Toelagen / renteloze leningen UGent

 Studiefinanciering aanvragen bij de Sociale Dienst voor academiejaar 2020-2021 is momenteel nog niet mogelijk!

De Sociale Dienst kan financiële steun geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.

Wie komt in aanmerking?

Studenten aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar) voor een:

 • bacheloropleiding
 • masteropleiding
 • specifieke lerarenopleiding (SLO)
 • voorbereidingsprogramma
 • schakelprogramma
 • master-na-masteropleiding: enkel status-beursstudenten voor een renteloze lening bij het volgen van een ManaMa aansluitend op het eerste masterdiploma, voor maximum 60 studiepunten en ten hoogste voor de gemiddelde kost gehanteerd door de Sociale Dienst voor een modeltraject in een basisopleiding

Waarvoor kan ik financiële hulp vragen?

Toelage Renteloze lening
Studiekosten Studiekosten
Psychologische begeleiding

Kosten voor buitenlandse stage of excursies die deel uitmaken van het opleidingsprogramma

OF

Kosten voor het volgen van een uitwisselingsprogramma als aanvulling op de beurs

Aankoop van duurzaam studiemateriaal waarvan de aanschaf wordt opgelegd door het opleidingsprogramma

OF

Aankoop van een PC of laptop

Een toelage

Een toelage is financiële hulp die je niet moet terugbetalen.
Dit op voorwaarde dat je deelneemt aan de examens en de studies niet stopzet in de loop van het academiejaar waarvoor de toelage werd toegekend.

Toelagen kunnen na individueel dossieronderzoek enkel worden toegekend voor een studie die leidt tot een eerste masterdiploma, aan:

 • studenten met een maximumbeurs, voor het verschil tussen het bedrag van de studietoelage en de totale studiekost
 • studenten met gewijzigde sociale omstandigheden waarmee in de reglementering op de studietoelagen geen rekening wordt gehouden
 • eerstejaars niet-beursstudenten die opleidingsonderdelen moeten bissen of die heroriënteren, indien de behaalde resultaten in het vorig academiejaar reële kansen op slagen laten veronderstellen
 • beursstudenten die het jokerkrediet reeds hebben opgenomen, éénmalig bij heroriënteren
 • beursstudenten die het jokerkrediet reeds hebben opgebruikt en die opleidingsonderdelen moeten hernemen, voor hoogstens 60 studiepunten tijdens de studieloopbaan
 • verderejaarsstudenten die opleidingsonderdelen moeten hernemen door overmacht
 • beursstudenten uit een migrantengezin met grote kinderlast en enkel vervangingsinkomen of leefloon, als verschil tussen het bedrag van de studietoelage en de totale studiekost
 • studenten met een leefloon voor het bedrag van de strikte studiekosten op voorwaarde dat zij geen recht hebben op een uitzonderlijke studietoelage
 • beursstudenten vanuit beroepsonderwijs of studenten die na korte onderbreking (maximum 1 jaar) de studies hervatten, éénmalig voor het verschil tussen het bedrag van de studietoelage en de totale studiekost
 • beursstudenten met een fysieke of mentale functiebeperking, voor studiegerelateerde kosten die specifiek voortkomen uit de functiebeperking en die niet vergoed worden door andere tussenkomsten

Een renteloze lening

Een renteloze lening is financiële hulp die je wel moet terugbetalen.
Deze leningen kunnen terugbetalingsvoorwaarden hebben op lange of korte termijn.

Renteloze leningen kunnen, na individueel dossieronderzoek, worden toegekend aan:

 • studenten voor wie de studietoelage van de Vlaamse overheid ontoereikend is om de studiekosten te dekken
 • studenten die geen beursrecht hebben omdat bij de berekening van de studietoelagen geen rekening wordt gehouden met het reële beschikbare inkomen van het gezin
 • verderejaars niet-beursstudenten die opleidingsonderdelen moeten hernemen of die heroriënteren
 • beursstudenten die opleidingsonderdelen moeten hernemen en die niet meer in aanmerking komen voor een niet terug te betalen toelage
 • studenten die opleidingsonderdelen trissen en dit éénmalig
 • studenten van wie de ouders, ongeacht het inkomen, de studies weigeren te financieren
 • zelfstandig studenten wiens inkomsten ontoereikend zijn
 • status-beursstudenten voor een ManaMa die aansluitend gevolgd wordt op het eerste masterdiploma, voor maximum 60 studiepunten en ten hoogste voor de gemiddelde kost gehanteerd door de Sociale Dienst voor een modeltraject in een basisopleiding

Wanneer vraag je studiefinanciering aan?

 • Vanaf september 2019
 • Na je inschrijving als student aan de UGent
 • Zo spoedig mogelijk, wij houden enkel rekening met nog toekomstige studiekosten

Hoe vraag je studiefinanciering aan?

 • Kom na afspraak persoonlijk langs op de Sociale Dienst
 • Vul het aanvraagformulier in en breng alle nodige documenten mee zoals vermeld op het aanvraagformulier

Hoe verloopt mijn aanvraag?

 • Een grondige voorbereiding van je dossier is noodzakelijk. Enkel volledige dossiers zullen verder behandeld worden
 • Op je afspraak met de Sociale Dienst wordt jouw dossier en je persoonlijke situatie besproken
 • Volledige dossiers worden voorgelegd op de eerstvolgende teamvergadering
 • Op de teamvergadering wordt een beslissing genomen betreffende de toekenning, de aard en het bedrag van de financiering
 • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en verdere afhandeling van jouw dossier

Elke vraag tot studiefinanciering wordt individueel en met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.