Bijzonder statuut voor studenten

Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen in functie van de reden van het bijzonder statuut, één of meerdere faciliteiten genieten. Volgende procedure geldt tot en met academiejaar 2016-2017. Vanaf 2017-2018 gelden andere procedures.

Kom je in aanmerking?

Je hebt een functiebeperking

Neem contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking voor je aanvraagdossier en overleg over de mogelijke onderwijs- en examenfaciliteiten.

Voor meer info: www.ugent.be/functiebeperking

  Je verkeert in uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

  Meer info bij statuut@ugent.be

  Je bent erkende topsporter

  Je bent professionele kunstbeoefenaar

  Als professionele kunstenaar kun je in aanmerking komen voor bepaalde faciliteiten.

  Je bent student-ondernemer

  Als student-ondernemer dien je aan volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen:

  • je hebt minstens 60 studiepunten aan creditbewijzen behaald uit een academische opleiding of je leidt een bestaande onderneming;
  • je hebt voor minstens de helft van je opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald in het vorig academiejaar, tenzij het je eerste inschrijving is in het hoger onderwijs;
  • je dient een beschrijving voor te leggen van je bestaande ondernemingsactiviteit of een plan met de intentie om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit dient een duidelijk groeiperspectief te blijken.

  Meer info: http://durfondernemen.ugent.be

  Je hebt een mandaat in een bestuurs- of adviesorgaan

  • in een faculteitsraad (verkozen mandaat) van de UGent;
  • in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent: Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad;
  • in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de AUGent;
  • in een Studentenkoepelvereniging (zoals bepaald in het Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999, zoals aangepast);
  • als voorzitter van een door de dienst studentenactiviteiten erkend konvent.

   Mogelijke faciliteiten

   Indien je in aanmerking komt voor het bijzonder statuut kan je in functie van de reden van het bijzonder statuut, één of meerdere van de volgende faciliteiten krijgen:

   • vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten en eventueel een vervangende taak krijgen;
   • examens verplaatsen naar een ander tijdstip (binnen hetzelfde academiejaar);
   • ondervraagd worden op een andere manier;
   • een ander tijdstip voor feedback;
   • andere modaliteiten bekomen m.b.t. onderwijsmethode en evaluatie.

   Indien je een bijzonder statuut verkreeg op basis van een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan - of in een faculteitsraad, kan je enkel faciliteiten aanvragen in functie van het bijwonen van de officiële vergaderingen van de bestuursorganen waarvan je lid bent.

   Faciliteiten op basis van topsport, kunstbeoefening, mandaat, sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemer

   Je dient mogelijke faciliteiten in onderling overleg met de verantwoordelijk lesgever af te spreken. De facultaire en/of institutionele ombudspersonen bemiddelen hierbij indien gewenst en waar nodig.

   Faciliteiten op basis van functiebeperking

   Het Aanspreekpunt student & functiebeperking maakt een advies op voor onderwijs-­‐ en examenfaciliteiten dat wordt overgemaakt aan betrokken lesgevers.

   Een lesgever kan een faciliteit weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële leerresultaten van de opleiding of wanneer deze praktisch niet haalbaar is.

   Er worden geen medische diagnoses vermeld om je privacy te garanderen.

   Het aanspreekpunt bemiddelt waar nodig.

   Aanvraagprocedure

   Het aanvragen van het bijzonder statuut gebeurt bij aanvang van het semester (tenzij uitzonderlijke omstandigheden dit zouden verhinderen)

   Het bijzonder statuut gesteund op een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan - of in een faculteitsraad van de UGent, dient niet te worden aangevraagd maar wordt automatisch toegekend.

   Het aanvraagformulier ‘bijzonder statuut’ met de nodige bewijsstukken en attesten (bij voorkeur in pdf-formaat) bezorg je via statuut@ugent.be (formulier in het Engels: Special status for students – application form).

   Voor studenten met een functiebeperking dient vooraf contact opgenomen te worden met het Aanspreekpunt student & functiebeperking.

   Voor topsporters geldt een specifieke aanvraagprocedure.

   Het bijzonder statuut wordt in principe voor 1 academiejaar verleend, maar kan ook gelden voor meerdere academiejaren of voor je hele studieloopbaan.

   De UGent stuurt je een mail met de beslissing. Deze beslissing wordt ook meegedeeld aan je decaan, de facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) en het monitoraat.

    

   Contact

   statuut@ugent.be

   Gerelateerde inhoud