Curriculum

Soorten curricula

In geval van diplomadoelcontract

 1. Kan worden vastgelegd op basis van het modeltraject (MOT) zoals in de studiegids.
 2. Kan worden vastgelegd als geïndividualiseerd traject (GIT), voor zover de curriculumcommissie akkoord gaat.
 3. Omvat alle opleidingsonderdelen die je volgt (uitwisselingsvakken inbegrepen), vrijstellingen en eerder behaalde credits.

In geval van creditdoelcontract

 1. Wordt per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie vastgelegd.
 2. Omvat alle opleidingsonderdelen die je volgt.

Vastleggen van je curriculum

Je dient een voorstel in via oasis.ugent.be volgens de richtlijnen en deadlines van je faculteit.

De curriculumcommissie houdt rekening met:

 1. Studenten die starten in een bacheloropleiding moeten alle studiepunten van het 1ste modeltrajectjaar (BA1) opnemen.
  Uitzonderingen mogelijk:
  • studenten met bijzonder statuut of werkstudentstatuut.
  • individuele gemotiveerde uitzonderingen (toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden).
   Bij afwijzing wordt het gemotiveerd advies gevraagd aan een facultaire onderwijsdirecteur en van een studentenvertegenwoordiger uit de Onderwijsraad.
  In geval van aanvraag tot reductie van het curriculum voor het 2de semester beslist de curriculumcommissie.
 2. Studenten die nog niet voor alle opleidingsonderdelen van het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding geslaagd zijn, moeten bij een volgende inschrijving in dezelfde opleiding minstens nog alle resterende opleidingsonderdelen van dat 1ste modeltrajectjaar (BA1) opnemen.
  Uitzonderingen mogelijk:
  • studenten met het bijzonder statuut of werkstudentstatuut.
  • individuele gemotiveerde uitzonderingen (toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden).
   Bij afwijzing wordt het gemotiveerd advies gevraagd aan een facultaire onderwijsdirecteur en van een studentenvertegenwoordiger uit de Onderwijsraad.
 3. Een geïndividualiseerd traject met een combinatie van opleidingsonderdelen uit het 1ste en 2de (of een hoger) modeltrajectjaar is pas mogelijk wanneer je voor minstens 30 studiepunten credits hebt verworven in het 1ste modeltrajectjaar (BA1) of bent vrijgesteld.
 4. Een geïndividualiseerd traject tussen een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding (of aansluitend schakel-­ of voorbereidingsprogramma) is pas mogelijk wanneer je voor alle opleidingsonderdelen uit het 1ste modeltrajectjaar van de bacheloropleiding (BA1) credits hebt verworven, getolereerd bent of vrijstellingen hebt verworven.
 5. De volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen, de opportuniteit en de aanvaardbaarheid.
 6. Je hebt de mogelijkheid om een curriculum samen te stellen van ten minste 50 studiepunten, tenzij je nog niet geslaagd bent voor 30 studiepunten van het 1ste modeltrajectjaar van de bacheloropleiding, nog geen GIT kan opnemen tussen een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding (of aansluitend schakel- of voorbereidingsprogramma) omdat je nog niet voor alle opleidingsonderdelen uit het 1ste modeltraject van de bacheloropleiding credits hebt verworven of tenzij er bindende volgtijdelijkheid geldt.
 7. De curriculumcommissie kan voor studenten die instromen in een aansluitende opleiding op basis van een diploma behaald aan een andere onderwijsinstelling dan de UGent, het GIT in die aansluitende opleiding differentiëren naargelang van de graad van inhoudelijke verwantschap tussen de betrokken opleidingsprogramma’s van de UGent en de andere onderwijsinstelling, zonder dat de totale studieomvang aangepast wordt.
 8. Surnumeraire opleidingsonderdelen zijn niet toegelaten (tenzij uitzonderlijke omstandigheden).
  Het totale aantal studiepunten van de behaalde creditbewijzen, vrijstellingen en getolereerde tekorten dat uiteindelijk op het diplomasupplement komt, kan enkel afwijken van de totale studieomvang van de opleiding als gevolg van:
  • impact van studiepunten verbonden aan binnen die opleiding opgenomen keuzevakken
  • programmawijzigingen
  • uitwisseling
 9. Voor uitgaande uitwisselingsstudenten legt de curriculumcommissie een pakket uitwisselingsvakken vast op basis van het Learning Agreement.
 10. Indien een uitgaande uitwisselingsstudent bij afloop van het academiejaar niet slaagt voor een uitwisselingsvak, bepaalt de curriculumcommissie (via oasis.ugent.be vóór 15 november) welk opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar in de plaats daarvan wordt opgenomen.

De curriculumcommissie stelt je uiterlijk vóór 15 november via oasis.ugent.be in kennis van je vastgelegde curriculum.

Indien je zelf geen curriculumvoorstel hebt ingediend vóór 15 november, stelt de curriculumcommissie zelf een vakkenpakket samen.

Je kan beroep aantekenen tegen een beslissing van de curriculumcommissie, zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement artikel 30.

Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum (d.i. toevoegen en/of verwijderen van opleidingsonderdelen) moet je bij de curriculumcommissie aanvragen

 • vóór 15 november voor eerstesemestervakken; uitzondering mogelijk voor studenten die veranderen van afstudeerrichting;
 • vóór 1 maart voor tweedesemestervakken en jaarvakken.

Een wijziging aan een (door de faculteit en de student) vastgelegd curriculum kan nooit leiden tot overgang naar een andere opleiding.

Opgelet:
Het schrappen van vakken uit je curriculum is geen stopzetting. Voor stopzetting gelden andere deadlines.

Gevolgen wijziging curriculum

De wijziging van een vastgelegd curriculum kan gevolgen hebben voor:

Studiegeld

 • indien de omvang van je curriculum toeneemt, zal je moeten bijbetalen.
 • indien de omvang afneemt, krijg je geld terug:
  • bij aanvraag vóór 15 november wordt het studiegeld teruggegeven voor alle betrokken opleidingsonderdelen.
  • bij aanvraag vanaf 15 november en vóór 1 maart wordt het studiegeld teruggegeven voor de tweedesemestervakken. Het studiegeld voor jaarvakken blijft verschuldigd.

Bovenvermelde terugbetalingsregeling:

 • geldt enkel voor diplomacontract en creditcontract.
  Bij examencontract (met het oog op het behalen van een diploma of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs) moet je het volledige studiegeld betalen en krijg je geen kwijtschelding.
 • geldt niet voor het surplusbedrag van sommige ManaMa’s en postgraduaatsopleidingen met bijzonder (=hoger) studiegeld: het surplusbedrag blijft verschuldigd, tenzij de betrokken faculteit beslist dat een gedeeltelijke kwijtschelding in bepaalde gevallen kan.
 • geldt niet voor permanente vormingen en postgraduaatsopleidingen.

Leerkrediet

 • bij aanvraag vóór 15 november krijg je leerkrediet terug voor alle betrokken opleidingsonderdelen.
 • bij aanvraag vanaf 15 november en vóór 1 maart krijg je leerkrediet terug voor tweedesemestervakken en jaarvakken.

Let op: leerkrediet krijg je enkel terug bij diplomacontract; nooit bij creditcontract!

  Studievoortgangsmaatregelen

  Meer info over studievoortgangsmaatregelen

  Contact

  Facultaire studentenadministratie