Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Orthopedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

Hersteltrajecten bij illegale drugverslaving in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Doctorand(us/a): Lore Bellaert
Omschrijving: Het doel van het Rec-Path onderzoek is om wegen naar herstel van problematisch druggebruik in kaart te brengen in vier regio’s: Vlaanderen (België), Engeland, Nederland en Schotland. Hierbij ligt de focus op individuele, sociale en maatschappelijke factoren die positief of negatief bijdragen aan herstel bij problemen rond druggebruik. De studie combineert hiervoor kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en onderzoekt de rol van herstelbeleid op hersteltrajecten aan de hand van een beleidsanalyse. Dit zal resulteren in aanbevelingen omtrent verslavingszorg- en herstelbeleid en -praktijk.               
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): prof. dr. Wouter Vanderplasschen (promotor) & prof. dr. Freya Vander Laenen (copromotor) / HoGent: dr. Jessica De Maeyer & Tijs Van Steenberghe / IVO Nederland: Thomas Martinelli, prof. dr. Gera Nagelhout & prof. dr. Dike van de Mheen / Derby University: prof. dr. David Best
Onderzoekslijn: Herstel en verslaving
Startdatum: 2017

Conceptualiseren van het andere lichaam als “disability” en“possability” in dans door collaboratieve, lichaamsgerichteonderzoeksmethodologie

Doctorand(us/a): Inge Blockmans
Omschrijving:  Dans wordt traditioneel gelinkt aan geïdealiseerde lichamen. Een recente stroming in theorie en praktijk vertrekt van mogelijkheden (i.p.v. gebrek) van non-normatieve lichamen. Het creëert zo nieuwe paden in dans en bekritiseert scripts die voorschrijven hoe lichamenkunnen/moeten bewegen, eruitzien, en (h)erkend worden als menselijk. Ik bestudeer hoe ontmoetingen door dans (de beleving van) andere lichamen affecteren en door deze lichamen geaffecteerd worden. Centraal zijn als disfunctioneel gepercipieerde lichamen (door beperking, ziekte, ouderdom, gewicht), waardoor (verkenning en beleving van) het lichaam als bron van plezier en creatie verdwijnt. Ik benader deze in generatieve termen en problematiseer benaderingen van beperking (leidend tot niet-(h)erkenning en exclusie). Theoretisch en overkoepelend beoog ik de conceptualisering van lichamen als velden van potentieel en beperking in dans. Socio-cultureel verkent en herschrijft het project individuele en collectieve belevingen van lichamelijk verschil in dans. Methodologisch verken ik toegang tot belichaamde kennis.               
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): prof. dr. Geert Van Hove, dr. Elisabeth De Schauwer, Christel Stalpaert
Onderzoekslijn: Disability Studies
Startdatum: oktober 2020

Listening to children in vulnerable situations: rethinking voice through intra-active pedagogical encounters
Doctorand(us/a): Silke Daelman
Korte omschrijving:  Het doel van dit proefschrift is om pedagogische concepten of fundamenten die bijdragen aan het denken rond stemmen en posities van kinderen in kwetsbare situaties in hedendaagse contexten van onderwijzen, opgroeien en onderzoek doen, te gaan concretiseren en illustreren. Dit in samenhang met onze eigen rollen, verantwoordelijkheden en ethiek in pedagogiek en onderzoek.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Prof. dr. Geert Van Hove, Prof. dr. Elisabeth De Schauwer
Onderzoekslijn: Disability Studies
Startdatum: 1 okt 2017

Ouderschapspraktijken en ervaringen in gezinnen van kinderen met en zonder een autismespectrumstoornis, cerebrale parese of downsyndroom: Een mixed-methods onderzoek                                                                            

Doctorand(us/a): Lana De Clercq
Omschrijving:  Vanuit een transactionele visie op ontwikkeling richt haar onderzoek zich op de wederzijdse invloeden van kind- en context factoren op de psychosociale ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis, cerebrale parese of downsyndroom. Meer specificiek beoogt het onderzoek ouderschapspraktijken en ervaringen binnen deze gezinnen, alsook de gedragsvariatie bij deze kinderen beter te begrijpen.                  
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): prof. dr. Sarah De Pauw
Onderzoekslijn: Ondersteuning van kinderen met een beperking en hun netwerk
Startdatum: februari 2017

De meerwaarde van temperament voor het beter begrijpen van diversiteit bij kinderen met Autismespectrumstoornis, Cerebrale Parese en Downsyndroom: Een meta-analytisch, comparatief en longitudinaal onderzoek                                                                           

Doctorand(us/a): Margo Dewitte
Omschrijving:  Dit project onderzoekt de meerwaarde van temperament, en de wisselwerking met opvoeding, om de grote diversiteit in beperking gerelateerde barrières (symptomen) en neurodivers potentieel (sterktes en veerkracht), als ook het sociaal-emotioneel functioneren bij drie prevalente ontwikkelingsproblematieken (Autisme Spectrum Stoornis, Cerebrale Parese, Down syndroom) te beschrijven en te voorspellen. Dit onderzoek omvat een multi-methode benadering: de meta-analytische en cross-sectionele studies ontrafelen syndroomspecifieke temperamentkenmerken, terwijl de longitudinale studie de interactie tussen temperament en opvoeding als transdiagnostische moderatoren test.         
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): prof. dr. Sarah De Pauw en prof dr. Petra Warreyn
Onderzoekslijn: Ondersteuning van kinderen met een beperking en hun netwerk
Startdatum: december 2021

Verbondenheid is belangrijk: een ecologische zoektocht doorheen het complexe landschap van schooluitval.

Doctorand(us/a): Lana Van Den Berghe
Omschrijving: Schooluitval is een grote bezorgdheid voor zowel onderzoek, beleid als maatschappij door de gevolgen voor alle betrokken actoren. Het kan worden gedefinieerd als een cumulatief en complex levenslang proces van schoolontbinding, gebaseerd op de connectie tussen factoren gelinkt aan het individu en de omgeving. Dit onderzoek omvat een praktijkgerichte benadering met als doel de preventie van schooluitval. Het wordt vormgegeven door het in kaart brengen van perspectieven op het proces van schooluitval, de motivationele factoren en de mogelijke strategieën tot ondersteuning, vanuit de visie van ondersteuners (vb. leerkrachten, sociaal werker, arbeidsconsultants, beleidsmakers, onderzoekers en studentenondersteuners) en studenten (met het risico op) schooluitval. De eerste fase vindt plaats in verschillende praktijken in Gent (vb. scholen, jeugdwerk, studentenondersteuning, overheidsorganisaties, arbeid en tewerkstelling), de tweede fase gaat door in het tweedekansonderwijs.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Prof.dr. Stijn Vandevelde (promotor), prof.dr. Sarah De Pauw (co-promotor)
Onderzoekslijn: Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen
Startdatum: 2018

Met mijn eigen ogen - Visuele beperking re-conceptualiseren door geleefde ervaringen

Doctorand(us/a): Jentel Van Havermaet
Omschrijving: Het kwalitatieve onderzoeksproject verkent de conceptualisering van visuele beperking, via een postmoderne en meervoudig gelaagde benadering die start bij de mensen zelf. Het doel is holistisch te begrijpen hoe visuele beperking een doorleefde, ervaringsgerichte en relationele invulling en betekenis krijgt. De studie bestaat uit vier delen: subjectieve insiderperspectieven, interafhankelijke relatie met de context en focus op toekomstoriëntaties en ouderschap.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Prof. Geert Van Hove (promotor) & prof. Elisabeth De Schauwer (copromotor)
Onderzoekslijn: Disability Studies
Startdatum: november 2020