Elektronische verblijfskaarten geldig in België

De toegekende elektronische verblijfskaarten met oude benaming A, B, C, D, H, M en N blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.
De toegekende elektronische verblijfskaarten met oude benaming F en F+ blijven geldig tot 3 augustus 2026.

Geven recht op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Een elektronische vreemdelingenkaart moet geldig zijn op het moment van inschrijving of ten laatste op 31/12 van het betrokken academiejaar

Elektronische verblijfskaart A. Beperkt verblijf (oude A. kaart)

  • met vermelding 'vluchteling' of bijkomend attest 'erkend vluchteling' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • met attest 'Slachtoffer Mensenhandel' van een door de overheid erkend centrum (vzw Payoke, vzw Pag-Asa of vzw Sürya)
  • met attest 'Subsidiaire Bescherming' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • met 'attest 'Tijdelijke Bescherming' afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken (deze A-kaart is geldig is tot 4 maart 2025).
  • Op 31/12 van het betrokken academiejaar min. 12 maanden onafgebroken en wettig in België verblijven (het verblijfsrecht werd niet toegekend in het kader van hoger onderwijs of tewerkstelling)
  • Bij hereniging met een niet-EER ingezetene dient deze laatste te voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden of op 31/12 van het betrokken academiejaar reeds minstens 12 maanden wettig in België te verblijven om hoger onderwijs te volgen of te werken.  Attest samenstelling gezin voorleggen met geldigheidsdatum op moment van inschrijving of ten laatste op 31/12 van het betrokken academiejaar.

Elektronische verblijfskaart B. Onbeperkt verblijf (oude B. kaart)

Erkend vluchteling of vreemdeling met verblijf van onbepaalde duur

Elektronische verblijfskaart K. Vestiging (oude C. kaart)

Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of Zwitser (met duurzaam verblijf)

Elektronische verblijfskaart L. EU-langdurig ingezetene (oude D. kaart)

Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Elektronische verblijfskaart F. Familielid EU - art. 10 RL 2004/38/EG (oude F. kaart)

Verblijfskaart van familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging

Elektronische verblijfskaart F+. Familielid EU - art. 10 RL 2004/38/EG (oude F+. kaart)

Duurzame verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

Elektronische verblijfskaart M. Artikel 50 VEU (oude M. kaart)

Duurzame verblijfskaart voor Britten die voor 1 januari 2021 een verblijfsrecht hebben aangevraagd of bekomen. 

Geven geen recht op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Elektronische verblijfskaart A

voor student of werknemer

Elektronische verblijfskaart H

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Een attest van Immatriculatie - Model A

'oranje kaart'