Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept en de onderwijsvisie van de opleiding REVAKI zijn dynamische concepten, die regelmatig worden geactualiseerd. Dit biedt coherentie en stabiliteit aan een opleiding maar moet tegelijkertijd dynamiek toelaten. In het nieuwe, actuele onderwijsconcept legt de opleiding de accenten vast voor de ontwikkeling en de uitwerking van het onderwijs, en implementeert ze de krachtlijnen van het missie van de Universiteit Gent miv het onderwijsconcept ‘creatieve kennisontwikkeling’ en de onderwijsfilosofie ‘multiperspectivisme’.

Op die manier vormt het een inspiratiebron voor de onderwijsondersteuning, competentieontwikkeling, professionalisering en toetsing in de opleiding.

Het onderwijsconcept REVAKI stelt 3 krachtlijnen voorop:

1.    De opleiding wil zich profileren als een leer- en kenniscentrum dat opleidt tot creatief academisch redeneren, kritisch oordeelsvermogen en beslissingsvermogen om gefundeerd klinisch te redeneren. Best clinical practice vereist het kritisch analyseren van het eigen handelen, waarbij de wetenschappelijke basiskennis het fundament is. Bij het concept van ‘reflective practitioner’ ontwikkelen studenten de competentie om een kritisch reflectieve houding aan te nemen ten aanzien van hun eigen leerproces, denken en handelen. Zo wordt de basis gelegd voor levenslang leren en kennisontwikkeling.
2.    Het kritisch reflecteren over het eigen handelen in professionele context wordt aangevuld met ‘zelfgestuurd leren’. De opleiding wil studenten ‘empoweren’ tot innovatieve en ondernemende individuen die in staat zijn om het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling te sturen met de nodige impact op de context, waarbinnen hij als student functioneert. Dit laat de afgestudeerde tevens toe om op creatieve wijze een actieve sturende rol op te nemen binnen de gezondheidszorg.
3.     REVAKI Gent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde opleiding met een pluralistische opvatting in een breed internationaal perspectief. De maatschappelijke diversiteit stimuleert ook creativiteit en leidt tot ‘interactioneel leren’. Interdisciplinaire communicatie en samenwerking speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van kennis en het verwerven van competenties.

Deze drie krachtlijnen maken het mogelijk dat de wijze van onderwijsverstrekking van REVAKI Gent maximaal in overeenstemming is met de na te streven wijze van het latere professioneel handelen. Tevens wil de opleiding als organisatie ook een ‘lerende en innovatieve organisatie’ zijn, waarbij enerzijds structureel ingebouwd reflectievermogen in voortdurende interactie met al haar stakeholders en anderzijds veranderingsvermogen centraal staan.