Onderzoekers

Coördinatoren

Prof. dr. Yves Jorens

Yves Jorens is hoogleraar (Europees) sociaal recht en sociaal strafrecht aan de Universiteit Gent. Hij heeft al tal van grootschalige Europese projecten geleid rond Europese sociale zekerheid, arbeidskwesties van migrerende personen en vraagstukken die verband houden met sociale dumping en sociale fraude. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen omvatten de coördinatie van sociale zekerheid voor migrerende werknemers, detachering, grensoverschrijdende tewerkstelling, sociale dumping, de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en de tewerkstellingssituatie in de luchtvaartsector.

Professor Jorens is medeoprichter en directeur van LIISA en honorair hoogleraar aan de School of Sociology and Social Policy aan de Universiteit van Nottingham. Hij is eveneens directeur van IRIS|international research institute on social fraud, een kenniscentrum dat relevante informatie van regionaal, nationaal of internationaal belang verzamelt over sociale fraude in de breedste betekenis van het woord. IRIS vormt een uniek samenwerkingsplatform tussen de academische wereld enerzijds en de verschillende actoren die bij de strijd tegen sociale fraude betrokken zijn anderzijds. 

Prof. dr. Alexander De Becker

Alexander De Becker is professor en doctor in de Rechten op proefschrift (2006) met als titel 'Juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar'. Hij doceert onder meer 'Arbeidsrecht', ‘Sociaal overleg’, ‘Werken bij de overheid’ binnen de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en ‘Arbeidsrecht bij zorgorganisaties’ binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Zijn voornaamste onderzoeksdomein beslaat het recht van het overheidspersoneel in een sterk rechtsvergelijkende en internationale context. Daarnaast beschikt hij ook veel expertise in het administratief recht en arbeidsrecht in het algemeen.

Professor De Becker is medeoprichter en directeur van LIISA. Daarnaast heeft hij gedurende zeven jaar de leerstoel ‘De overheid als arbeidsorganisatie’ als Bijzonder Hoogleraar bezet aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden. Hij heeft tevens als gastonderzoeker onderzoek verricht aan verschillende universiteiten waaronder de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Wisconsin-Madison en het European University Institute in Firenze. 

Prof. dr. Glenn Rayp

Glenn Rayp is professor internationale economie aan de UGent en postdoctoraal onderzoeker bij UNU-CRIS. Zijn onderzoek spitst zich momenteel toe op de impact van internationale handel op de arbeidsmarktomstandigheden, de impact van regionale integratie en problemen bij het internationaal bestuur, in het bijzonder de inhoud van internationaal bestuur en de impact ervan op het bereiken van de SDG's

Hij is een gewezen lid van de Belgische Hoge Raad van Financiën en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Zijn publicaties verschenen onder andere in World Development, Oxford Economic Papers, Labour Economics, het Journal of Consumer Analysis, het Journal of Productivity Analysis en het Journal of Business History.

Prof. dr. Katia Levecque 

Katia Levecque is professor arbeidsrelaties en sociaal overleg aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent en een erkende bemiddelbaar in sociale aangelegenheden. Ze is een internationaal experte op vlak van werkgelegenheid, welzijn op het werk en mentale gezondheidOnzekere werkgelegenheid, psychosociale arbeidsvoorwaarden, duurzaam werk, onderhandeling en bemiddeling vindt ze bijzonder interessant.

Katia Levecque is eveneens directeur van ECOOM UGent, een kenniscentrum dat menselijk kapitaal in R&D&I monitort voor de Vlaamse Regering. Haar passie om mensen zich te laten ontplooien en te doen groeien is wat haar drijft in het leven. Net als goede koffie en een dagelijkse meditatiesessie... Oh, en hadden we al gezegd dat ze ook een gediplomeerd chocolatier is?

Senior onderzoekers

Prof. dr. Patrick Humblet

Patrick Humblet studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en behaalde zijn doctoraatstitel in 1993. In datzelfde jaar werd hij professor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UGent. Hij was eveneens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de Koninklijke Militaire School. Daarnaast bekleedde Patrick Humblet al tal van functies. Hij was voorzitter van de onderzoeksgroep Sociaal Recht, academisch secretaris-generaal van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, directeur van de rechtenbibliotheek en onderwijsdirecteur. Hij zetelde eveneens in de redactiecommissie van tal van prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften. Zijn academisch werk bestrijkt het arbeidsrecht, de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen, fundamentele rechten op het werk en rechtsgeschiedenis. Sinds 1 oktober 2020 is hij emeritus professor en legt hij zich toe op het schrijven van boeken.

Prof. dr. Inger De Wilde

Inger De Wilde behaalde haar master in de rechten aan de UGent (2001). Voor ze de onderzoeksgroep Politics & Public Governance aan de UAntwerpen vervoegde (2011), was ze lid van de Brusselse balie, voerde ze wetenschappelijk onderzoek uit als mandaatassistent arbeidsrecht aan de UGent en werkte ze als legal consultant. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het kruispunt van het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Op 6 juli 2016 behaalde Inger De Wilde haar doctoraatstitel met het proefschrift 'Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant'. Momenteel is ze als postdoc verbonden aan de Leerstoel 'Kenniscel Pensioenen' (UAntwerpen) en het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (UAntwerpen) en is ze gastprofessor aan de UGent en de UAntwerpen.

Prof. dr. Evelien Timbermont

Evelien Timbermont is gastprofessor aan de UGent en is eveneens actief als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze ook haar doctoraat heeft behaald met een proefschrift over de rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast heeft ze enige tijd gewerkt als advocaat gespecialiseerd in sociaal recht. Haar onderzoek spitst zich toe op de arbeidsverhoudingen in het onderwijs en besteedt aandacht aan het individuele en het collectieve arbeidsrecht. Daarnaast is ze sterk geïnteresseerd in de impact van grondrechten op de arbeidsverhouding en in het bijzonder in het concept van ideologisch georiënteerde ondernemingen ('Tendenzbetrieb' of 'entreprise de tendance').

Prof. dr. Filip Van Overmeiren

Filip Van Overmeiren is sinds 2018 gastprofessor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, in combinatie met een gasthoogleraarschap aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij een vak grensoverschrijdende tewerkstelling doceert. Professor Van Overmeiren kan niet enkel buigen op zijn academische ervaring, maar staat ook met beide voeten in het werkveld als directeur van Deloitte Global Employer Services. Ook daar spitst hij zich toe op internationale tewerkstelling en specialiseert hij zich in internationale sociale zekerheid. Daarnaast is hij lid van de stuurgroep MoveS (Free Movement of Workers and Social Security Coordination), een expertennetwerk dat door de Europese Commissie gefinancierd wordt. Hij spreekt regelmatig op nationale en internationale conferenties en beschikt over een breed netwerk binnen de nationale en Europese instellingen.

Dr. Alessandro Nato

Alessandro Nato is postdoctoraal assistent-professor aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent en was eerder postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de LUISS Guido Carli Universiteit in Rome. Hij is gepromoveerd in burgerlijk recht, vennootschapsrecht en internationaal recht aan de Universiteit van Genua. Zijn onderzoeksinteresses bestrijken het sociaal burgerschap in de EU, het sociaal recht, de rechtsstaat en het EU-recht.

Onderzoekers

Flore Claus

Flore Claus studeerde in 2020 af met een thesis over duaal leren en de mogelijke uitbreiding van die unieke leerkans naar levenslang leren. In haar doctoraat spitst ze zich toe op het recht op levenslang leren en de vertaling hiervan naar het bestaande Belgische arbeidsrecht.

Isabo Heirbaut

Sinds 1 oktober 2018 is Isabo Heirbaut actief als assistent van prof. dr. De Becker. Ze schrijft een doctoraat over het welzijn op het werk van overheidspersoneel. Hiervoor werkte ze als juridisch medewerker gespecialiseerd in sociaal recht.

Lissa Nissen

Lissa Nissen is sinds oktober 2019 doctoraatsonderzoeker aan de UGent onder het promotorschap van prof. De Becker. Haar proefschrift heeft betrekking op de rechtspositie van het personeel van de functioneel gedecentraliseerde overheidsentiteiten in België. Het voornaamste kenmerk van deze entiteiten is de toegekende autonomie om een bepaald algemeen belang te behartigen of een bepaalde openbare dienst te verlenen. De graad van toegekende autonomie kan echter sterk verschillen. De impact hiervan op de rechtspositie van het personeel vormt het onderwerp van haar doctoraat. Het is de bedoeling om na te gaan in welke mate de autonomie en de daaraan gekoppelde rechtsvorm een invloed hebben op de aard van de tewerkstelling en de toepasselijkheid van bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke regelgeving.

Voor een ruimer perspectief zal een rechtsvergelijkende studie worden uitgevoerd met Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het uiteindelijke doel van het doctoraatsonderzoek is om na te gaan in welke mate het bestaande rechtstheoretische kader kan worden behouden en welke mogelijkheden er kunnen worden uitgewerkt voor een coherenter tewerkstellingskader bij functionele decentralisatie. Naast haar doctoraatsonderzoek werkt Lissa Nissen als onbezoldigd wetenschappelijk medewerker bij de VUB mee aan wetenschappelijke artikelen in het domein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.

Lien Valcke

Lien Valcke is sinds 2012 verbonden aan het Departement Sociaal Recht, eerst als wetenschappelijk onderzoeker en momenteel als assistent van professor Jorens, onder wiens leiding ze een doctoraatsproefschrift schrijft over mentaal welzijn in de luchtvaartsector bij zowel piloten als cabinepersoneel. Het betreft een multidisciplinair doctoraat waarin zowel aandacht is voor de juridische als voor de (arbeids)psychologische dimensie van de problematiek.

Lien Valcke onderzoekt trends in atypische tewerkstelling binnen deze sector en deed onderzoek naar de arbeidsomstandigheden binnen de lockdowncontext en de gevolgen voor het mentaal welzijn van het personeel. Daarnaast doet ze onderzoek naar de werking van en de nood aan transnationale vakbonden. Bovendien ging ze na welke betekenis die laatste nog konden vervullen binnen de unieke context van de COVID-19-pandemie.