Learning analytics binnen Ufora: welke gegevens mogen lesgevers gebruiken?

Inleiding

UGent werkte een gedragscode uit rond het gebruik van onderwijsdata ('learning analytics'). Deze gedragscode schrijft voor hoe UGent-medewerkers moeten omgaan met onderwijsdata met respect voor de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Generieke Gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie, en andere ethische normen en waarden binnen de UGent.

Onderwijsdata zijn alle gegevens die gegenereerd worden en/of gerelateerd zijn aan de door UGent georganiseerde leeractiviteiten van studenten, los van de wijze waarop die gegevens verzameld worden en/of de platformen waarop ze opgeslagen worden. Onderwijsdata omvatten ook alle gegevens die ontstaan uit feedback van lesgevers.

In de gedragscode zijn allereerst de algemene principes uitgewerkt die zullen gelden voor het verzamelen, analyseren en gebruiken van onderwijsdata aan de UGent. Daarna is er gespecifieerd voor welke vier doeleinden de onderwijsdata gebruikt kunnen worden. Die doeleinden zijn:

 • Beleidsvorming en –ondersteuning
 • Onderwijsoptimalisatie
 • Studentenbegeleiding en -ondersteuning
 • Evaluatie van studenten

Bij elk doel wordt er vermeld welke actoren betrokken zijn, welke gegevens verzameld zullen worden, hoe dat zal gebeuren en wie de gebruikers zullen zijn. Belangrijke aandachtspunten, zoals omgaan met privacy en ethische overwegingen, worden besproken en toegelicht.

Op basis van deze gedragscode is een onderwijstip voor lesgevers aangemaakt. Deze onderwijstip geeft aan welke analyses van onderwijsdata binnen Ufora in overeenstemming zijn met de gedragscode en welke dus gebruikt mogen worden door lesgevers.

Gebruik van onderwijsdata binnen Ufora door lesgevers in functie van beleidsvorming, onderwijsoptimalisatie en studentenbegeleiding en -ondersteuning

Learning analytics of analyses van het leerproces van studenten binnen de digitale leeromgeving kunnen lesgevers helpen om het ‘leren’ van studenten beter te begrijpen en te optimaliseren. In functie van beleidsvorming, onderwijsoptimalisatie en studentenbegeleiding en -ondersteuning mogen lesgevers enkel gegevens aggregeren op groepsniveau. De algemene regel is dat lesgevers de analyses uitvoeren op groepsniveau en zich niet mogen toespitsen op de individuele student. Lesgevers mogen dus niet uit nieuwsgierigheid nagaan wanneer individuele studenten inloggen op het leerplatform, hoelang ze bezig zijn op het leerplatform of wanneer ze leeractiviteiten voltooien. Het is voor studenten aan de UGent nuttig om te weten welke analyses lesgevers wel mogen maken:

Per vak:

 • Percentage studenten die inhoud bezocht/bekeken heeft en gemiddelde bestede tijd
 • Analyses van Ufora-tests
 • Gebruikersstatistieken
  • de gemiddelde score van de studentengroep op de test
  • de scoreverdeling: hoeveel % van de studenten scoort boven of onder de helft?
 • Vraagstatistieken
  • de gemiddelde score van de studentengroep per testvraag
  • de scoreverdeling per testvraag: hoeveel % van de studenten scoort boven of onder de helft?
 • Vraagdetails
  • deze analyse gaat per antwoordmogelijkheid van een meerkeuzevraag na hoeveel % van de studenten die antwoordmogelijkheid koos

Gebruik van onderwijsdata binnen Ufora door lesgevers in functie van evaluatie

Analyses van onderwijsdata op niveau van individuele studenten kunnen in bepaalde gevallen wel gebruikt worden  in functie van de evaluatie van studenten. Dit is echter enkel toegelaten wanneer er door de analyse kan aangetoond worden dat de student een bepaald leerdoel wel of niet bereikt heeft.

Wat mag niet?

De lesgever mag niet evalueren op basis van wanneer en hoelang een student actief was op het digitaal leerplatform.

Wat kan wel?

Het kan bv. wel gaan over het al of niet doorlopen van een leerpad, het indienen van een opdracht, het posten van een reactie op het discussieforum, het uploaden van een filmpje, enz.

Deze data kunnen zowel gebruikt worden voor formatieve als voor summatieve evaluatie. Daarbij is het belangrijk dat de lesgevers de studenten steeds op voorhand informeren over welke data gebruikt zullen worden en hoe de scoring verloopt. Dit gebeurt bij de start van de lessen en/of via een mededeling op het elektronisch leerplatform. Op de studiefiche vermeld je in het veld 'toelichtingen bij de evaluatievormen' dat er gebruik zal gemaakt worden van learning analytics.

Opvolging correct gebruik van onderwijsdata binnen Ufora

Studenten die van oordeel zijn dat er niet in overeenstemming met de gedragscode met hun gegevens omgegaan wordt, kunnen (via hun studentenvertegenwoordigers) contact opnemen met de (voorzitter van de) opleidingscommissie of de onderwijsdirecteur van de faculteit.

Advies over het bewaken en naleven van de gedragscode kan ingewonnen worden bij de Data Protection Officer van de UGent (Mevr. Hanne Elsen).