Geschiedenis

De geschiedenis van de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek gaat terug tot 1970, met de oprichting van het Seminarie voor Sociale en Gerechtelijke Jeugdbescherming. Toenmalig directeur-diensthoofd is Prof. dr. Gerda De Bock, titularis van de cursus ‘Wetgeving op de jeugdbescherming’. Zoals ook internationaal, vormt de studie van de jeugdbescherming aan de Universiteit Gent de motor voor de studie van het sociaal werk.

In 1974 wordt het Seminarie voor Sociale en Gerechtelijke Jeugdbescherming omgevormd tot Seminarie en Laboratorium voor Jeugdwelzijn en Volwassenenvorming. Deze omvorming gaat samen met de oprichting van de opleiding sociale agogiek, als een nieuwe opleiding in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Het onderzoek in deze opleiding omvat, naast de studie van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening, ook de studie van het welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk met jeugdigen en volwassenen en de samenlevingsopbouw. Na het emeritaat van Gerda De Bock in 1983, wordt dit nog verder uitgebouwd onder leiding van Prof. dr. Eugeen Verhellen en Prof. dr. Willy Faché.
In 1992 ontstaan de vakgroepen aan de Universiteit Gent. De Vakgroep voor Sociale, Culturele en Vrijetijdsagogiek vervangt dan het Seminarie en Laboratorium voor Jeugdwelzijn en Volwassenenvorming. Deze omvorming betekent ook de integratie van de opleiding sociale agogiek in de opleiding pedagogische wetenschappen.

Na het emeritaat van Willy Faché en Eugeen Verhellen wordt de Vakgroep Sociale, Culturele en Vrijetijdsagogiek geleid door Prof. dr. Maria De Bie en benoemd als de ‘Vakgroep Sociale Agogiek’ (Department of Social Welfare Studies). In 2004-2005 neemt deze vakgroep, in aansluiting met de invoering van de Bachelor-Masterstructuur, de verantwoordelijkheid voor de oprichting van een academische masteropleiding sociaal werk. De vakgroep bouwt deze masteropleiding uit in samenwerking met de professionele opleidingen sociaal werk van de Associatie Universiteit Gent (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen). De basis van de opleiding vormt het onderzoek in het sociaal werk, de sociale pedagogiek en de gezinspedagogiek.

In 2012-2013 breidt het onderzoek van de vakgroep uit met onderzoek in de interculturele pedagogiek en de historische pedagogiek. Vanaf 2015 vervoegt ook het onderzoek in de wijsgerige pedagogiek de vakgroep en krijgt de vakgroep haar huidige naam als Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Department of Social Work and Social Pedagogy).