Een voorschot op je studietoelage

 

De meeste kosten heb je bij het begin van het academiejaar, maar de studietoelage van de Vlaamse overheid krijgt je vaak op een later tijdstip.
Om financiële moeilijkheden te vermijden kan je als student een voorschot aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor een voorschot?

Wanneer vraag je een voorschot aan?

 • Vanaf maandag 20 augustus 2018
 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent

Hoe vraag je een voorschot aan?

 • Kom persoonlijk langs op de Sociale Dienst
 • Breng de nodige documenten mee om een voorlopige berekening van je studietoelage te laten maken

Welke documenten breng je mee?

Om je recht op een studietoelage te berekenen en jouw dossier op te maken hebben we bepaalde documenten nodig.
Je hoeft geen kopieën te maken, maar breng de originele documenten mee. Wij bewaren dossiers digitaal.

 • Je elektronische identiteitskaart
 • De bij de identiteitskaart horende pincode of federaal token
 • Je bankrekeningnummer
 • Het huurcontract van je kot
 • Een attest invaliditeit van minstens 66% voor alle personen in het gezin (geldig op 31/12/2018)
 • Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2016 (aanslagjaar 2017) van de personen van wie je ten laste bent
 • De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2016 (behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfplaats)
 • Een attest van het in 2016 ontvangen leefloon OCMW
 • Een attest van de in 2016 ontvangen inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De rekeninguittreksels m.b.t het in 2016 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen

      OF

      Een verklaring dat er geen onderhoudsgeld werd ontvangen

 • De buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2016

 

Je neemt best vooraf contact op met de Sociale Dienst indien je:

 • een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent
 • niet de Belgische nationaliteit hebt, maar toch denkt te voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden
 • gezinssituatie in 2016, 2017 of 2018 gewijzigd is (of zal wijzigen)
 • inkomen gedaald is sinds 2016

Hoeveel voorschot kan je krijgen?

 • Het totale voorschot is afhankelijk van het te verwachten bedrag van je studietoelage
 • De uitbetaling kan gebeuren in een éénmalig bedrag of in maandelijkse schijven
 • De eerste schijf kan maximum € 750 bedragen, de daarop volgende schijven kunnen maximum 1/10e zijn van de totaal te verwachten studietoelage

Moet je het voorschot terugbetalen?

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de studietoelage
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren