Studentencontract

Alle studenten die een voltijdse dagopleiding (of minstens 27 studiepunten) volgen aan een erkende onderwijsinstelling in België kunnen zowel tijdens het academiejaar als tijdens de zomervakantie werken met een studentencontract. Dus wanneer je een dagopleiding volgt met beperkt leerplan of enkel avondschool, dan kan je niet met een studentencontract tewerkgesteld worden.

De maximumduur van een studentencontract bedraagt steeds 1 jaar.

Een studentencontract moet steeds in 2 exemplaren worden opgemaakt; 1 voor de student en 1 voor de werkgever. Je dient in het bezit te zijn van jouw contractexemplaar ten laatste op het moment dat je begint te werken. Vroeger diende er een derde exemplaar te worden overgemaakt voor de diensten van de arbeidsinspectie, deze verplichting is sinds de invoering van DIMONA weggevallen (DIMONA is het elektronische systeem waarmee het begin en einde van elke tewerkstelling door de werkgevers rechtstreeks moet worden aangegeven aan de diensten van de RSZ).

 

In een studentencontract moeten volgende zaken expliciet vermeld staan:

  • volledige benaming en adres van de werkgever
  • volledige naam en adres van de werknemer
  • de hoedanigheid waarin de werkgever de werknemer aanneemt (vb.: arbeider, bediende)
  • de begin - en einddatum van het contract
  • een volledige taakomschrijving
  • je uurrooster
  • de proeftijd
  • je loon
  • de naam van de persoon waarbij de werknemer terecht kan voor EHBO, alsook de plaats waar het verbandkistje te vinden is.
  • de namen en adressen van: de Arbeidsgeneeskundige Dienst, de Dienst Preventie en Bescherming op het Werk, de Dienst van de Sociale Inspectie, de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties