Een voorschot op je studietoelage

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent voor academiejaar 2020-2021
 • Tijdig want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

Hoe vraag je een voorschot aan?

Welke documenten moet je ons bezorgen?

Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we onderstaande documenten nodig (indien van toepassing):

 • Kopie van je elektronische identiteitskaart
 • Het huurcontract van je kot
 • Een attest invaliditeit van minstens 66% voor alle personen in het gezin (geldig op 31/12/2020)
 • Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019) van de personen van wie je ten laste bent
 • De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2018 (behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfplaats)
 • Een attest van het in 2018 ontvangen leefloon OCMW
 • Een attest van de in 2018 ontvangen inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De rekeninguittreksels m.b.t het in 2018 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen

      OF

      Een zelfgeschreven verklaring dat er in 2018 geen onderhoudsgeld werd ontvangen

 • De buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2018

 

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2019 of 2020,
wordt rekening gehouden met inkomen van het jaar van de wijziging.

OF

Indien het inkomen van je leefeenheid sinds 2018 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet),
kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2020 laten berekenen.

 • Alle inkomstenbewijzen* van 2019 en/of 2020

 

Behoor je tot de leefeenheid 'gehuwd student', 'zelfstandig student' of 'alleenstaand student'?

 • Alle maandelijkse inkomstenbewijzen* van 01/01/2019 t.e.m. 31/12/2020

 

* Inkomstenbewijzen = loonfiches, attest vakantiegeld, attest eindejaarspremie, attest van de werkloosheidsuitkering, attest leefloon OCMW,
attest van inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden, attest van buitenlandse inkomsten, ...

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van het verwachte bedrag van je studietoelage
 • We nemen standaard 1/2e van het verwachte bedrag van je studietoelage met een maximum van € 1 500
 • Wens je een lager bedrag als voorschot dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de studietoelage
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren