Onderzoeksdomeinen en publicaties

Zelfstandig Academisch Personeel

NaamOnderzoeksdomeinenPublicaties
Tom Balthazar Medisch en gezondheidsrecht bibliografie
Charlotte Colman

Drug(beleid) - drugs en criminaliteit - samenwerking justitie en hulpverlening-desistance-recovery

bibliografie
Marc Cools

Private veiligheid: fenomenen en handhaving - publieke en private veiligheids- en inlichtingendiensten - management

bibliografie
Wendy De Bondt

Materieel strafrecht - Europees & internationaal strafrecht - strafrechtelijke samenwerking - definities van strafbare gedragingen

bibliografie
Tom Decorte

Drugs - drugsbeleid - drugmarkten - epidemiologie - gevangenisonderzoek - 'green criminology' - onderzoeksmethoden - criminaliseringsprocessen - etnische minderheden - prostitutie - zedendelicten - lokale monitoring

bibliografie
Marc De Vos (Europees) arbeidsrecht bibliografie
Wim Hardyns Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek - Veiligheid, preventie en politie - Methodologie en onderzoekstechnologie van de sociale wetenschappen bibliografie
Patrick Humblet Sociaal recht - arbeidsrecht bibliografie
Jelle Janssens Post-conflict policing - Security sector reform - Plural policing - Security studies bibliografie
Yves Jorens Internationaal recht - Europees recht en ontwikkelingsrecht - Sociaal recht - Straf(proces)recht bibliografie
Lieven Pauwels

Oorzaken van (jeugd)criminaliteit - Stedelijke veiligheidsproblematiek - Problematische jeugdgroepen - Onveiligheidsbeleving - Sociale cohesie - Data-analyse - Kwantitatieve methoden

bibliografie
Kristiaan Thienpont Biologische antropologie bibliografie
Philip Traest Strafrecht - strafprocesrecht bibliografie
Tom Vander Beken Straf(proces)recht - Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek - Straf en strafrechtsbedeling bibliografie
Freya Vander Laenen

Sociale en welzijnsaspecten van de criminologie en de strafrechtsbedeling - kwetsbare groepen in de strafrechtsbedeling - forensische geestelijke gezondheidszorg - drugbeleid (aanbodzijde)

bibliografie
Willy Van Eeckhoutte Socialezekerheidsrecht - arbeidsrecht bibliografie
Antoinette Verhage Financieel-economische criminaliteit - Politiestudies - Radicalisering - Kwalitatieve onderzoeksmethoden - Openbaar ministerie bibliografie
An Vermeersch Sportrecht - Europees recht

 

bibliografie
Gert Vermeulen

Justitie en binnenlandse zaken in de EU - (internationaal en Europees) straf(proces)recht en strafrechtelijk beleid - (internationaal en Europees) beleid inzake mensenhandel - seksuele uitbuiting - prostitutie - detentie/strafuitvoering -  georganiseerde criminaliteit - corruptie - terrorisme - drugs - witwassen - racisme/xenofobie - discriminatie - mensenrechten - privacy - gegevensbescherming

bibliografie

Assisterend Academisch Personeel

NaamOnderzoeksdomeinenPublicaties
Philippe Culliford Sociaal recht bibliografie
Nicholas De Nil bibliografie
Ben Heylen Racisme - Pluralisme - Criminologische theorie - Onderzoeksmethoden en –strategieën bibliografie
Wim Lammens - bibliografie
Elisabeth Matthys - bibliografie
Jannie Noppe Radicalisering en gewelddadig extremisme bibliografie
Veerle Pashley bibliografie
Olga Petintseva Specifieke aanpak en behandeling van jeugddelinquenten en problematische jongeren bibiografie
Isabel Plets - bibliografie
Ligeia Quackelbeen Fundamentele rechten en vrijheden - Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht - Straf(proces)recht bibliografie
Gaëtane Snoeck bibliografie
Sylvie Tack Medisch en gezondheidsrecht bibliografie
Laurens van Puyenbroeck Procedurele minimumrechten - justitiële samenwerking in de EU - bijstand advocaat bij politieverhoor bibliografie

Wetenschappelijk Personeel

NaamOnderzoeksdomeinenPublicaties
Charlotte De Kock bibliografie
Cedric De Koker Straf(proces)recht bibliografie
Sabine De Moor Criminologie bibliografie
Sofie Depauw Internationaal recht - Europees recht en ontwikkelingsrecht - Straf(proces)recht - Rechtsvergelijking bibliografie
Rebecca Deruiter bibliografie
Vincent Eechaudt Internationale samenwerking in strafzaken – EU beleid m.b.t. justitie en binnenlandse zaken – EU informatie-uitwisseling tussen rechtshandhavingsautoriteiten - EU asielbeleid – detentie/strafuitvoering – mensenrechten – dataprotectie – globalisering en criminaliteit bibliografie
Louis Favril Criminologie - Klinische psychologie - Forensische psychologie bibliografie
Anouk Mertens bibliografie
Mafalda Pardal bibliografie
Els Schipaanboord bibliografie
Christophe Vandeviver Omgevingscriminologie - dadermobiliteit - kwantitatieve onderzoeksmethodologie bibliografie
Sofie Van Roeyen bibliografie
Lien Valcke bibliografie
Marieke Vlaemynck Criminologie - Jeugdcriminologie en criminologie van de levensloop bibliografie
Ciska Wittouck Forensische psychologie bibliografie

Externen

NaamOnderzoeksdomeinenPublicaties
Michael Coucheir bibliografie
Inger De Wilde bibliografie
Bike De Wolf bibliografie
Harald Haelterman (Situational) Crime Prevention - Security Studies - Corruption - Organised Crime bibliografie
Liesbeth Vandam bibliografie
Filip Van Overmeiren bibliografie