacht voor diversiteit hebben studenten Economie en Bedrijfskunde respect voor andersdenkenden en andere culturen en zorgen ze ervoor dat hun woorden en daden nooit kwetsend of discriminerend zijn of het imago van de universiteit en faculteit kunnen schaden.
 10. Audiovisuele registraties zonder toestemming tijdens onderwijsactiviteiten is verboden door het OER. Een zeer grote voorzichtigheid is daarom ook geboden bij het gebruik van sociale media: informatie of beeldmateriaal van activiteiten tijdens de opleiding kan voor buitenstaanders als ongepast of schokkend overkomen. Elke student blijft daarom verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de verspreiding van opleidings-gerelateerde content naar de buitenwereld.
 11. Studenten Economie en Bedrijfskunde laten zich op geen enkel moment in met bedrieglijke of oneerlijke praktijken, zowel binnen als buiten de faculteit. Zo worden bijvoorbeeld schriftvervalsing en andere vormen van fraude bij evaluatiemomenten en diefstal of misbruik van medicatie onder geen beding getolereerd.
 12. Studenten zorgen ervoor dat ze tijdens hun aanwezigheid op de faculteit of tijdens stages en andere opleidingsgebonden activiteiten niet onder de invloed zijn van drugs, medicatie of alcohol of andere producten die kunnen interfereren met hun mentale of motorische functies.
 13. Het niet volgen van de bovenstaande gedragscode kan aanleiding geven tot een convocatie door het facultair bestuur. Verifieerbare inbreuken op de gedragscode voor studenten Economie en Bedrijfskunde worden voorgelegd aan de decaan. De commissie zal hierna binnen de 14 werkdagen oordelen of de klacht ontvankelijk is en of de betrokken student/studenten dient/dienen gehoord te worden. Bij bewezen feiten treedt het universitair tuchtreglement voor studenten in werking en wordt het dossier integraal overgemaakt aan de Rector.