Over ons

Het N-Lab bestaat uit een multidisciplinair team dat vanuit verschillende invalshoeken kennis en onderzoek rond netwerkvorming bundelt en dat op aanvraag onderzoeksopdrachten uitvoert en lezingen of workshops aanbiedt.

Bram Verschuere

Bram Verschuere is licentiaat in de politieke wetenschappen en doctor in de sociale wetenschappen. Hij is momenteel als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent.

In zijn onderwijsopdracht focust hij op het welzijnsbeleid, de organisatie van de social profit sector en de vergelijkende bestuurskunde.

Hij heeft een ruime ervaring in onderzoek naar coproductie van publieke diensten, de relatie tussen overheid en het maatschappelijk middenveld, het management en de governance van publieke en non-profitorganisaties, verzelfstandiging van publieke diensten en de organisatie van het welzijnsbeleid.

Joris Voets

Joris Voets is licentiaat in de politieke wetenschappen, European Master of Public Administration en doctor in de sociale wetenschappen.

Hij is momenteel docent aan de vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent). Hij doceert over organisatietheorie en -ontwerp, strategisch management en beleid, samenwerking tussen publieke organisaties en onderzoeksmethoden.

Hij heeft een ruime ervaring in onderzoek naar en dienstverlening op het vlak van governance, management en prestaties van samenwerking tussen publieke organisaties en PPS, lokale bestuurskracht, toegepast binnen verschillende domeinen (zoals ruimtelijke ordening, zorg en welzijn).

Marleen Easton

Marleen Easton is maatschappelijk werkster en doctor in de sociologie. Zij is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent.

Zij is directeur van de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' (GaPS) aan UGent, voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid (vzw INNOS) en visiting Professor aan de Ruhr Universität Bochum.

In haar onderwijsopdracht ligt het accent op veiligheidsvraagstukken en veranderingsmanagement waarover zij ook een ruime onderzoekservaring heeft opgebouwd.

Ellen Wayenberg

Ellen Wayenberg is licentiaat in de Politieke Wetenschappen, doctor in de Sociale Wetenschappen en als hoofddocente verbonden aan de vakgroep Publieke Governance, Management & Financiën binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent.

Momenteel doceert zij vooral beleidsgeoriënteerde vakken waaronder Beleidskunde, Beleidsanalyse en Beleidsevaluatie.
Ook in haar onderzoeksopdracht focust zij op uiteenlopende facetten van het overheidsbeleid en –bestuur met daarbij bijzondere aandacht voor de verhouding tussen overheidsorganisaties en –actoren.

Ellen is medevoorzitster van de Permanent Study Group on Regional and Local Government in het kader van de European Group on Public Administration (EGPA) en is actief betrokken bij COST Action IS1207: Local Public Sector Reforms: An International Comparison.

Joris De Corte

Joris De Corte is licentiaat in de politieke wetenschappen en doctor in het sociaal werk. Hij is momenteel als postdoc verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent.

In zijn onderwijsopdracht focust hij op de organisatie van de maatschappelijke dienstverlening aan burgers en de rol van het sociaal werk in de ontwikkeling en uitvoering van het sociaal beleid.

Hij heeft een ruime ervaring in onderzoek naar thema's zoals de aansturing van private welzijnsorganisaties door de bovenlokale overheid, intersectorale samenwerking via netwerkvorming rond complexe maatschappelijke uitdagingen, de realisatie van welzijnsrechten en de toegankelijkheid van de maatschappelijke dienstverlening.

Rudi Roose

Rudi Roose is Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, licentiaat in de criminologie en doctor in de pedagogische wetenschappen.

Hij is als docent sociaal werk verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent. Hij is momenteel ook voorzitter van de opleidingscommissie sociaal werk.

In zijn onderwijsopdracht focust enerzijds op de jeugdbescherming en jeugdhulp, anderzijds op theorieën inzake maatschappelijke dienstverlening en sociaal werktheorieën.

Zijn onderzoek richt zich zowel op de jeugdzorg als op het brede veld van maatschappelijke dienstverlening.

Griet Roets

Griet Roets is licentiaat en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Zij is als docent in het sociaal werk verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent.

Haar onderzoek en onderwijs focussen hoofdzakelijk op sociaal werk en armoedeproblematiek, intergenerationele dimensies van welzijn, en interpretatieve en biografische methodologische benaderingen die vertrekken van een perspectief van leefwereldoriëntatie.

Theoretische conceptualiseringen van burgerschap en welzijnsrechten zijn centraal in haar werk.

Annick Willem

Annick Willem is professor in Sportmanagement aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent en titularis van de Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge. Ze is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

Haar onderzoek situeert zich in het management en beleid van sportorganisaties en de sportsector, met een specifieke focus op samenwerkingsverbanden en netwerken, en op ethisch management in sportorganisaties. Ze publiceerde haar onderzoek in diverse wetenschappelijke tijdschriften.

Annick Willem is titularis van diverse opleidingsonderdelen in de Master Sportmanagement aan de Universiteit Gent en verantwoordelijke vanuit deze universiteit voor de Belgian Olympic Academy.