Vlaams opleidingsverlof (systeem vanaf 2019-2020)

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling sinds academiejaar 2019-2020

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan of de door jou gekozen opleiding 'in principe' (je dient nog aan andere voorwaarden te voldoen) in aanmerking komt.

Alle bacheloropleidingen, masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma's komen in aanmerking voor VOV indien

 • Dit je eerste bachelordiploma is in geval van inschrijving voor een bachelor
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een master
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma dat leidt naar een master
 • OF De opleiding voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het beoordelingssysteem : neem in dit geval contact op met (het is niet de UGent die hierover oordeelt).

De educatieve masteropleidingen komen sowieso in aanmerking, d.w.z. zonder bovenvermelde voorwaarde van eerste masterdiploma.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je ook nagaan of de door jou gekozen permanente vorming of postgraduaatsopleiding in aanmerking komt.

De doctoraatsopleiding komt niet in aanmerking voor VOV.

Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract; examencontract is uitgesloten), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.

Opgelet: als werknemer/student dien je zelf na te gaan of je voldoet aan àlle voorwaarden voor VOV.
Bij vragen of twijfel of je in jouw specifieke situatie in aanmerking komt voor VOV voor een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank: neem vooraleer in te schrijven contact op met !

De UGent kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien na inschrijving blijkt dat je niet in aanmerking komt.

Attesten

Contacteer vóór de start van je opleiding je Facultaire Studentenadministratie (FSA) en zeg dat je zal gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Werkwijze inschrijvingsattest

Voor een geldig inschrijvingsattest t.b.v. VOV volg volgende werkwijze:

 1. Opleiding waarvoor je centraal bent ingeschreven:

  Download het standaard inschrijvingsbewijs via Oasis (of vraag aan je FSA om dit te doen).

  Opgelet: het aantal studiepunten staat pas op het inschrijvingsattest nadat je curriculum is goedgekeurd (in geval van PEV speelt dit geen rol).

  Op dit standaard inschrijvingsbewijs ontbreken echter - enkel in geval van inschrijving voor een permanente vorming - een aantal gegevens om te voldoen aan het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV:

  • aantal contacturen, indien van toepassing per module (permanente vormingen maken immers geen gebruik van studiepunten)
  • begin- en einddatum permanente vorming (permanente vormingen volgen niet noodzakelijk begin- en einddatum van het academiejaar)
  • datum examen als dat na de einddatum plaatsvindt

  De FSA zal een bijlage aanmaken met bovenvermelde ontbrekende gegevens en bij het standaard inschrijvingsbewijs voegen, ofwel op papier ofwel elektronisch.

  In alle andere gevallen voldoet het standaard inschrijvingsbewijs aan de bepalingen inschrijvingsattest t.b.v. VOV.

 2. Opleiding waarvoor je bent ingeschreven via de faculteit (en niet centraal):

  Voor sommige permanente vormingen dien je in te schrijven via de faculteit (en niet centraal). Voor deze opleidingen kan geen standaard-inschrijvingsbewijs gedownload worden uit Oasis en kan bovenstaande werkwijze dus niet gevolgd worden.

  Neem voor een inschrijvingsbewijs dat voldoet aan de bepalingen voor het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV contact op met de verantwoordelijke van de permanente vorming in de faculteit.

 3. Deadline bezorgen inschrijvingsattest aan werkgever


  Bezorg je inschrijvingsattest mét o.a. vermelding van het aantal studiepunten (uitz: PEV) aan je werkgever ten laatste op 31 december van het lopende academiejaar (de oorspronkelijke deadline van 31 oktober werd versoepeld door de overheid) of 15 dagen na inschrijving ingeval je opleiding start nà de start van het academiejaar (kan het geval zijn voor PGOP of PEV).

  Indien het aantal studiepunten nog niet vermeld staat op je inschrijvingsattest omdat je curriculum nog niet is goedgekeurd, kan je eerst een inschrijvingsattest zonder vermelding van studiepunten bezorgen aan je werkgever om aan te geven dat je zal gebruik maken van VOV en van zodra je curriculum is goedgekeurd hem/haar een nieuw inschrijvingsattest mét vermelding van studiepunten bezorgen (= versoepeling van werkwijze door de Vlaamse overheid).

Werkwijze attesten van nauwgezetheid en deelname examens

Er worden géén papieren attesten afgeleverd noch dienen ze gedownload worden.

Bacheloropleiding, masteropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma: de uitwisseling van gegevens en deelname examens gebeurt 'automatisch' via de databank hoger onderwijs.

Postgraduaatsopleiding: de gegevens i.v.m. deelname examens worden digitaal doorgegeven aan de Vlaamse overheid.

Permanente vorming: de gegevens i.v.m. aanwezigheidsuren en deelname examens worden digitaal doorgegeven aan de Vlaamse overheid.

ODB-registratienummer

Hoewel het standaard inschrijvingsbewijs - eventueel met bijlage (zie boven) - wettelijk voldoet aan de bepalingen voor het inschrijvingsattest t.b.v. VOV, schrijf je best ten behoeve van o.a. je werkgever zelf nog het 'registratienummer in de opleidingsdatabank' (= ODB-registratienummer) op dit inschrijvingsbewijs.
De UGent kan dit ODB-registratienummer niet opladen vanuit de Oasis-databank en dus geen inschrijvingsattesten afleveren met dit ODB-registratienummer erop.

Je vindt dit ODB-registratienummer in de Opleidingsdatabank .

Om je opleiding makkelijker terug te vinden via het zoekscherm in de opleidingsdatabank kopieer je de exacte titel uit de studiegids en plakt deze in het zoekscherm.

Uitzondering: alle schakelprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'schakelprogramma' en alle voorbereidingsprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'voorbereidingsprogramma'.
De schakelprogramma's van de UGent hebben als ODB-registratienummer ODB-X00045. De voorbereidingsprogramma's ODB-X00391.

Educatief verlof Brussels - en Waals gewest

Opgelet: het Brussels en Waals gewest volgen nog de oude regeling van 'Educatief verlof'.

Indien je werkt in het Brussels of Waals gewest (en niet in Vlaanderen), dien je volgende werkwijze te volgen:

Brussels gewest

Waals gewest

Ga dus eerst en vooral na of de opleiding die je wil volgen aan de UGent erkend is voor Brussels - of Waals Educatief Verlof. De meeste opleidingen aan de UGent hebben echter GEEN aanvraag ingediend om erkend te worden voor Brussels - of Waals Educatief verlof voor academiejaar 2019-2020.

Bij twijfel neem contact op met je Facultaire Studentenadministratie (FSA) of de contactpersoon van de opleiding.

Indien je opleiding (uitzonderlijk) toch in aanmerking komt, neem dan ook met hen contact op voor de nodige attesten (o.a. inschrijvingsattest geldig voor 'Vlaams opleidingsverlof' is niet geldig voor 'Educatief verlof'!).

Contact