Attestering

Studenten met een functiebeperking kunnen aanspraak maken op redelijke aanpassingen indien zij een medisch, psychologisch, orthopedagogisch of logopedisch (onderzoeks)verslag kunnen voorleggen dat voldoet aan de eisen van de VLOR.

Er is sprake van een functiebeperking wanneer er langdurige of blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties. 'Langdurig' impliceert dat er minstens 12 maanden uitval is geweest en/of dat er in de toekomst een uitval van 12 maanden verwacht wordt.

Volgende documenten voldoen als verslag voor alle functiebeperkingen:

 • een bewijs van inschrijving bij het VAPH
 • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal Personen met een handicap

Per functiebeperking zijn er vaak nog andere documenten die eveneens geldig zijn:

Motorische beperking

Auditieve beperking

Visuele beperking

Chronische ziekte

Psychiatrische functiebeperking

Leerstoornis: dyslexie/dyscalculie

 • een verslag van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Centrum voor Ambulante revalidatie (CAR)
 • een verslag van een logopedist, centrum voor psychodiagnostiek ... dat voldoet aan de criteria van de Vlaamse Onderwijsraad:
  • De documentatie toont aan dat de diagnostische criteria - ernst, hardnekkigheid en exclusie - werden onderzocht en geeft weer op welke grond deze al dan niet werden weerhouden. Een aanvangsbilan wordt daarom niet aanvaard.
  • Er zijn geen vereisten m.b.t. de recentheid van de diagnose of het verslag.

Autismespectrumstoornis (ASS)

 • een uitgebreid onderzoeksverslag opgemaakt door een gespecialiseerd multidisciplinair team zoals Referentiecentrum Autisme, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) …
 • een attesteringsbundel voor studenten met ASS, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (AD(H)D)

 • een diagnostisch verslag van een gespecialiseerd(e) behandelaar of (multidisciplinair) team
 • een attesteringsbundel voor studenten met AD(H)D, in te vullen door de (behandelende) psychiater, neuroloog, neuropediater, een erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

Ticstoornissen

Ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsstotteren

Overige functiebeperking