Vlaams opleidingsverlof (systeem vanaf 2019-2020)

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling vanaf academiejaar 2019-2020:

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan of de door jou gekozen opleiding 'in principe' (je dient nog aan andere voorwaarden te voldoen) in aanmerking komt.

Alle bacheloropleidingen, masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma's komen in aanmerking voor VOV indien

 • Dit je eerste bachelordiploma is in geval van inschrijving voor een bachelor
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een master
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma dat leidt naar een master
 • OF De opleiding voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het beoordelingssysteem. : neem in dit geval contact op met (het is niet de UGent die hierover oordeelt).

De educatieve masteropleidingen komen sowieso in aanmerking, d.w.z. zonder bovenvermelde voorwaarde van eerste masterdiploma.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je ook nagaan of de door jou gekozen permanente vorming of postgraduaatsopleiding in aanmerking komt. Opgelet: deze Opleidingsdatabank is nu nog niet volledig wat betreft permanente vormingen, postgraduaatsopleidingen en educatieve master (dd 21/10/2019).

Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract; examencontract is uitgesloten), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.

Opgelet: als werknemer/student dien je zelf na te gaan of je voldoet aan àlle voorwaarden voor VOV.
Bij vragen of twijfel of je in jouw specifieke situatie in aanmerking komt voor VOV voor een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank: neem vooraleer in te schrijven contact op met !

De UGent kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien na inschrijving blijkt dat je niet in aanmerking komt.

Attesten

Contacteer v'o'or de start van je opleiding je Facultaire Studentenadministratie (FSA) en zeg dat je zal gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Werkwijze inschrijvingsattest

Voor een geldig inschrijvingsattest t.b.v. VOV volg volgende werkwijze:

 1. Opleiding waarvoor je centraal bent ingeschreven:

  Download het standaard inschrijvingsbewijs via Oasis of vraag aan je FSA om dit te doen.

  Opgelet: het correcte inschrijvingsbewijs kan uiteraard enkel gedownload worden nadat het curriculum is goedgekeurd opdat het aantal studiepunten zou vermeld worden (in geval van PEV speelt dit geen rol).

  Op dit standaard inschrijvingsbewijs ontbreken echter - enkel in geval van inschrijving voor een permanente vorming - een aantal gegevens om te voldoen aan het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV:

  • aantal contacturen, indien van toepassing per module (permanente vormingen maken immers geen gebruik van studiepunten)
  • begin- en einddatum permanente vorming (permanente vormingen volgen niet noodzakelijk begin- en einddatum van het academiejaar)
  • datum examen als dat na de einddatum plaatsvindt

  De FSA zal een bijlage aanmaken met bovenvermelde ontbrekende gegevens en bij het standaard inschrijvingsbewijs voegen, ofwel op papier ofwel elektronisch.

  In alle andere gevallen voldoet het standaard inschrijvingsbewijs aan de bepalingen inschrijvingsattest t.b.v. VOV.

 2. Opleiding waarvoor je bent ingeschreven via de faculteit (en niet centraal):

  Voor sommige permanente vormingen dien je in te schrijven via de faculteit (en niet centraal). Voor deze opleidingen kan geen standaard-inschrijvingsbewijs gedownload worden uit Oasis en kan bovenstaande werkwijze dus niet gevolgd worden.

  Neem voor een inschrijvingsbewijs dat voldoet aan de bepalingen voor het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV contact op met de verantwoordelijke van de permanente vorming in de faculteit.

ODB-registratienummer

Hoewel het standaard inschrijvingsbewijs - eventueel met bijlage (zie boven) - wettelijk voldoet aan de bepalingen voor het inschrijvingsattest t.b.v. VOV, schrijf je best ten behoeve van o.a. je werkgever zelf nog het 'registratienummer in de opleidingsdatabank' (= ODB-registratienummer) op dit inschrijvingsbewijs.
De UGent kan dit ODB-registratienummer niet opladen vanuit de Oasis-databank en dus geen inschrijvingsattesten afleveren met dit ODB-registratienummer erop.

Je vindt dit ODB-registratienummer in de Opleidingsdatabank .

Om je opleiding makkelijker terug te vinden via het zoekscherm in de opleidingsdatabank kopieer je de exacte titel uit de studiegids en plakt deze in het zoekscherm.

Uitzondering: alle schakelprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'schakelprogramma' en alle voorbereidingsprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'voorbereidingsprogramma'.
De schakelprogramma's van de UGent hebben als ODB-registratienummer ODB-X00045. De voorbereidingsprogramma's van de UGent hebben als ODB-registratienummer ODB-X00391.

Contact