Toelagen / renteloze leningen UGent

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen kan de Sociale Dienst bekijken welke ondersteunende mogelijkheden er zijn. 
De Sociale Dienst kan studiefinanciering geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.


VOOR DE EERSTE KEER STUDENT AAN DE UGENT IN ACADEMIEJAAR 2020-2021?

 • Nationaliteitsvoorwaarden

Belg of gelijkgesteld (je voldoet aan bijkomende voorwaarden)

 • Studievoorwaarden

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidinsgprogramma of schakelprogramma.

Voor een voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...) en de voorbereidingsprogramma's hierop, kan je geen studiefinanciering krijgen.
! Uitzondering ManaMa: status-beursstudenten kunnen een renteloze lening krijgen bij het volgen van een ManaMa aansluitend op het 1e masterdiploma

 • Financi¨ële voorwaarden

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen kunnen wij studiefinanciering toekennen.
Wij doen een sociaal en financieel onderzoek om jouw persoonlijke situatie te bekijken.
Onze studiefinanciering kan een aanvulling zijn op, of een vervanging zijn van, de studietoelage van de Vlaamse overheid.

REEDS STUDENT AAN DE UGENT IN ACADEMIEJAAR 2019-2020?

 • Nationaliteitsvoorwaarden

Belg of gelijkgesteld (je voldoet aan bijkomende voorwaarden).
Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarden kan je ons contacteren via om je specifieke vraag te duiden.

 • Studievoorwaarden

Student met een hoofdinschrijving aan de UGent onder een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Doctorandi komen nooit in aanmerking voor onze studiefinanciering.

 • Financi¨ële voorwaarden

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen kunnen wij studiefinanciering toekennen.
Wij doen een sociaal en financieel onderzoek om jouw persoonlijke situatie te bekijken.
Onze studiefinanciering kan een aanvulling zijn op, of een vervanging zijn van, de studietoelage van de Vlaamse overheid.


Wegen de studiekosten zwaar door op het gezinsbudget of moet je een groot deel van je kosten zelf dragen?

Naast de studietoelage van de Vlaamse overheid kan er soms recht zijn op een toelage of renteloze lening van de Sociale Dienst.
Door je aanvraag in te dienen zullen wij steeds onderzoeken welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Een toelage is financiële hulp die je niet moet terugbetalen.
Dit op voorwaarde dat je deelneemt aan de examens en de studies niet stopzet in de loop van het academiejaar waarvoor de toelage werd toegekend.
Toelagen kunnen na individueel dossieronderzoek enkel worden toegekend voor een studie die leidt tot een eerste masterdiploma. 

Een renteloze lening is financiële hulp die je wel moet terugbetalen.
Deze leningen kunnen terugbetalingsvoorwaarden hebben op lange of korte termijn.
Renteloze leningen kunnen, na individueel dossieronderzoek, worden toegekend.

 

 

 • Na je inschrijving als student aan de UGent voor academiejaar 2020-2021
 • Zo spoedig mogelijk, wij houden enkel rekening met nog toekomstige studiekosten

 

 

 

 • Een grondige voorbereiding van je dossier is noodzakelijk. Enkel volledige dossiers zullen verder behandeld worden
 • Indien je dossierbehandelaar bijkomende informatie wenst kan je uitgenodigd worden voor een afspraak
 • Volledige dossiers worden voorgelegd op de eerstvolgende teamvergadering
 • Op de teamvergadering wordt een beslissing genomen betreffende de toekenning, de aard en het bedrag van de financiering
 • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en verdere afhandeling van jouw dossier

Elke vraag tot studiefinanciering wordt individueel en met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.

  Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.