Toelagen / renteloze leningen UGent

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen, kan de Sociale Dienst bekijken welke ondersteunende mogelijkheden er zijn. 
De Sociale Dienst kan studiefinanciering geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.

! Let op: Deze studiefinanciering is niet mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen

Wie komt in aanmerking?

  • Nationaliteitsvoorwaarden

Belg of gelijkgesteld (je voldoet aan bijkomende voorwaarden)

  • Studievoorwaarden

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma.
Tot het behalen van een 1e masterdiploma.

Voor een voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...) en de voorbereidingsprogramma's hierop, kan je geen studiefinanciering krijgen.
! Uitzondering ManaMa: status-beursstudenten kunnen enkel een renteloze lening krijgen bij het volgen van een ManaMa aansluitend op het 1e masterdiploma

  • Financiële voorwaarden

Wanneer er een tekort is om de studiekosten te dragen kunnen wij studiefinanciering toekennen.
Wij doen een financieel onderzoek om jouw situatie te bekijken.
Ligt het inkomen van je leefeenheid onder een bepaalde grens is er een toelage mogelijk.
Zijn er bijzondere omstandigheden dan kunnen we met jouw dossier individueel onderzoeken.

Welke studiefinanciering is mogelijk?

1. Een toelage is financiële hulp die je niet moet terugbetalen.

Door je aanvraag in te dienen zullen wij voor jou onderzoeken welke studiefinanciering mogelijk is.

Is het gezinsbudget volgens onze criteria ontoereikend om de studiekosten te dragen?
Dan kan er recht zijn op een toelage van de Sociale Dienst.

We houden rekening met de gemiddelde studiekost voor een student aan de UGent.
Bij een individueel dossier kunnen we deze kost verhogen met uitzonderlijke studiekosten. 

Om deze studiekost te dragen zijn er bepaalde inkomsten voor de student beschikbaar.
Hiermee kunnen we (gedeeltelijk) rekening houden om deze studiekost te dragen. 
We denken hierbij aan de studietoelage van de Vlaamse overheid, de vermindering studiegeld, Groeipakket, studentenarbeid, ...

Kan de studiekost niet gedragen worden met deze inkomsten, dan is er een tekort. 
Dit tekort zal volledig of gedeeltelijk opgevangen worden door de toelage van de Sociale Dienst.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het beschikbare gezinsbudget.

2. Een renteloze lening

Soms is er geen toelage mogelijk.
Afhankelijk van het individuele dossier, het sociaal en financieel onderzoek kunnen we een renteloze lening voor de studiekosten voorstellen.
Het is aan de student om op dit aanbod wel of niet te willen ingaan. 

Hoe bepalen we het recht op studiefinanciering?

Hoeveel studiefinanciering je zal ontvangen hangt af van het tekort om de studiekosten te dragen.

Ruime studiekost

We houden rekening met de gemiddelde ruime studiekost van een student aan de UGent als pendelstudent of als kotstudent.
Om dit gemiddelde te bepalen baseren we ons op beschikbare bedragen of op de CEBUD studie
Hierdoor hoef je als student niet elke gemaakte kost aan te tonen. 

Heb je specifieke uitzonderlijke studiekosten dan kan je deze altijd toevoegen bij jouw aanvraag.
Wij nemen ze op in jouw dossier en onderzoeken in welke mate we ze mee kunnen nemen bij jouw aanvraag. 

Gezinsbudget

Afhankelijk van het beschikbare gezinsbudget zullen de studiekosten volledig, deels of helemaal niet zelf gefinancierd kunnen worden.

Om dit te beoordelen baseren we ons op het systeem van de studietoelage van de Vlaamse overheid.
Maar ook bijna-beursstudenten of niet-beursstudenten van wie het referentie-inkomen beperkt boven de maximumgrens ligt kunnen ook nog in aanmerking komen. 

Inkomsten voor student

Als student heb je bepaalde financiële voordelen die kunnen helpen om de studiekosten te dragen.
Zo houden wij ook (deels) rekening met de vermindering op het studiegeld, de studietoelage, de schoolbonus, het Groeipakket en de selectieve participatietoeslag. 
Ook eigen inspanningen als student zijn mogelijk, door beperkt te werken als student in het weekend of tijdens vakanties.

Individuele dossiers

We hanteren een standaard systeem om het recht op studiefinanciering te bepalen.

Uitzonderlijke studiekosten of uitzonderingen in de gezinssituatie kunnen steeds aangegeven worden.
Wij bekijken elk dossier individueel met de jou aangereikte gegevens. 

Wanneer vraag je studiefinanciering aan?

  • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
  • Ten laatste op 01 juni van het lopende academiejaar

Hoe vraag je studiefinanciering aan?

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

Wij doen ons best om dossiers zo snel als mogelijk te verwerken.

Bij de start van het academiejaar krijgen wij veel aanvragen binnen. 
Reken in die periode op 1 maand doorlooptijd van je dossier. Dit is tussen het ontvangen van een volledige aanvraag en de uitbetaling.

Hoe verloopt mijn aanvraag?

  • Een grondige voorbereiding van je dossier is noodzakelijk. Enkel volledige dossiers zullen verder behandeld worden
  • Indien je dossierbehandelaar bijkomende informatie wenst kan je uitgenodigd worden voor een afspraak (fysiek, digitaal of telefonisch)
  • Volledige dossiers worden verder verwerkt
  • Er wordt een beslissing genomen betreffende de toekenning, de aard en het bedrag van de financiering
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en verdere afhandeling van jouw dossier


Elke vraag tot studiefinanciering wordt individueel en met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.
Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.