Ombudsdienst

Facultaire ombudspersonen

Studenten en doctoraatsstudenten met klachten over het onderwijs- en examengebeuren kunnen zich in eerste instantie wenden tot de twee facultaire ombudspersonen. Zij treden op als bemiddelaar bij geschillen en zijn daarbij aan discretie gebonden. Zij ontvangen, onderzoeken en behandelen de klachten en trachten een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen.

De facultaire ombudspersonen voor het academiejaar 2018-2019 zijn prof. dr. Chris Vervaet en prof. dr. Koen Boussery.

Institutionele ombudspersoon

Indien studenten van mening zijn dat zij niet bij de facultaire ombudsdienst terechtkunnen, kunnen zij aankloppen bij de institutionele ombudspersoon (afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg, directie Onderwijsaangelegenheden). Deze is zowel de algemene klachtenbehandelaar voor zaken die met onderwijs te maken hebben als de instantie waarbij het intern beroep tegen examen en of tuchtbeslissingen kan worden aangetekend .

Contact

Prof. dr. Chris Vervaet
Facultaire ombudspersoon
Tel. 09/264 80 69
Chris.Vervaet@UGent.be

Prof. dr. Koen Boussery
Plaatsvervangend facultair ombudspersoon
Tel. 09/264 81 10
Koen.Boussery@UGent.be

Nathalie Depoorter
Institutionele ombudspersoon
Tel. 09/331 00 51
ombuds@UGent.be