Studievoortgang

Wat?

De UGent heeft - naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid - ook eigen regels i.v.m. studievoortgang.

De studievoortgangsbewaking baseert zich op het studierendement (zie artikel 24 van het Onderwijs- en examenreglement).

Een studievoortgangsmaatregel staat op je puntenlijst. Ze wordt genomen op het moment dat je je opnieuw inschrijft met toepassing van het reglement dat dan geldt. Een weigeringsbeslissing geldt voor 1 jaar en wordt bij elke herinschrijving automatisch hernomen tenzij die wordt opgeheven na een intern beroep conform artikel 81 van het Onderwijs- en examenreglement (OER).

Opgelet: De studievoortgangsmaatregelen zijn van toepassing voor UGent-studenten én nieuwe studenten.

Nieuwe studenten die aan de UGent inschrijven voor een opleiding die ze al volgden aan een andere universiteit en bij de laatste inschrijving daarvoor minder dan de helft van de opgenomen studiepunten verworven hebben, krijgen aan de UGent een bindende voorwaarde opgelegd (conform het Onderwijs- en examenreglement art. 24§1 en §7).
De inschrijving in die opleiding wordt geweigerd/geannuleerd als ze bij hun laatste 2 inschrijvingsjaren voor die opleiding aan een andere universiteit minder dan de helft van de opgenomen studiepunten credits verworven hebben (conform het Onderwijs- en examenreglement art. 24§1 en §7).

Studierendement

Studierendement is de verhouding tussen het aantal verworven credits en het aantal opgenomen studiepunten in het curriculum.

Studierendement

Om na te gaan of je als student voldoende vordering maakt in een opleiding, wordt jouw studierendement elk academiejaar berekend.
Op basis daarvan kan een studievoortgangsmaatregel (bindende voorwaarde of weigering) worden opgelegd bij jouw volgende inschrijving. Het is dus belangrijk dat je doorheen het academiejaar zelf je studierendement in het oog houdt:

3 types studievoortgangsmaatregelen

Onderstaande studievoortgangsmaatregelen kunnen worden opgelegd indien je bent ingeschreven in een bacheloropleiding, masteropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma, postgraduaatsopleiding of micro-credential.

  1. Bindende voorwaarde en weigering tot inschrijving bij diplomadoelcontract

   Indien je voor minder dan 50% van de opgenomen studiepunten credits behaalt, zal bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) een bindende voorwaarde worden opgelegd. De studievoortgang wordt afzonderlijk per opleiding berekend (bv. bachelor, master, schakelprogramma …).

   In het academiejaar 2021-2022 houdt de bindende voorwaarde in dat je voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven.
   Indien je voor minder dan 50% van de studiepunten van het eerste deliberatiepakket credits behaalde, dien je bovendien voor minstens 75% van de opgenomen studiepunten die behoren tot het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding credits te verwerven.

   In het academiejaar 2022-2023 houdt de bindende voorwaarde in dat je voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven.
   Indien je voor minder dan 50% van de studiepunten van het eerste deliberatiepakket credits behaalde, dien je bovendien voor alle opgenomen studiepunten die behoren tot het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding credits te verwerven, op maximaal 8 studiepunten na.
   Voor studenten die conform art. 30§4 1° van het OER de uitzondering hebben gekregen om bij de start van hun bacheloropleiding niet alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject te moeten opnemen, geldt de bindende voorwaarde voor alle resterende opgenomen studiepunten die behoren tot het initieel opgenomen pakket van opleidingsonderdelen van het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding.

   Wanneer je vervolgens niet voldoet aan je bindende voorwaarde, wordt een volgende inschrijving via een diplomadoelcontract voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) of voor het desbetreffende gemeenschappelijk gedeelte tot verschillende opleidingen geweigerd.

   Opgelet, zie Curriculum: als je start in een bacheloropleiding moet je steeds alle studiepunten van het 1ste modeltrajectjaar (BA1) opnemen.

   Ben je na het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding niet voor alle opleidingsonderdelen geslaagd? Dan zal je bij een volgende inschrijving in dezelfde opleiding minstens nog alle resterende opleidingsonderdelen van dat 1ste modeltrajectjaar op moeten nemen in je curriculum, zodat slagen voor het 1ste deliberatiepakket van de bacheloropleiding steeds mogelijk zou zijn.

  2. Weigering tot inschrijving aan de UGent

   De student wordt geweigerd indien uit de gegevens van het dossier blijkt dat een volgende inschrijving in het hoger onderwijs geen positief resultaat zal opleveren, en dat ongeacht het contracttype en ongeacht eerder opgelegde – al dan niet nagekomen - bindende voorwaarden.

   Van een student die na 3 jaren van inschrijving voor minder dan 1/3 van de gedurende die inschrijvingen opgenomen studiepunten credits heeft verworven, wordt vermoed dat een nieuwe inschrijving geen positief resultaat zal opleveren, zodat die student wordt geweigerd.

   Je kan dan voor geen enkel contracttype en geen enkele opleiding nog inschrijven aan de UGent.

   Een voorbeeld:

   In academiejaar 2015-2016 behaalde je credits voor 3 van de 60 studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar 2016-2017)
   In academiejaar 2016-2017 behaalde je credits voor 30 van de 60 studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt)
   In academiejaar 2017-2018 behaalde je credits voor 18 van de 60 studiepunten.

   Gedurende deze 3 inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.

   Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

  3. Weigering voor een creditdoelcontract

   Je bent al 2x ingeschreven voor hetzelfde opleidingsonderdeel zonder een creditbewijs te behalen. Je zal dan niet opnieuw kunnen inschrijven voor een creditdoelcontract. Dit geldt ongeacht of de eerdere inschrijving werd genomen via een creditdoelcontract of via een diplomadoelcontract.

   Voorbeelden:

   a. In academiejaar 2016-2017 en academiejaar 2017-2018 was je ingeschreven voor een opleidingsonderdeel via een creditcontract, maar behaalde je geen credits.
   Je mag dit opleidingsonderdeel niet meer opnieuw volgen via een creditcontract.

   b. In het academiejaar 2016-2017 was je voor het eerst ingeschreven voor de opleiding Bachelor in de rechten.
   Je slaagt voor geen enkel opleidingsonderdeel en krijgt voor het volgende jaar een bindende voorwaarde opgelegd.
   In het academiejaar 2017-2018 volg je opnieuw het 1ste jaar van de opleiding Bachelor in de rechten.
   Je slaagt niet voor 75% van de opgenomen credits en wordt geweigerd voor deze opleiding.
   In het academiejaar 2018-2019 mag je niet meer inschrijven voor de opleiding Bachelor in de rechten, en mag je ook geen opleidingsonderdelen die je al 2x hebt afgelegd volgen via een creditdoelcontract.

  Instructiefilmpje

  Op onderstaand instructiefilmpje wordt alles nog eens duidelijk en in stappen uitgelegd:

  Heeft het effect op de studievoortgangsmaatregelen als ik me tijdig uitschrijf of mijn curriculum wijzig?

  Wanneer je merkt dat je niet voldoende studievoortgang maakt, kan een heroriëntering naar een andere opleiding of een wijziging aan de omvang van je curriculum soms een oplossing bieden zodat je snel terug op de rails geraakt. Neem hierin geen overhaaste beslissingen! In overleg met een trajectbegeleider van je faculteit kan je kijken wat in jouw situatie de beste oplossing is.

  In het geval van heroriëntering of aanpassingen aan je curriculum wordt - net zoals bij het leerkrediet - rekening gehouden met enkele deadlines:

    • Bij de aanvraag tot wijziging van het curriculum voor 15 november of het beëindigen van het contract voor 1 december tellen de betrokken opleidingsonderdelen niet mee in de berekening.
    • Bij de aanvraag tot wijziging van het curriculum vanaf 15 november en voor 1 maart of het beëindigen van het contract voor 15 maart tellen de tweedesemestervakken en jaarvakken niet mee in de berekening; eerstesemestervakken tellen wel mee.
    • Bij het beëindigen van het contract vanaf 15 maart tellen alle opleidingsonderdelen mee in de berekening.

  Kan ik mijn bindende voorwaarde ongedaan maken?

  Je bindende voorwaarde komt te vervallen wanneer je eraan hebt voldaan.

  Indien je meent dat de opgelegde bindende voorwaarden aan overmacht te wijten zijn of naar jouw aanvoelen onterecht zijn, kan je een intern beroep instellen bij de Institutionele Beroepscommissie tegen je bindende voorwaarden.

  Volg daarbij de richtlijnen die vermeld worden in artikel 81 van het Onderwijs- en examenreglement.

  Is mijn weigering tot inschrijving definitief?

  Wanneer je een weigering tot inschrijving hebt gekregen zal je niet kunnen herinschrijven, hetzij voor de betrokken opleiding, hetzij voor geen enkele opleiding aan de UGent.

  Dit is afhankelijk van de reden voor je weigering (zie hierboven).

  Indien je meent dat je weigering tot inschrijving hetzij aan overmacht te wijten is, hetzij onterecht is en je stelt studievoortgang te kunnen boeken in de volgende academiejaren, kan je een intern beroep instellen bij de Institutionele Beroepscommissie.

  Volg daarbij de richtlijnen die vermeld worden in artikel 81 van het Onderwijs- en examenreglement.

  Regelgeving

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's