Samenwerkingen

Vanuit de vakgroep Orthopedagogiek wordt er intensief samengewerkt met tal van partners in het ruime werkveld van de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking, gedrags- en emotionele stoornissen of een middelengerelateerde problematiek en hun omgeving. Een aantal daarvan worden hieronder apart vermeld gezien de historische en vaak structurele verbondenheid met de vakgroep.

Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS)

Het Centre for Children in Vulnerable Situations is een onderzoekscentrum gestoeld op de samenwerking tussen drie Belgische universiteiten: de Vakgroep Levensloop- en Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel, de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven. Het Centrum stelt zich als algemene doelstelling om het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren die zich in kwetsbare situaties bevinden in Zuiderse landen te bevorderen. Dit gebeurt voornamelijk via het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Concreet betekent dit dat vragen uit het praktijkveld als uitgangspunt worden genomen voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek én dat het gevoerde onderzoek ook terug "vertaald" wordt in concrete aanbevelingen voor praktijk en beleid. Naast onderzoek wil het Centre for Children in Vulnerable Situations ook zelf een aantal pilootprojecten uitbouwen waarin ondersteuning geboden wordt aan kinderen en jongeren die zich in kwetsbare situaties bevinden en aan hun ondersteuners.

Cursief vzw

De dienst Cursief vzw (voorheen BSH - Begeleiding voor Studenten met een Handicap) wil een volwaardige integratie in, en een deelname aan het hoger onderwijs realiseren voor studenten met een functiebeperking, met als einddoel een succesvol afstuderen. Naast zorg op maat ondersteunt Cursief ook onderwijsinstellingen in de uitbouw van een inclusief onderwijsbeleid. Ter bevordering van gelijke kansen treedt de dienst in dialoog met de student, de onderwijsinstelling én de studentenvoorzieningen. Cursief begeleidt studenten van de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas Gent en de Katholieke Hogeschool Sint Lieven.

Divergent

Divergent is een opleidings- en begeleidingscentrum voor volwassen werkzoekenden met een arbeidshandicap. Het UCBO wil zijn huidige opleidingen verder uitbouwen en afstemmen op de vraag van zowel cliënten als de arbeidsmarkt. Het centrum richt zich op zoveel mogelijk handicaps, maar bouwt daarnaast ook specifieke deskundigheid op om personen met een niet-aangeboren hersenletsel, met autisme, met een auditieve handicap of een psychische problematiek te begeleiden naar betaalde tewerkstelling.

Onze Nieuwe Toekomst (ONT)

Onze Nieuwe Toekomst is een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking die met hun beweging vooral willen laten zien dat ze mensen zijn met eigen mogelijkheden. Ze willen het onrecht bestrijden en hun mensenrechten verdedigen.

Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscentrum (OOBC) Nieuwe Vaart

Het OOBC Nieuwe Vaart richt zich tot kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsstoornissen, thuis of op school, al dan niet in combinatie met leerproblemen. Vanaf de leeftijd van 2 1/2 jaar tot 14 jaar kunnen kinderen voor korte of langere periode school lopen in de Kleuter- en Lagere School Buitengewoon Onderwijs. Vanaf de leeftijd van 18 maand tot 21 jaar kunnen kinderen begeleid worden in het Semi-internaat.

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen. Het gaat in de eerste plaats om een vereniging van en voor ouders. Ouders voor Inclusie wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun handicap.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Het SIHO engageert zich om met iedere instelling voor hoger onderwijs samen op weg te gaan naar de realisatie van inclusief hoger onderwijs. Ze kiezen ervoor om "bottom-up" en "in dialoog" met de studenten, instellingen en voorzieningen te werken. Daarom willen ze de expertise van iedere instelling voor hoger onderwijs in kaart brengen, op zoek gaan naar nieuwe expertise (binnen- en buitenland), expertise (wetenschappelijk) ondersteunen en die expertise ook beschikbaar stellen voor het volledige Vlaamse hoger onderwijslandschap. Aan het SIHO participeren de Hogeschool West-Vlaanderen, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Provinciale Hogeschool Limburg.