Kinderopvang

De Universiteit Gent biedt erkende en gesubsidieerde kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar van medewerkers en studenten.

Soorten opvanginitiatieven

Onthaalouders

De lijst met onthaalouders kan je raadplegen via de website van Helan.

Kinderdagverblijven

Hieronder vind je een overzicht van de kinderdagverblijven waarbij je terecht kunt:

 • Kinderdagverblijf Corneel Heymans
  Campus Kantienberg, Stalhof 8
  9000 Gent
  Tel  09 264 71 80
  Capaciteit: 84 kinderen
 • Kinderdagverblijf De Sterre
  Campus De Sterre, Krijgslaan 281 S37
  9000 Gent
  Tel 09 264 85 58
  Capaciteit: 42 kinderen
 • Kinderdagverblijf De Stadskabouter
  Campus UZ, Corneel Heymanslaan 10 Ingang 78
  9000 Gent
  Tel 09 332 00 60 en 09 332 00 61
  Capaciteit: 32 kinderen
 • Kinderdagverblijf De Boskabouter
  Regio Melle - Campus Gontrode, Potaardestraat 20
  9090 Melle-Gontrode
  Tel 09 264 90 89
  Capaciteit: 21 kinderen
 • Kinderdagverblijf Het Koetshuis
  Campus UFO, Sint-Pietersnieuwstraat  136A
  9000 Gent
  Tel 09 264 78 84
  Capaciteit: 14 kinderen
 • Kinderdagverblijf De Parkkabouter
  Campus Technologiepark, Grote steenweg Noord gebouw 40
  9052 Zwijnaarde
  Tel 09 264 54 47 en 09 264 54 48
  Capaciteit: 28 kinderen

Openingsuren en sluitingsdagen

Openingsuren

 • Kinderdagverblijven: maandag t.e.m. vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.
 • Onthaalouders: afhankelijk van de onthaalouder.

Sluitingsdagen

 • Kinderdagverblijven: gesloten op wettelijke feestdagen en op vooraf vastgestelde brugdagen. Jaarlijkse sluiting tijdens de Gentse Feesten (tweede helft van juli). De vakantiedata voor het volgende jaar worden uiterlijk op 31 december bekendgemaakt via een schriftelijke mededeling.
 • Onthaalouders: afhankelijk van de desbetreffende onthaalouder.

Voorrangsregels

Kinderdagverblijven C. Heymans en De Sterre

In deze kinderdagverblijven, beheerd door de UGent, hebben de onderstaande personen voorrang volgens deze hiërarchische volgorde:

 • Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen)
 • Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
 • Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
 • Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
 • Personeel UZ Gent
 • Ouders niet verbonden aan AUGent of UZ Gent

Kinderdagverblijven De Stadskabouter, De Boskabouter, De Parkkabouter en Het Koetshuis

In deze kinderdagverblijven, in uitbating door PPS-partners, hebben de onderstaande personen voorrang volgens deze hiërarchische volgorde:

 • Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
 • Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
 • Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
 • Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen)

Lees meer over de voorrangsregels in het huishoudelijk reglement

Hoe vraag je een opvangplaats aan?

Voor alle opvanginitiatieven van de UGent geldt dezelfde inschrijvingsprocedure, zowel voor de kinderdagverblijven als bij de onthaalouders:

In sommige gevallen moet je naast het aanvraagformulier extra attesten of documenten toevoegen aan je aanvraag. Bezorg deze zo snel mogelijk aan kinderopvang@UGent.be en dit uiterlijk binnen veertien dagen na de aanvraag.

Let op! Je dossier kan pas worden verwerkt en op de wachtlijst(en) worden geplaatst wanneer alle vereiste documenten zijn ingediend. De datum van inschrijving heeft ook een invloed op het toewijzen van de plaatsen, volgens het first come, first served principe. Daarom raden we je aan om je dossier zo snel mogelijk te vervolledigen.

Wanneer weet je of je een plaats hebt gekregen?

Elke maand komt de selectiecommissie samen om te bekijken of er beschikbare plaatsen zijn voor jouw kindje(s). Uiterlijk 1 week na de commissie ontvang je per e-mail een positief of negatief antwoord.

Ja, er is een opvangplaats

In geval van een positief antwoord, krijg je een voorlopige plaats toegewezen. Om deze definitief vast te leggen moet je onderstaand stappenplan volgen:

 • Uitnodiging voor rondleiding, toelichting en ondertekening van het contract

Je krijgt een week bedenktijd. Als je de plaats wenst zal de kinderdagverantwoordelijke je uitnodigen voor een rondleiding in het kinderdagverblijf en het ondertekenen van het contract. 

 • Betaling reservatiegeld

De reservatie van de opvangplaats wordt pas definitief bij ondertekening van de opvangovereenkomst en heeft als gevolg dat de ouders ertoe gehouden zijn om reservatiegeld te betalen. Het reservatiegeld is een vast bedrag van

150 euro dat je binnen de maand na ontvangst van de factuur moet voldoen. Bij de start van de opvang wordt het reservatiegeld automatisch omgezet in een waarborgbedrag.

Dit bedrag krijg je terugbetaald bij het verlaten van de kinderopvang én na betaling van alle facturen.

Aandachtspunt!

De gereserveerde plaats wordt definitief toegekend op voorwaarde dat je op het moment dat je kindje naar de opvang komt, nog steeds voor minstens drie maanden voldoet aan de voorwaarden waaronder de plaats met voorrang voor jou is gereserveerd. Als je bijvoorbeeld voorrang kreeg als student bij de aanvraag, dien je op het moment van opvang nog steeds gedurende minstens drie maanden student te zijn.

Neen, er is geen opvangplaats

In geval van een negatief antwoord, is er voor de door jou opgegeven periode/aantal gewenste opvangdagen helaas geen plaats in een van onze opvanginitiatieven. Je kan dan nog onderstaande drie mogelijkheden doorlopen om alsnog een plaatsje te proberen bemachtigen:

 • Nieuwe aanvraag starten

Wil of kan je de parameters van jouw aanvraag wijzigen? Dan kan je ervoor kiezen om de aanvraagprocedure opnieuw op te starten. Een andere start- en of einddatum van de periode waarvoor je opvang zoekt of het aantal dagen opvang per week kunnen soms het verschil maken in het al dan niet bemachtigen van een opvangplaats.

 • Zelf opvang zoeken via Stad Gent

Indien er voor jouw kindje(s) geen plaats meer is via de door ons aangeboden opvanginitiatieven, kun jij je nog altijd registeren bij het Kinderopvangpunt Stad Gent. Zij bieden een breder opvangaanbod. Registeren doe je via kinderopvangpunt@stad.gent

Voor meer informatie over de aanvraag- en toekenningsprocedure van onze opvanginitiatieven kan je terecht bij het Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent via Kinderopvang@UGent.be of telefonisch op het nummer 09  331 24 74.

 • Zelf onthaalouders zoeken via website Helan

Helan onthaalouders van Helan kinderopvang

Hoeveel kost kinderopvang?

De opvanginitiatieven van de UGent werken allemaal volgens inkomensgerelateerde ouderbijdragen, vastgelegd door Kind en Gezin. Hoeveel je betaalt, is dus afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen ten laste en de verblijfsduur (volle dagen, halve dagen).

Op de website van Kind en Gezin kun je de financiële bijdrage zelf berekenen. Het bedrag dat je dient te betalen en alle bijkomende kosten worden maandelijks gefactureerd.

Bijkomende kosten

Naast de bijdrage voor de opvang zelf, worden er nog bijkomende kosten gerekend voor:

 • Het gebruik van luiers, verzorgingsproducten en afvalverwerking
 • Administratie-  en facturatiekosten
 • Het te laat ophalen van jouw kindje
 • Niet tijdig verwittigde afwezigheden
 • Inningskosten wanbetaling
 • Verlies of beschadiging van materialen van het kinderdagverblijf of de onthaalouder

Fiscale aftrek

De betaalde bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar voor wie belastingplichtig is in België. Jaarlijks bezorgt het opvanginitiatief je hiervoor een fiscale fiche.

Contact

Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent
kinderopvang@ugent.be
09 331 24 74