Verschil diploma - getuigschrift?

De UGent reikt diploma's en getuigschriften uit.

Een diploma is een formeel studiebewijs dat wordt uitgereikt ter bekrachtiging van het slagen voor de door het Departement Onderwijs erkende en geaccrediteerde reguliere opleidingen.
Aan de UGent zijn dit bacheloropleidingen, masteropleidingen en doctoraten.

Met getuigschriften wordt het slagen bekrachtigd voor opleidingstrajecten die zich buiten het accreditatiekader bevinden.
Aan de UGent zijn dit voorbereidingsprogramma's, schakelprogramma's, postgraduaatsopleidingen, predoctorale opleidingen, doctoraatsopleidingen, micro-credentials en opleidingen uit het aanbod levenslang leren (vroeger: permanente vorming).