Voorbeelden stageopdrachten

POLITIE SOCIAAL ONDERZOEK & BELEID JUSTITIE

POLITIE

Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage bij een lokale politiezone

Activiteiten: participerende observatie bij de dagelijkse werking van de lokale politie en de werking van de politie toegespitst op het gebied van cameratechnologie. Deelname aan bepaalde acties, toezichts- en interventieopdrachten, briefings, debriefings en relevante vergaderingen.

Stageopdracht: “Technologische nieuwigheden die het politiewerk kunnen ondersteunen en vergemakkelijken, toegespitst op cameratechnologie”. Concreet wordt verwezen naar technieken zoals: ANPR, Intelligente camera's, gezichtsherkenning, dashboard camera's, body camera's, camerabewaking in politiecellen, het gebruik van drones, ...

De stagiair voert een literatuuronderzoek uit met betrekking tot dit onderwerp. Hij/zij maakte een studie van de technologieën die reeds toegepast worden in het buitenland met aandacht voor de respectievelijke pro's en contra’s. Vervolgens bekijkt de stagiair welke technologieën beschikbaar zijn in het Belgische politielandschap en bespreekt hij/zij concreet welke toepassingen in de politiezone aanwezig. De stagiair onderzoekt wat de noden en behoeften op het terrein zijn en bespreekt welke technologieën relevant kunnen zijn voor de lokale politiezone. Indien de mogelijkheid bestaat kan dit onderwerp nog uitgebreid worden naar andere technologische hulpmiddelen zoals: mobile office, mobile fingerprint device, e.d.

Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage bij een centrale directie van de federale politie

Stageopdracht: Kwalitatief beschrijvend onderzoek over de inzet van minderjarigen bij het plegen van diefstallen door rondtrekkende dadergroepen door:

 • Analyse van gerechtelijke dossiers voor een tactische beeldvorming;
 • Literatuurstudie over het fenomeen;
 • Analyse van goede praktijken (nationaal, internationaal);
 • Analyse wetgevend kader (nationaal, internationaal);
 • Formuleren concrete aanbevelingen.

SOCIAAL

Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage in de forensische psychiatrie

 • Inzicht verwerven omtrent werking en organisatie van de instelling:
  • De invalshoek: risk-need-responsivity;
  • Verschillende afdelingen van het forensisch zorgcircuit.
 • Inzicht verwerven omtrent werking/opstelling multidisciplinair team:
  • Toepassen en interpretatie van invalshoek door team zelf;
  • Toenadering patiënten.
 • Het observeren van de therapieën/behandeling:
  • De soorten therapieën;
  • Effectiviteit;
  • Benadering criminogene factoren;
  • Bevragen van patiënten;
  • Ervaring van gevolgde therapieën;
  • Effectiviteit van de behandeling;
  • Persoonlijke mening omtrent therapieën/behandeling.
 • Risicotaxatie – instrumenten:
  • Risicotaxatie - schalen;
  • Cliëntenprofiel;
  • Medium Risk;
  • Meetinstrumenten;
  • Nieuwe ontwikkelingen omtrent de instrumenten;
  • Aandachtspunten/factoren bij bepaling van het recidiverisico;
  • Verhouding therapieën en risicotaxatie.

ONDERZOEK & BELEID

Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage bij de cel geweld van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Activiteiten:

 • leren kennen van de dagelijkse werking door het bijwonen en verslag opmaken van verschillende vergaderingen over de relevante onderwerpen binnen de cel geweld (seksueel geweld, partnergeweld, provinciale coördinatoren geweld, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken...);
 • bijwonen en verslag opmaken van interessant colloquia over de relevante onderwerpen binnen de cel geweld;
 • de gevraagde hulp bieden bij het opmaken van het nieuwe Nationaal actieplan voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld en het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld;
 • helpen bij het organiseren van (eventuele) persconferenties/campagnes/evenementen. Elke stagiaire dient ook een inhoudelijk advies op te stellen. Zij kunnen kiezen tussen volgende onderwerpen: specifieke aandacht binnen OCMW's over partnergeweld - precedentenonderzoek bij zelfmoord - Rol van de psychiater als gerechtsdeskundige bij psychisch geweld en wettelijke basis - Salduzwetgeving bij intrafamiliaal geweld - Psychotraumatische hulpverlening bij seksueel geweld (n.a.m. het TEJO-project).

JUSTITIE

Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage bij een bemiddelingsdienst

Activiteiten:

 1. Meevolgen en bijwonen van de bemiddelingspraktijk:
 • observeren tijdens huisbezoeken en gevangenisbezoeken;
 • reflecteren over de gesprekken samen met de bemiddelaar;
 • algemene opvolging van de bemiddelingsdossiers;
 • Meevolgen/bijwonen van allerlei intern structureel overleg (werkgroepen) en extern structureel overleg met samenwerkingspartners (stuurgroep en begeleidingsteams).
 • Meevolgen/bijwonen van infosessies en sensibiliseringsmomenten.
 • Stageopdracht: reflecteren over de 10-jarige wetgeving op slachtoffer-dader bemiddeling, wet van 22juni 2005. Onder meer a.d.h.v. het afnemen van enquêtes bij stakeholders (alle diensten die een invloed (kunnen) hebben op de organisatie) omtrent de impact van de wet bij de doorverwijzers- en rechtsonderhorigen.

  Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage in een gevangenis

  Activiteiten:

  • Verschillende diensten in de gevangenis leren kennen (observeren);
  • Eventuele vergaderingen, besprekingen,.. bijwonen;
  • Commissie ter Bescherming van de Maatschappij: zitting bijwonen en eventueel dossiers voorbereiden;
  • Ondersteuning bij de digitalisering van dossiers (+/- 30 min. per dag).

  Stageopdracht: “Onderzoek over de geïnterneerdenwerking (overbrenging van gevangenis naar Forensisch Psychiatrisch Centrum)”
  De stagiair zoekt via literatuurstudie en via methoden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek het antwoord op volgende vragen:

  • Hoe verloopt de toeleiding van de geïnterneerden naar het FPC?
  • Waar situeren zorgequipes zich nu (overgebracht naar FPC of blijven ze in de gevangenis) en wat is precies hun rol?
  • Impact van de capaciteitswijziging: Zal justitie sneller iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren met het idee in het achterhoofd dat er nu meer plaats beschikbaar is?
  • Welke vergelijking is mogelijk met Nederland?

  De stagiair tracht daarbij te vertrekken vanuit 3 perspectieven: vanuit de gevangenis, vanuit het FPC en vanuit het standpunt van de geïnterneerden zelf.

  Voorbeeld van een stageplan n.a.v. een stage op het jeugdparket

  • Dossiermatig: Inzicht krijgen in de afhandelingsmodaliteiten van het jeugdparket en het parketbeleid op zich, drugdossiers minderjarigen inkijken, bespreken en adviezen formuleren, overlegmomenten met parketmagistraten bijwonen, overlegmomenten in het teken van project Clean Up, overleg jeugdrechter en consulenten bijwonen.
  • Leren kennen: Zicht krijgen op de samenwerkingsactoren waarmee een parketcriminoloog contacten onderhoudt: jeugdparketmagistraten, jeugdrechtbank, sociale dienst van de jeugdrechtbank, hulpverleningsdiensten, drughulpverlening programma Clean Up. Het project Clean Up in al zijn facetten leren kennen (historiek, actoren, lokale afspraken, good practice, rol en takenpakket van een parketcriminoloog, provinciale implementatie van Clean Up).
  • Beleidsmatig: Beslissingen in een dossier kunnen kaderen in het beleid, bijwonen werk- en stuurgroep Clean Up, bijwonen van vergadering met externe actoren (parajustitieel).
  • Bijwonen van zittingen jeugd: Correctionele en burgerlijke zaken (familierechtbank) en een bezoek brengen aan de verschillende diensten waarmee het jeugdparket samenwerkt (Kampas, Clean Up, Oranjehuis, Kompas vzw, …)
  • 1 dag per week observatiestage lopen bij een collega parketcriminoloog met de focus op spijbelen en dossiers rond kindermishandeling.