Studievoortgang

De UGent heeft - naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid - ook eigen regels i.v.m. studievoortgang waardoor je inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel of voor een opleiding kan geweigerd worden indien je niet voldoende slaagt.

3 types studievoortgangsmaatregelen

Volgende studievoortgangsmaatregelen kunnen worden opgelegd indien je bent ingeschreven in een bacheloropleiding, masteropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of postgraduaatsopleiding:

Bindende voorwaarde en weigering tot inschrijving

Indien je voor minder dan 50% van de opgenomen studiepunten credits behaalt (d.i. een studierendement van minder dan 50%), zal je bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) een bindende voorwaarde worden opgelegd.

De inhoud van de bindende voorwaarde wordt bepaald in het Onderwijs- en examenreglement geldig voor het academiejaar waarin je een volgende keer inschrijft voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant).

Voor huidig academiejaar geldt dat je voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven.
Bovendien, indien je bijkomend voor minder dan 50% van de studiepunten van het 1ste deliberatiepakket credits behaalde, dien je voor minstens 75% van de opgenomen studiepunten die behoren tot het 1ste deliberatiepakket van de bacheloropleiding credits te verwerven.

Wanneer je vervolgens niet voldoet aan bovenvermelde voorwaarde, wordt een volgende inschrijving via een diplomadoelcontract voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) of voor het desbetreffende gemeenschappelijk aanloopstuk tot verschillende opleidingen, geweigerd.

Opgelet, zie Curriculum: als je start in een bacheloropleiding moet je steeds alle studiepunten van het 1ste modeltrajectjaar (BA1) opnemen.

Indien je (nog) niet voor alle opleidingsonderdelen van het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding geslaagd bent, dien je bij een volgende inschrijving in dezelfde opleiding minstens nog alle resterende opleidingsonderdelen van dat 1ste modeltrajectjaar op te nemen in je curriculum, opdat slagen voor het 1ste deliberatiepakket van de bacheloropleiding steeds mogelijk zou zijn.

Weigering tot inschrijving aan de UGent

Wanneer je na 3 jaren van inschrijving, ongeacht het contracttype en ongeacht eerder opgelegde - al dan niet nagekomen - bindende voorwaarden, voor minder dan 1/3 van de opgenomen studiepunten credits hebt verworven, kan je niet meer inschrijven aan de UGent, ongeacht het contracttype.
Dit is ongeacht de opleiding(en) waarvoor je was ingeschreven.

In academiejaar 2015-2016 behaalde je credits voor 3 van de 60 studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar 2016-2017)
In academiejaar 2016-2017 behaalde je credits voor 30 van de 60 studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt)
In academiejaar 2017-2018 behaalde je credits voor 18 van de 60 studiepunten.

Gedurende deze 3 inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.

Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

Weigering voor een creditdoelcontract

Je wordt geweigerd als je je al 2x voor dat opleidingsonderdeel hebt ingeschreven zonder het creditbewijs te behalen.
Dit geldt ongeacht of de eerdere inschrijving werd genomen via een creditdoelcontract of via een diplomadoelcontract.

a. In academiejaar 2016-2017 en academiejaar 2017-2018 was je ingeschreven voor een opleidingsonderdeel via een creditcontract, maar behaalde je geen credits.
Je mag dit opleidingsonderdeel niet meer opnieuw volgen via een creditcontract.

b. In het academiejaar 2016-2017 was je voor het eerst ingeschreven voor de opleiding Bachelor in de rechten.
Je slaagt voor geen enkel opleidingsonderdeel en krijgt voor het volgende jaar een bindende voorwaarde opgelegd.
In het academiejaar 2017-2018 volg je opnieuw het 1ste jaar van de opleiding Bachelor in de rechten.
Je slaagt niet voor 75% van de opgenomen credits en wordt geweigerd voor deze opleiding.
In het academiejaar 2018-2019 mag je niet meer inschrijven voor de opleiding Bachelor in de rechten, en mag je ook geen opleidingsonderdelen die je al 2x hebt afgelegd volgen via een creditdoelcontract.

Effecten van tijdig uitschrijven of je curriculum wijzigen op de studievoortgangsmaatregelen

Wanneer je merkt dat je studies niet lopen zoals het zou moeten, kan een heroriëntering naar een andere opleiding of een wijziging aan de omvang van je curriculum soms een oplossing bieden zodat je snel terug op de rails geraakt.

In die gevallen wordt - net zoals bij het leerkrediet - rekening gehouden met enkele deadlines.

Wanneer je je contract beëindigt of wanneer je opleidingsonderdelen uit je curriculum laat verwijderen, geldt het volgende:

  • Bij de aanvraag tot wijziging van het curriculum voor 15 november of het beëindigen van het contract voor 1 december tellen de betrokken opleidingsonderdelen niet mee in de berekening.
  • Bij de aanvraag tot wijziging van het curriculum vanaf 15 november en voor 1 maart of het beëindigen van het contract voor 15 maart tellen de tweedesemestervakken en jaarvakken niet mee in de berekening; eerstesemestervakken tellen wel mee.
  • Bij het beëindigen van het contract vanaf 15 maart tellen alle opleidingsonderdelen mee in de berekening.

Kan ik mijn bindende voorwaarde ongedaan maken

Je bindende voorwaarde komt te vervallen wanneer je eraan hebt voldaan.

Indien je meent dat de opgelegde bindende voorwaarden aan overmacht te wijten zijn of naar jouw aanvoelen onterecht zijn, kan je een intern beroep instellen bij de Institutionele Beroepscommissie tegen je bindende voorwaarden.

Volg daarbij de richtlijnen die vermeld worden in artikel 100 van het Onderwijs- en examenreglement.

Is mijn weigering tot inschrijving definitief

Wanneer je een weigering tot inschrijving hebt gekregen zal je niet kunnen herinschrijven, hetzij voor de betrokken opleiding, hetzij voor geen enkele opleiding aan de UGent.

Dit is afhankelijk van de reden voor je weigering (zie hierboven).

Indien je meent dat je weigering tot inschrijving hetzij aan overmacht te wijten is, hetzij onterecht is en je stelt studievoortgang te kunnen boeken in de volgende academiejaren, kan je een intern beroep instellen bij de Institutionele Beroepscommissie.

Volg daarbij de richtlijnen die vermeld worden in artikel 100 van het Onderwijs- en examenreglement.

Regelgeving

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's