Stage EU Studies

Flyer stage MSc EU Studies

Hoofddoel van de stage georganiseerd in de Master in de EU Studies is om studenten de mogelijkheid te geven om de inzichten van het academisch onderwijs en onderzoek te confronteren met de levende werkelijkheid. De stage moet studenten toelaten om politiek-wetenschappelijke onderzoeksvragen in de discipline van de EU-studies te beantwoorden via de ‘empirie’ van het werkveld. Aan de stage is een stageverslag gekoppeld waarin de student een of meerdere onderzoeksvragen moet beantwoorden die aan de stage verbonden zijn. De stage moet met andere woorden bijdragen tot het beantwoorden van die onderzoeksvra(a)g(en) en aantonen dat de student erin slaagt om de relatie tussen de empirie en het theoretische veld in kaart te brengen.

Bijkomend zullen studenten via de stage vaardigheden ontwikkelen, zoals werken in teamverband, communiceren, probleemoplossend denken, een planning opstellen, onderhandelen, enz., en concrete kennis opdoen, bijv. over machtsverhouding tussen de EU en andere private en publieke actoren, besluitvormingsmechanismen, netwerking, agendasetting, dagelijkse beleidsbeslissingen, link met het maatschappelijke veld enz. De stage beoogt dan ook de complementariteit van werkervaring en academische vorming.

 

 

Praktisch

De stage is toegankelijk voor studenten Master EU Studies die kiezen voor de ‘Major Stage’. De stage vindt in principe plaats in het 2e semester omdat ze verder bouwt op de theoretische opleidingsonderdelen van de Master EU Studies die in het 1ste semester gedoceerd worden. De stage staat voor 9 studiepunten.

De stage is dus niet verplicht. Studenten zoeken zelf een stageplaats.

Mogelijke stageplaatsen zijn bijvoorbeeld overheidsadministraties, studiediensten, politieke partijen, krantenredacties, middenveldorganisaties, bedrijven enz. die in contact komen met de EU, evenals de EU-instellingen zelf. Door te registreren op www.star.ugent.be krijgen studenten ook een overzicht van alle stageplaatsen van de afgelopen academiejaren (via de tab ‘stageplaats info’). 

Studenten laten uiterlijk in de loop van de eerste week van oktober in een beknopt document weten waar ze stage gaan lopen, met welke stageplaatsen ze in gesprek zijn, of waar ze hun kandidatuur hebben ingediend. Daarbij geven ze beknopt aan in welke zin het op de beoogde stageplaats mogelijk is om EU-gerelateerde taken uit te voeren. Dit document wordt elektronisch ingediend op de minervawebsite, meer bepaald in het mapje ‘dropbox’. Het zal geconsulteerd worden door de stageverantwoordelijke van de opleiding (dr. Joren Verschaeve). Indien er twijfels zijn over de inhoudelijke invulling van de stage, zal de stageverantwoordelijke voor eind oktober contact opnemen met de student en verdere verduidelijking vragen.

Voor de begeleiding van de stage zal er aan elke student binnen het Centrum voor EU Studies, naast de stageverantwoordelijke ook een tweede lezer worden toegewezen die de student mee zal begeleiden en beoordelen. Daarnaast moet de student op de stageplaats een stagebegeleider zoeken.

De uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van alle elementen die met de stage zijn verbonden. Zowel het projectvoorstel, het stageverslag als de evaluatie van de stage zelf, bepalen de beoordeling. In de beoordeling ligt de nadruk op de koppeling tussen de academische kennis in het domein van de EU-studies en de werkervaring op de stageplaats, wat ook de kern uitmaakt van het stageverslag.

Stagereglement 2016-2017

 

Financiering

De stage wordt in principe door de student zelf gefinancierd. Studenten kunnen echter via het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid een stagebeurs aanvragen. Studenten en jongvolwassenen kunnen via dit programma een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van verblijf en levensonderhoud ter plaatse plus een eenmalige tussenkomst in de reiskosten (200 resp. 500 euro voor bestemmingen binnen en buiten Europa).

Voor financieringsmogelijkheden van buitenlandse stages tijdens de studie:

Ook na je studies kan je op stage gaan in het buitenland, om relevante werkervaring op te doen. Financiering hiervoor is beschikbaar via het Leonardo da Vinci Programma.