Missie en visie

De vakgroep Orthopedagogiek staat voor kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs, gericht op het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen (en hun netwerk) in maatschappelijk kwetsbare situaties, met de bedoeling hun leefsituatie, kwaliteit van bestaan en maatschappelijke inclusie te verbeteren. We bereiden studenten voor op het beroep van (klinisch) orthopedagoog en om zelfstandig te kunnen functioneren in een veelheid aan contexten en situaties. Naast universitair onderwijs bieden we vorming, opleiding en lezingen aan rond actuele orthopedagogische vraagstukken en praktijkontwikkelingen.

Ons praktijkgericht en fundamenteel onderzoek, dat zowel gebruik maakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, wil bijdragen aan het optimaliseren van het orthopedagogisch handelen. Dit wetenschappelijk onderzoek richt zich bij uitstek op personen die het moeilijk hebben in onze hedendaagse samenleving of die dreigen uit de boot te vallen. Denk hierbij aan kinderen met een functiebeperking en hun recht op (inclusief) onderwijs en kwaliteitsvolle ondersteuning; jongeren met gedrags- of emotionele problemen of die een jeugddelict pleegden; (jong)volwassenen met een verslavingsprobleem die een andere richting willen inslaan in hun leven; volwassenen met een verstandelijke beperking die meer inspraak en participatie willen, …

We zijn ervan overtuigd dat orthopedagogisch handelen samen met alle betrokkenen (ouders, leerkrachten, hulpverleners, sociale diensten, …) vorm moet krijgen, rekening houdend met de krachten, mogelijkheden, kwetsbaarheden en ondersteuningsnoden van de centrale persoon. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de stem van de meest kwetsbaren in onze samenleving te versterken en om maatschappelijke structuren en het zorgbeleid kritisch in vraag te stellen.