Voorbereidingsprogramma Economics

De master in Economics is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland.

De masteropleiding reikt jou een gevorderd inzicht aan in economische theorieën, modellen en technieken dat je kan gebruiken voor het analyseren en evalueren van complexe maatschappelijke vraagstukken m.b.t. de interacties en gedragingen tussen economische actoren. In essentie bestudeert de opleiding Economics hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren …) , wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving en hoe problemen in dat verband het best worden opgelost.

In functie hiervan leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet en gebruik je de resultaten om beleidsaanbevelingen te formuleren. De topics die aan bod komen in de opleiding zijn maatschappelijk zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede ...

Programma

De opleiding Economics bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het Nederlandstalige voorbereidingsprogramma bevat 37 of 63 studiepunten, afhankelijk van je vooropleiding. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten. 

Omwille van de kleine groep studenten die elk academiejaar instappen in dit voorbereidingsprogramma is het niet mogelijk voor hen een apart lessenrooster op te stellen. Zij volgen de vakken bij de bachelorstudenten en dat leidt ertoe dat er geen evenwichtige verdeling is tussen het 1ste en het 2de semester en is lesoverlap niet uit te sluiten. Daarom adviseren we voor studenten, die geen vrijstellingen hebben, om het programma te spreiden en dus de gehele studie (voorbereidingsprogramma en master) op minimaal 2.5 academiejaren te vervolledigen. Studenten die wensen in te stappen in Economics ,en die geen vrijstelling hebben voor de wiskundige vakken, nemen best contact op met de trajectbegeleider

II. Masterprogramma

Het Engelstalige masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

Je krijgt 18 studiepunten algemene vakken. Daarnaast kies je voor 18 studiepunten keuzevakken uit 1 van de 2 majors: Financial institutions and markets of Economic policy. 

Tot slot neem je ook nog 6 studiepunten keuzevakken op en leg je een masterproef af. De masterproef (18 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het voorbereidingsprogramma Economics. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Voorbereidingsprogramma

Toelatingsvoorwaarden

Het voorbereidingsprogramma is toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Dit betekent dat de student dient te beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij dienen contact op te nemen met de trajectbegeleider. 

In het document kan je bekijken welk voorbereidingsprogramma je dient te volgen: toelatingsvoorwaarden tot de voorbereidingsprogramma's

Wat met wiskunde?

Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in het voorbereidingsprogramma Economics. Voor sommige studenten is dit een struikblok. 

Economics bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 5 à 6 uur wiskunde per week

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert een online cursus wiskunde in de zomervakantie en een vakantiecursus wiskunde in september ter voorbereiding van het voorbereidingsprogramma. Het bijwonen van de vakantiecursus is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Zeker indien de wiskunde de laatste drie jaar niet meer werd opgefrist en/of wiskunde in het middelbaar niet vlot verliep.

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Bekijk onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Praktisch: studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!