Onderzoeksdomeinen en publicaties

Zelfstandig Academisch Personeel

Naam Onderzoeksdomeinen Publicaties
Tom Balthazar Medisch en gezondheidsrecht bibliografie
Charlotte Colman

Drug(beleid) - drugs en criminaliteit - samenwerking justitie en hulpverlening-desistance-recovery

bibliografie
Marc Cools

Private veiligheid: fenomenen en handhaving - publieke en private veiligheids- en inlichtingendiensten - management

bibliografie
Wendy De Bondt

Materieel strafrecht - Europees & internationaal strafrecht - strafrechtelijke samenwerking - definities van strafbare gedragingen

bibliografie
Tom Decorte

Drugs - drugsbeleid - drugmarkten - epidemiologie - gevangenisonderzoek - 'green criminology' - onderzoeksmethoden - criminaliseringsprocessen - etnische minderheden - prostitutie - zedendelicten - lokale monitoring

bibliografie
Marc De Vos (Europees) arbeidsrecht bibliografie
Wim Hardyns Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek - Veiligheid, preventie en politie - Methodologie en onderzoekstechnologie van de sociale wetenschappen bibliografie
Patrick Humblet Sociaal recht - arbeidsrecht bibliografie
Jelle Janssens Post-conflict policing - Security sector reform - Plural policing - Security studies bibliografie
Yves Jorens Internationaal recht - Europees recht en ontwikkelingsrecht - Sociaal recht - Straf(proces)recht bibliografie
Lieven Pauwels

Oorzaken van (jeugd)criminaliteit - Stedelijke veiligheidsproblematiek - Problematische jeugdgroepen - Onveiligheidsbeleving - Sociale cohesie - Data-analyse - Kwantitatieve methoden

bibliografie
Kristiaan Thienpont Biologische antropologie bibliografie
Philip Traest Strafrecht - strafprocesrecht bibliografie
Tom Vander Beken Straf(proces)recht - Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek - Straf en strafrechtsbedeling bibliografie
Freya Vander Laenen

Sociale en welzijnsaspecten van de criminologie en de strafrechtsbedeling - kwetsbare groepen in de strafrechtsbedeling - forensische geestelijke gezondheidszorg - drugbeleid (aanbodzijde)

bibliografie
Willy Van Eeckhoutte Socialezekerheidsrecht - arbeidsrecht bibliografie
Antoinette Verhage Financieel-economische criminaliteit - Politiestudies - Radicalisering - Kwalitatieve onderzoeksmethoden - Openbaar ministerie bibliografie
An Vermeersch Sportrecht - Europees recht

 

bibliografie
Gert Vermeulen

Justitie en binnenlandse zaken in de EU - (internationaal en Europees) straf(proces)recht en strafrechtelijk beleid - (internationaal en Europees) beleid inzake mensenhandel - seksuele uitbuiting - prostitutie - detentie/strafuitvoering -  georganiseerde criminaliteit - corruptie - terrorisme - drugs - witwassen - racisme/xenofobie - discriminatie - mensenrechten - privacy - gegevensbescherming

bibliografie

Assisterend Academisch Personeel

Naam Onderzoeksdomeinen Publicaties
Philippe Culliford Sociaal recht bibliografie
Nicholas De Nil bibliografie
Ben Heylen Racisme - Pluralisme - Criminologische theorie - Onderzoeksmethoden en –strategieën bibliografie
Wim Lammens - bibliografie
Elisabeth Matthys - bibliografie
Jannie Noppe Radicalisering en gewelddadig extremisme bibliografie
Veerle Pashley bibliografie
Olga Petintseva Specifieke aanpak en behandeling van jeugddelinquenten en problematische jongeren bibiografie
Isabel Plets - bibliografie
Ligeia Quackelbeen Fundamentele rechten en vrijheden - Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht - Straf(proces)recht bibliografie
Gaëtane Snoeck bibliografie
Sylvie Tack Medisch en gezondheidsrecht bibliografie
Laurens van Puyenbroeck Procedurele minimumrechten - justitiële samenwerking in de EU - bijstand advocaat bij politieverhoor bibliografie

Wetenschappelijk Personeel

Naam Onderzoeksdomeinen Publicaties
Charlotte De Kock bibliografie
Cedric De Koker Straf(proces)recht bibliografie
Sabine De Moor Criminologie bibliografie
Sofie Depauw Internationaal recht - Europees recht en ontwikkelingsrecht - Straf(proces)recht - Rechtsvergelijking bibliografie
Rebecca Deruiter bibliografie
Vincent Eechaudt Internationale samenwerking in strafzaken – EU beleid m.b.t. justitie en binnenlandse zaken – EU informatie-uitwisseling tussen rechtshandhavingsautoriteiten - EU asielbeleid – detentie/strafuitvoering – mensenrechten – dataprotectie – globalisering en criminaliteit bibliografie
Louis Favril Criminologie - Klinische psychologie - Forensische psychologie bibliografie
Anouk Mertens bibliografie
Mafalda Pardal bibliografie
Els Schipaanboord bibliografie
Christophe Vandeviver Omgevingscriminologie - dadermobiliteit - kwantitatieve onderzoeksmethodologie bibliografie
Sofie Van Roeyen bibliografie
Lien Valcke bibliografie
Marieke Vlaemynck Criminologie - Jeugdcriminologie en criminologie van de levensloop bibliografie
Ciska Wittouck Forensische psychologie bibliografie

Externen

Naam Onderzoeksdomeinen Publicaties
Michael Coucheir bibliografie
Inger De Wilde bibliografie
Bike De Wolf bibliografie
Harald Haelterman (Situational) Crime Prevention - Security Studies - Corruption - Organised Crime bibliografie
Liesbeth Vandam bibliografie
Filip Van Overmeiren bibliografie