Interne onderwijskwaliteitszorg

Onderwijsevaluaties

De studentenevaluaties van de opleidingsonderdelen vormen één van de belangrijkste instrumenten binnen de interne onderwijskwaliteitszorg. Deze evaluaties worden afgenomen bij de studenten aan de hand van een gesloten en een open vragenlijst. Dit instrument onderwerpt enkele belangrijke aspecten van het onderwijsleerproces aan het oordeel van de student.

Deze antwoorden worden bestudeerd door de interne evaluatiecommissie. Deze bestaat uit het Bureau van de Kwaliteitscel, aangebreid met de decaan en één student per basisopleiding. Er wordt per opleidingsonderdeel een syntheserapport opgesteld dat bezorgd wordt aan de betrokken titularis. Deze individuele syntheserapporten worden besproken in het globaal syntheserapport.

Bij een minder gunstige wordt er een reactie gevraagd of vindt er een gesprek plaats met de betrokken docenten. Eventueel worden de probleempunten aan de voorzitters van de betrokken opleidingscommissie en/of vakgroepvoorzitter meegedeeld.
In het huidige systeem worden binnen de Faculteit twee evaluatierondes doorgevoerd.
Alle studenten die een opleidingsonderdeel gedurende het voorbije semester gevolgd hebben kunnen de desbetreffende vragenlijst invullen. Er wordt een eerste maal geëvalueerd in het begin van het tweede semester over het onderwijs in het eerste semester. Een tweede evaluatie vindt plaats bij aanvang van het daaropvolgende academiejaar, over het onderwijs gedoceerd in het tweede semester.

Voor de basisopleidingen (incl. keuzevakken) hebben tijdens de recentste evaluatierondes gemiddeld 73 % van het totale aantal ingeschreven studenten effectief deelgenomen aan de onderwijsevaluaties. Voor de ManaMa-opleidingen is de globale participatiegraad 77 %.

Toetsbeleid

Context

De faculteit hecht veel belang aan overleg binnen en tussen opleidingen over toetsing en in brede zin onderwijs zodat (1) ervaringen kunnen uitgewisseld worden, (2) good practices in de kijker kunnen geplaatst worden en (3) kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen. Opleidingen kunnen op deze manier van elkaar leren en de eigen onderwijs- en evaluatiepraktijk versterken en verbeteren.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het topic Onderwijsinnovatie.

Toetsvisie

Een kwalitatief en door de hele faculteit gedragen toetsvisie en –beleid wordt door de hele faculteit gedragen. De basis voor dit voorstel van facultaire toetsvisie vertrekt vanuit de huidige krachtpunten van toetsing binnen de faculteit. De facultaire toetsvisie sluit eveneens aan bij het UGent-toetsconcept ‘meten van geïntegreerde kenniscompetenties’ en de 17 toetsprincipes van UGent die de visie op kwalitatieve toetsing op universiteitsniveau uitdrukken.  De facultaire toetsvisie worden vervat in 6 stellingen die de eigenheid van toetsing in de faculteit weergeven.