Een voorschot op je studietoelage

 

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Vanaf maandag 20 augustus 2018
 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent

Hoe vraag je een voorschot aan?

 • Kom persoonlijk langs op de Sociale Dienst
 • Breng de nodige documenten mee om een voorlopige berekening van je studietoelage te laten maken

Welke documenten breng je mee?

Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we bepaalde documenten nodig.
Je hoeft geen kopieën te maken, maar breng de originele documenten mee. Wij bewaren dossiers digitaal.

 • Je elektronische identiteitskaart
 • De bij de identiteitskaart horende pincode, federaal token of itsme®-app
 • Je bankrekeningnummer
 • Het huurcontract van je kot
 • Een attest invaliditeit van minstens 66% voor alle personen in het gezin (geldig op 31/12/2018)
 • Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2016 (aanslagjaar 2017) van de personen van wie je ten laste bent
 • De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2016 (behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfplaats)
 • Een attest van het in 2016 ontvangen leefloon OCMW
 • Een attest van de in 2016 ontvangen inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De rekeninguittreksels m.b.t het in 2016 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen

      OF

      Een verklaring dat er geen onderhoudsgeld werd ontvangen

 • De buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2016

 

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2017 of 2018 wordt rekening gehouden met inkomen van het jaar van de wijziging.

OF

Indien het inkomen van je leefeenheid sinds 2016 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet), kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2018 laten berekenen.

 • Breng dan ook alle inkomstenbewijzen* van 2017 en/of 2018 mee

 

Behoor je tot de leefeenheid 'gehuwd student', 'zelfstandig student' of 'alleenstaand student'?

 • Breng ook alle maandelijkse inkomstenbewijzen* van 01/01/2017 t.e.m. 31/12/2018 mee

 

* Inkomstenbewijzen = loonfiches, attest vakantiegeld, attest eindejaarspremie, attest van de werkloosheidsuitkering, attest leefloon OCMW, attest van inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden, attest van buitenlandse inkomsten, ...

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

 • Het totale voorschot is afhankelijk van het te verwachten bedrag van je studietoelage
 • De uitbetaling kan gebeuren in een éénmalig bedrag of in maandelijkse schijven
 • De eerste schijf kan maximum € 750 bedragen, de daarop volgende schijven kunnen maximum 1/10e zijn van de totaal te verwachten studietoelage

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de studietoelage
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren